Projects and Grants

Finished Projects…


ONGOING PROJECTS

International:

Inter-Academic Agreement (MAD)

Title:  Notované pramene stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz
ID:
Holder: ÚHV SAV
Partner: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Magyar Tudományos Akadémia
Coordinator: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Time span: 2016 – 2017

National:

APVV

ÚHV SAV as coordinator:

Title: Žalostné piesne slovenských Rómov v kontexte životných príbehov
ID: APVV-0859-12
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Jana Belišová
Time span: 2013-2017

ÚHV SAV as partner:

Title: Hudba v Bratislave
ID: APVV-14-0681
Holder: Katedra muzikológie FiFUK
Coordinator: Eva Veselovská
Time span: 2015-2019

Title:  3KRALI – Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
ID: APVV-15-0526
Holder: Ústav dejín umenia SAV
Coordinator: PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Time span: 2016 – 2020

VEGA

ÚHV SAV as coordinator:

Title:  Hudobná topografia Slovenska v premenách storočí
ID: VEGA 2/0050/17
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta  UKF v Nitre, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Coordinator: PhDr. Janka Petőczová, CSc.
Time span: 2017 – 2020

Title:  Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku
ID: VEGA 2/0034/17
Holder: ÚHV SAV
Partner: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Time span: 2017 – 2020

Title: Slovenské duchovné piesne a ich nápevy v hudobných prameňoch 16.-18. storočia
ID: VEGA 2/0127/16
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Peter Ruščin
Time span: 2016 – 2019

Title: Zvukové vlastnosti historických organov na Slovensku
ID: VEGA 2/0097/15
Holder: ÚHV SAV
Partner: Drevárska fakulta TUZVO, ÚSTARCH SAV
Coordinator: Andrej Štafura
Time span: 2015 – 2018

Title: Žena v tradičnej hudobnej kultúre
ID: VEGA 2/0165/14
Holder: ÚHV SAV
Coordinator: Hana Urbancová
Time span: 2014 – 2017

ÚHV SAV as partner:

Title:  Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia
ID: VEGA 1/105/17
Holder: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Coordinator: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Time span: 2017 – 2020

Title: Slovenská opera ako umelecký a spoločenský fenomén
ID: VEGA 1/0914/15
Holder: Filozofická fakulta UK
Coordinator: Jana Laslavíková
Time span: 2016 – 2018

Title: Formálne orientované teórie hudby a ich analytické overovanie
ID: VEGA 1/0637/15
Holder: Filozofická fakulta UK
Coordinator: Zuzana Cenkerová
Time span: 2016 – 2018

Centres of Excellence SAV

Title: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov
ID: III/1/2013
Holder: Historický ústav SAV
Partners: ÚSLL SAV, GÚ SAV, ÚSA SAV, ÚKE SAV, FiFUK, FHV UMB, FiF UPJŠ, FiFPU
Coordinator for the Institute: Eva Veselovská