Finished Projects

(2007 – )

International:

MAD

Title: Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí II / Music Culture on the Slovak-Polish Borderland II
ID: MAD SAV-PAV-5
Holder: ÚHV SAV
Partner: Instytut sztuki PAN
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2013 – 1015

Title: Hudba a tanec ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva II / Music and Dance as Part of the European Cultural Heritage II
ID:  MAD SAV-MTA
Holder: ÚHV SAV
Partner: Zenetudományi Intézet MTA
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2010 – 2012

Title: Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí / Music Culture on the Slovak-Polish Borderland
ID: MAD SAV-PAV-4
Holder: ÚHV SAV
Partner: Instytut sztuki PAN
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2010 – 1012

Title: Hudba a tanec ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva I / Music and Dance as Part of the European Cultural Heritage
ID: MAD SAV-MTA-18
Holder: ÚHV SAV
Partner: Zenetudományi Intézet MTA
Coordinator: Juraj Lexmann
Time span: 2007 – 2009

APVV

Title: VZŤAHY – Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre. Vývinové, žánrové a typologické aspekty / Slovak-Czech and Czech-Slovak Relations in Music Culture. Developmental, Genre and Typological Aspects
ID: SK-CZ-0183-09
Holder: ÚHV SAV
Partner: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2010 – 2011

IVF (International Visegrad Found)
Title: Ako čítať traktát / How to Read a Tract
ID: IVF 10820113
Holder: ÚSlL SAV
Coordinator: Timotea Vráblová
Coordinator for the Institute: Janka Petőczová
Time span: 2008 – 2009

Title: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby / A New Paradigm of Christian Liturgical Music
ID: IVF 20820026
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Juraj Lexmann
Time span: 2008 – 2009

Multilateral – Other

Title: Voskové válečky ve sbírkách Etnologického ústavu Akadémie vied Českej republiky (pracovisko Brno) / Wax Cylinders from Collections of Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Brno Office)
ID: Etnologický pstav AV ČR – pracoviště Brno
Coordinator: Jarmila Procházková
Coordinator for the Institute: Hana Urbancová
Time span: 2009 – 2011

Other

Title: Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou
ID: 28/2011
Program: –
Holder: ÚEt SAV
Coordinator: Eva Krekovičová
Coordinator for the Institute: Hana Urbancová
Time span: 2011 – 2013

Title: Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (Österreichische Nationalbibliothek) / Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (Österreichische Nationalbibliothek)
ID: –
Holder: Kommision für Musikforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften
Coordinator: Alexander Rausch
Coordinator for the Institute: Eva Veselovská
Time span: 2008

Title: Österreichisches Musiklexikon / Österreichisches Musiklexikon
ID: –
Holder: Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni
Coordinator for the Institute: Darina Múdra
Time span: 2000 – 2008

Title: Die Musik in Geschichte und Gegenwart – hudobná encyklopédia / Die Musik in Geschichte und Gegenwart – Music Encycopedia
ID: –
Holder: Bärenreiter-Verlag
Coordinator for the Institute: Oskár Elschek / Jana Lengová
Time span: 1998 – 2008

National:

Structural EU funds Research and Development

Title:  EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
ID:  26240120035
Holder: ÚDU SAV
Partners: ÚSvL SAV, ÚSlL SAV, ÚDFV SAV, SÚJS SAV
Coordinator: Ivan Gerát
Coordinator for the Institute: Hana Urbancová
Time span: 2012 – 2013
http://www.dejum.sav.sk/eduks/

VEGA

ÚHV SAV as coordinator:

Title: CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby
ID: VEGA 2/0031/13
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: Eva Veselovská
Time span: 2013 – 2016

Title: Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe
ID: VEGA 2/0049/13
Holder: ÚHV SAV
Partner: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Coordinator: Janka Petőczová
Time span: 2013 – 2016

Title: Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67
ID: VEGA 1/0027/13
Holder: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator for the Institute: Eva Veselovská
Time span: 2013 – 2016

Title: Duchovná pieseň v hudobnej kultúre na Slovensku. Písomné pramene a ústna tradícia
ID: VEGA 2/0082/12
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Peter Ruščin
Time span: 2012 – 2015

Title: Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: osobnosti, štruktúra, funkcia
ID: VEGA 2/0078/12
Holder: ÚHV SAV
Partners: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Coordinator: Jana Lengová
Time span: 2012 – 2015

Title: Kresťanské piesne Rómov na Slovensku
ID: VEGA 2/0057/12
Holder: ÚHV SAV
Partner: Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave
Coordinator: Jana Belišová
Time span: 2012 – 2014

Title: Vplyv štylizácie folklórnych elementov na paradigmu umeleckej hudby
ID: VEGA 2/0143/11
Holder: ÚHV SAV
Partners: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Coordinator: Markéta Štefková
Time span: 2011 – 2014

Title: Premeny tradičnej ľudovej hudby na Slovensku
ID: VEGA 2/0078/11
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Alžbeta Lukáčová
Time span: 2011 – 2014

