Studia Ethnomusicologica

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo. A:II Organová tvorba. Komentár k organovému dielu napísala Jana Lengová. Revíznu správu vypracovali Jana Lengová a Marek Spusta. Bratislava : Hudobné centrum, 2006, 113 s. ISBN 80-88884-81-0.
V roku 1997 sa začalo s vydávaním historicko-kritickej pramennej edície súborného diela  významnej osobnosti slovenského hudobného romantizmu Jána Levoslava Bellu (1843– 1936). Zväzok A:II prináša kompletnú tvorbu skladateľa pre organ, zahrnujúcu sedem diel, z toho tri koncertné kompozície. Korektný výskum hudobných prameňov a ich rekonštrukcia sa riadi zásadami modernej hudobnotextovej kritiky. Notová publikácia je zároveň príspevkom k poznaniu  národného kultúrneho dedičstva.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Ján Levoslav Bella:  Súborné dielo. C:I Piesne pre spev a klavír. Komentár k vzniku piesní  napísala Jana Lengová. Popis prameňov a revíznu správu vypracovali Jana Lengová a Marek Spusta. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, 242 s.  ISMN 979-0-68503-002-7.
V zväzku sa  prezentuje vôbec po prvýkrát  kompletná  piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu pre spev a klavír, ktorú tvorí 37 zachovaných umelých piesní na nemeckú (23), českú (2), maďarskú (2) a slovenskú (10) poéziu. Vydanie obsahuje aj ďalšie verzie piesní a skicu, a tak  celkovo obsahuje 41 piesní. Význam notovej publikácie zvýrazňuje navyše skutočnosť, že až 17 piesní dosiaľ nebolo publikovaných v novodobých tlačiach. Dôkladný pramenný výskum prispel k podstatnému rozšíreniu poznatkov o Bellových piesňach, k spresneniu tradovaných skutočností a chronológie piesní, dešifrovaniu anonymných a chybne uvádzaných autorov poézie a prehodnoteniu starších názorov.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Ján Levoslav Bella: Piesne pre nižší hlas a klavír. Bratislava : Hudobné centrum  2008, 142 s. ISMN 979-0-68503-003-4.
Väčšina piesní pre spev a klavír Jána Levoslava Bellu je určená pre vyšší a stredný hlas. Cieľom notového vydania piesní pre nižší hlas bolo sprístupniť Bellove piesne širšiemu okruhu vokálnych interpretov. Základom vydania je zväzok C:I zo súborného diela skladateľa s jeho piesňovou tvorbou (2007), pričom piesne sú transponované do nižšej hlasovej polohy. Publikácia obsahuje 39 piesní, z toho dve v dvoch verziách.