Mgr.art. Andrej Štafura, PhD.

email: andrej.stafura@savba.sk


stafura_cb2_tifPROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1977
Vzdelanie: Katedra klávesových nástrojov, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2008)
Tituly a vedecké hodnosti:  PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2013)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): organológia; historické organy Gemera a Malohontu, základný výskum historických organov a jeho aplikácie v reštaurátorskej praxi.
Rok nástupu na pracovisko: 2013


BIBLIOGRAFIA

Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)
Zvukové vlastnosti historických organov na Slovensku (VEGA, 2015-2018)

Vedecké štúdie (výber)
ŠTAFURA, Andrej. Z nových výskumov historických organov stredného Gemera. In Musicologica Slovaca, 2010, roč. 1 [27], č. 1, s. 80-121. (2010 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2596.

NAGY, Štefan – ŠTAFURA, Andrej. Stabilita ladenia organov. In Musicologica Slovaca, 2012, roč. 3 [29], č. 2, s. 254-264. (2012 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594

ŠTAFURA, Andrej. Historické organy stredného Gemera. Konštrukcia a reštaurovanie historických organov : Dizertačná práca. Školiteľ Jana Lengová. Bratislava, 2013. 202 s.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – ČULÍK, Martin. Klasifikácia dreveného píšťalového fondu Slovenských historických organov. In Horizonty umenia – 1: zborník z webovej konferencie. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013, s. 1-15. ISBN 978-80-89555-25-3.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Zvukový rezultát historických organov v kontexte organových menzúr. In Nové trendy akustického spektra. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 143-156. ISBN 978-80-228-2531-3.

ŠTAFURA, Andrej. Poznámky k reštaurovaniu historických organov. In Pramene slovenskej hudby : hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby, zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Anna Kucianová, Martina Božeková eds. – Martin : Slovenská národná knižnica : IAML, 2012, s. 107-113. ISBN 978-80-89301-91-1.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – ČULÍK, Martin. Hodnotenie dreva organových píšťal z pohľadu frekvenčného spektra zvuku píšťal a fyzikálno-akustických charakteristík. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 88-114. (2014 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Zvukové vlastnosti hrubostennej píšťaly. In Fyzikálne faktory prostredia, mimoriadne číslo, 2014, roč. IV, č. 1, s. 35-38. ISSN 1338-3922.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Vplyv hrúbky steny drevenej organovej píšťaly na jej zvukovú kvalitu. In Noise and Vibration in Practise : Peer-Reviewed Scientific proceedings, Vedecký recenzovaný zborník. – Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2014, s. 125-130. ISBN 978-80-227-4173-6.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Vplyv umelo vytvorených výletových otvorov na zvukové vlastnosti drevených organových píšťal. In Nové trendy akustického spektra. Martin Čulík, Anna Danihelová, Miroslav Němec. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2647-1.

ŠTAFURA, Andrej. Súčasné poznatky o historických organoch stredného Gemera. In Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu : Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. Jana Lengová ed. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Quirinus o. z, 2014, s. 43-51. ISBN 978-80-89135-32-5.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. The impact of man-made exit holes on the sound characteristics of covered wooden organ pipes. In Material – Acoustics – Place 2014: 9th International Conference, 24-26 September, Zvolen 2014, Slovakia: book of abstracts [CD ROM]. – Zvolen : Technická univerzita Zvolen, 2014. ISBN 978-80-228-2648-8.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan – BERONSKÁ, Naďa. Organový pozitív v Sáse a význam komplexného organologického výskumu. Hlavná redaktorka Urbancová Hana. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č. 2, s. 215-249. ISSN 1338-2594.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Píšťala s extrémne tenkou zadnou stenou a jej zvukové vlastnosti. In Noise and vibration in practice. – Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2015, vol. 20, may 2015, s. 71-74. ISBN 978-80-227-4364-8.

ŠTAFURA, Andrej. Menzurácia píšťalového fondu historických organov stredného Gemera. Ed. Lengová Jana. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 83-92. ISBN 978-80-89135-33-2.

ŠTAFURA, Andrej – BAHÝL, Vladimír. Dendrochronologická analýza historických hudobných nástrojov. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 72-82. ISBN 978-80-89135-33-2.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Vplyv hrúbky hrany horného lábia na frekvenčné spektrum zvuku píšťal. Ed. Čulík, M. In Nové trendy akustického spektra. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015, s. 123-130. ISBN 978-80-228-2759-1.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Organové píšťaly s tenkými stenami a ich zvukové vlastnosti. In Fyzikálne faktory prostredia. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2015, roč. V., 2/2015, s. 7-10. ISSN 1338-3922.

ŠTAFURA, Andrej – NAGY, Štefan. Influence of edge thickness of upper lip on sound frequency spectra of pipes. In Material – Acoustics – Place 2015: 10th International Conference, 23-25 September, Zvolen 2015, Slovakia: book of abstracts [CD ROM]. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. ISBN 978-80-228-2760-7.