Title: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša
ID: VEGA 2/ 0026/10
Holder: ÚHV SAV
Partner: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Coordinator: Janka Petőczová
Time span: 2010 – 2012

Title: Piesňové žánre tradičnej kultúry na Slovensku
ID: VEGA 2/0165/10
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2010 – 2013

Title: Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku
ID: VEGA 2/0125/10
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: Eva Veselovská
Time span: 2010 – 2012

Title: Hudba pre klávesové nástroje na Slovensku v 19. storočí
ID: VEGA 2/0203/09
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Coordinator: Jana Lengová
Time span: 2009 – 2011

Title: Tradícia a inovácia v hudobnej kultúre postindustriálnej spoločnosti. O zmenách sociálneho statusu hudby pod vplyvom globalizačných procesov
ID: VEGA 2/0198/09
Holder: ÚHV SAV
Partners: 3
Coordinator: Juraj Lexmann
Time span: 2009 – 2011

Title: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí
ID: VEGA 2/0113/28
Holder: ÚHV SAV / Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: Rastislav Podpera
Time span: 2008 – 2010

Title: Reflexia tvorby Antona Zimmermanna
ID: VEGA 2/7024/27
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Darina Múdra
Time span: 2007 – 2009

Title: Musica Scepusii Veteris /Stasrá hudba na Spiši/ hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií
ID: VEGA 2/7023/27
Holder: ÚHV SAV
Partners: 2
Coordinator: Janka Petőczová
Time span: 2007 – 2009

Title: Lament v hudbe
ID: VEGA 2/7146/27
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2007 – 2009

Title: Zborová tvorba druhej polovice 19. storočia na Slovensku
ID: VEGA 2/6034/27
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Jana Lengová
Time span: 2006 – 2008

Title: Hudba ako intermediálny jav informačnej spoločnosti
ID: VEGA 2/6140/27
Holder: ÚHV SAV
Partners: 4
Coordinator: Juraj Lexmann
Time span: 2006 – 2008

Title: Štýlová a zvuková analýza tradičnej hudby
ID: VEGA 2/5126/27
Holder: ÚHV SAV
Partners: 3
Coordinator: Oskár Elschek / Margita Matúšková
Time span: 2005 – 2007

ÚHV SAV as partner:

Title: Osobnosť a inštitúcia – symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry na Slovenska
ID: VEGA 1/0140/10
Holder: Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Coordinator: Eva Szórádová
Coordinator for the Institute: Jana Lengová
Time span: 2010 – 2011

Title: Výrazové prostriedky hudby 17. – 18. storočia a ich vplyv na ďalší vývoj hudby
ID: VEGA 1/0092/10
Holder: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Coordinator: Karol Medňanský
Coordinator for the Institute: Janka Petőczová
Time span: 2010 – 2011

Title: Zvuk ako problém hudobnej estetiky. Pokus o etablovanie ekoestetických princípov v hudobnoestetickom myslení na Slovensku
ID: VEGA 1/0096/09
Holder: Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline
Coordinator: Renáta Beličová
Coordinator for the Institute: Juraj Lexmann
Time span: 2009 – 2011

Title: Folklórne žánre a sociálna komunikácia
ID: VEGA
Holder: ÚEt SAV
Coordinator: Eva Krekovičová
Coordinator for the Institute: Hana Urbancová
Time span: 2008 – 2010

Title: Mestské divadlo v Bratislave v rokoch 1886-1920 a SND vrokoch 1920-1945 – pramene a kontexty (so zvláštnym zreteľom na hudobné divadlo)
ID: VEGA
Holder: Filozofická fakulta UK
Coordinator: Vladimír Zvara
Coordinator for the Institute: Jana Lengová
Time span: 2007 – 2009

Title: Hudobná kultúra miest a regiónov na Slovensku počas starších dejín – od stredoveku do konca 19. storočia
ID: VEGA 1/3723/07
Holder: Filozofická fakulta UK
Coordinator: Marta Hulková
Coordinator for the Institute: Darina Múdra
Time span: 2006 – 2008

Title: Bratislava – mesto hudby. Zdroje,predpoklady, podmienky.a štruktúra vývojových premien hudobnej kultúry v hlavnom meste Slovenska v 20. storočí
ID: VEGA 1/3722/06
Holder: Filozofická fakulta UK
Coordinator: Ľubomír Chalupka
Coordinator for the Institute: Norbert Adamov
Time span: 2006 – 2008

Title: Spišský antifonár sign. Ms. No.2 ako prameň hudobnej kultúry na Spiši na prelome 15. a 16. storočia
ID: VEGA 1/3727/27
Holder: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: Rastislav Adamko
Coordinator for the Institute: Eva Veselovská
Time span: 2006 – 2008

APVV

Title: Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku
ID: APVV-51-043605
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: Eva Veselovská
Time span: 2006 – 2009

Title: Prieskum, konzervovanie a kultúrnohistorické zhodnotenie pergamenových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici
ID: APVV-0165-06
Holder: Slovenská národná knižnica v Martine
Coordinator for the Institute: Eva Veselovská
Time span: 2007 – 2010