Mgr. art. Andrej Čepec, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1983
Vzdelanie: Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta VŠMÚ (2009)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Filozofická fakulta UK a Ústav hudobnej vedy SAV, 2015)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudobnej kultúry 18. a 19. storočia na Slovensku v európskych súvislostiach
Rok nástupu na pracovisko: 2015

BIBLIOGRAFIA

ČEPEC, Andrej. Rondový a variačný princíp v Klavírnej sonáte Hob. XVI:50 Josepha Haydna. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2010, roč. 36, č. 1, s. 63-83. ISSN 1335-2458.

ČEPEC, Andrej. Franz Paul Rigler a jeho tvorba pre klávesové nástroje. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2011, roč. 37, č. 3, s. 224-262. ISSN 1335-2458.

ČEPEC, Andrej. Postrehy k fysharmonike, koncertnému nástroju Johanna Nepomuka Batku. In Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov z konferencie Bratislava, 23. – 24. 11. 2011. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum, 2011, s. 277-293. Názov z obalu. Požaduje sa Adobe reader. Dostupné na internete: <http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie>.

ČEPEC, Andrej. Ludmilla Giźycka-Zamoyska a jej hudobná tvorba. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 276-304. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

ČEPEC, Andrej. Klavírne školy v zbierke hudobnín rodiny grófov Zamoyski z Brestovian. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 2, s. 335-348. (2014 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594

ČEPEC, Andrej. Z nových poznatkov k rukopisnej učebnici Anleitung zum Klavierschlagen. Hlavná redaktorka Urbancová Hana. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č. 2, s. 193-214. ISSN 1338-2594.

ČEPEC, Andrej. K muzikologickému portrétu Ľuby Ballovej. Ed. Bugalová Edita. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 12.-13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2015, s. 272-291. ISBN 978-80-8060-366-3.

ČEPEC, Andrej.  Klavírna hudba v prvej polovici 19. storočia na Slovensku. Recenz. Burlas, L., Szórádová, E. In Slovenská hudba, roč. XLII, 2016, č. 3, s. 286-319. ISSN 1335-2485.

ČEPEC, Andrej.  Hudobniny z chóru rímskokatolíckeho Kostola sv. Vavrinca diakona v Revúcej. Ed. Štafura, A., Vráblová, T., Štafurová, K., recenz. Lengová, J., Petőczová, J. In Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : vedecký recenzovaný zborník. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Mestské múzeum Jelšava : Quirinus, o. z., 2016, s. 15-26. ISBN 978-80-88746-34-8.