Mgr. Jana Laslavíková, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1982
Vzdelanie: Filozofická fakulta UK
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Filozofická fakulta UK)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): hudobná historiografia so zameraním na dejiny hudobného divadla v 19. a 20. storočí
Rok nástupu na pracovisko: 2015