Mgr. Jana Belišová, PhD.

e-mail: jana.belisova@savba.sk, vasolibe@gmail.com


belisovaPROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1965
Vzdelanie: Katedra etnológie a Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1990)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2010)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): etnológia, etnomuzikológia; hudba etnických menšín, rómske piesne na Slovensku, aplikovaná etnomuzikológia
Rok nástupu na pracovisko: 2010


Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)
Domáce:
Žalostné piesne slovenských Rómov v kontexte životných príbehov (APVV, 2013-2017)
Kresťanské piesne Rómov na Slovensku (VEGA, 2012 – 2014)
Neve giľa – Nové rómske piesne (APVV, 2007 – 2010)
After Phurikane – dialóg rómskych a nerómskych hudobníkov (Central European Foundation 2007)
Phurikane giľa 2. Hojna nejna. Výskum tanečných rómskych piesní na Slovensku (European Commission, 2003 – 2005)
Phurikane giľa. Výskum starodávnych žalostných rómskych piesní na Slovensku. (Open Society Institute 2002)

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
2012: International Council for Traditional Music

Pedagogická činnosť
2011: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pozvané prednášky z problematiky piesňovej kultúry Rómov na Slovensku

Iná činnosť
2002 – : riaditeľka občianskeho združenia Žudro
2007: členka Komisie pre kultúru národnostných menšín grantového systému Ministerstva kultúry SR

Ocenenia
2011: Kultúrna udalosť roka – anketa SME – za koncertné podujatie „Cesta domov – Dromeha khere“ s prezentovaním výsledkov projektu Jany Belišovej After Phurikane.

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
BELIŠOVÁ, Jana: Šun, Devla, šun tu man. Počúvaj ma, Bože, počúvaj. Rómske kresťanské piesne a príbehy. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV: Žudro, 2015. 166 s. ISBN 978-80-970748-3-8.

BELIŠOVÁ, Jana, MOJŽIŠOVÁ, Zuzana: O Del dživel. Boh žije. Kresťanské piesne Rómov na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Žudro, 2014. ISBN 978-80-970748-2-1.

BELIŠOVÁ, Jana: Bašav more bašav : o piesňach slovenských Rómov. Bratislava : Žudro : Ústav hudobnej vedy SAV, 2012. 230 s. ISBN 978-80-970748-1-4.

BELIŠOVÁ, Jana: Neve giľa / Nové rómske piesne / New Roma Songs. Piesňová zbierka a DVD. Bratislava : Žudro v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV, 2011, 268 s.

BELIŠOVÁ, Jana: Hojna nejna. Phurikane giľa 2. Tanečné rómske piesne. Zborník piesní, CD. Bratislava : Žudro, 2006, 204 s.

BELIŠOVÁ, Jana: Phurikane giľa. Starodávne rómske piesne. Kniha, zborník piesní, CD. Bratislava : Žudro, 2002.

Editorská činnosť
BELIŠOVÁ, Jana (ed.): After Phurikane. Starodávne rómske piesne inak / Ancient Roma Songs anew. CD, DVD. Bratislava : Žudro, 2010.

BELIŠOVÁ, Jana (ed.): Karačoňa. Rómske vianočné piesne. CD. Bratislava : Žudro, 2003.

Vedecké štúdie (výber)

BELIŠOVÁ, Jana: Vzájomné vzťahy Rómov a Nerómov pri hudobných projektoch. Čoho sa bojíme a čo si čo si vážime, čo nás spája a čo nás rozdeľuje. Ed. Majerová, D. In Etnologické rozpravy, 2016, roč. XXIII, č. 1, s. 66-85. ISSN 1335-5074.

BELIŠOVÁ, Jana: Posuny v rómskej hudbe na Slovensku a jej funkcie v súčasnosti. In Romano džaniben : časopis romistických studií, 2012, roč. 19, č. 2, s. 77-99. ISSN 1210-8545.

BELIŠOVÁ, Jana: Roma Lament Songs in the Past and Today. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 259-282. (2014 – MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, 2015). ISSN 1335-1303.

BELIŠOVÁ, Jana: Pastorácia Rómov a jej vplyv na piesňový repertoár. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 305-330. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

BELIŠOVÁ, Jana: The documentary film and video is a window into the life of Roma music : Two different ways of presenting of the Roma music in Slovakia through film and video. In Abstract for the seventh symposium of the Study Group „Music and Minorities“ 7-12 August 2012. – Zefat, Israel : Zefat Academic College, 2012, 31 s.

BELIŠOVÁ, Jana: Katalin Kovalcsik (1954 – 2013). In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 331-332. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

BELIŠOVÁ, Jana: Neve giľa – nová vrstva rómskych piesní na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 245-271.

BELIŠOVÁ, Jana: Premeny a nové trendy v rómskej hudbe. In: Slovenský národopis, roč. 3, 2010, s. 344-362.

BELIŠOVÁ, Jana: „Karačoňa avel le Romenge…“ Piesne slovenských Rómov v období Vianoc. In: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. (=Studia Ethnomusicologica III.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 197-224.

BELIŠOVÁ, Jana: „Phurikane giľa – Starodávné romské písně na Slovensku“. In: JURKOVÁ, Zuzana (ed.): Romská hudba na přelomu tisíciletí. Praha : Studio Production Saga, 2003, s. 36-41.

BELIŠOVÁ, Jana: Rómske piesne  z východného Slovenska. In: Slovenská hudba, roč. 26, 2000, č. 3, s. 253-290.

BELIŠOVÁ, Jana: Rómske piesne z obce Žehňa. In: MANN, Arne, B.(ed.): Neznámi Rómovia. Bratislava : Ister Science Press, 1992, s. 139-152.