Musica Scepusii Veteris

Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši je projekt pramenno-kritickej edície historickej hudby s väzbou na územie Spiša od obdobia raného novoveku do 19. storočia. Projekt je koncipovaný ako otvorený súbor samostatných sérií, predkladajúcich vedecké edície pôvodných, unikátnych hudobných diel a archívnych textových dokumentov z dejín hudobnej kultúry Spiša. Edícia vznikla roku 2003 v spolupráci Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk v Prešove. V súčasnosti vydávané série sú venované doteraz nepublikovanej hudobnej tvorbe jednotlivých skladateľov: Thomas Gosler (I. séria), Johann Schimrack (II. séria), Johann Lininger (III. séria), P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP (IV. séria), Paul Neumüller (V. séria), P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP (VI. séria).

Cieľom edície je sprístupnenie pramenného hudobného materiálu a sekundárnych archívnych prameňov k dejinám hudobného života na Spiši. Vydávané sú nielen samotné hudobné diela v zmysle opus perfectum, ale aj textové pramene, obsahujúce poznatky z oblasti hudobnoteoretického vzdelávania, hudobnoestetických a filozofických reflexií, dejín hudobných inštitúcií a genealogického výskumu hudobníkov a skladateľov žijúcich a pôsobiacich na Spiši. Všetky publikované zväzky edície obsahujú úvodnú štúdiu s analýzou problematiky a popis prameňa, faksimile prameňa, kritickú edíciu hudobného textu a revíznu správu. Za Ústav hudobnej vedy SAV participuje autorsky a editorsky na vydávaní prvej a druhej série edície PhDr. Janka Petőczová, CSc.

Koncepcia edície rešpektuje multikonfesionálnosť a plurietnickosť hudobnokultúrneho priestoru v dejinách spišského regiónu. V jednotlivých sériách je prezentovaná rovnako hudba, ktorá vznikla v evanjelickom a. v. (luteránskom) hudobnokultúrnom prostredí Spiša s vrcholom rozkvetu v 16. a 17. storočí ako aj hudba pestovaná katolíckymi rádmi, predovšetkým od druhej polovice 17. storočia a v 18. storočí. Vydávané sú rovnako diela hudobnej kultúry nemeckej, ktorá bola v spišských dejinách dlho dominantná, i hudobnej kultúry slovenskej, ktorá sa rozvíjala paralelne. Obidve tieto kultúry sa v multietnickom priestore Spiša vždy komplementárne dopĺňali. Proces vývinu hudobnej kultúry na Spiši nikdy nebol etnicky a konfesionálne priamočiary a umelecké dejiny Spiša vždy tvorili okrem Nemcov a Slovákov i menšie spoločenstvá Rusínov, Poliakov, Maďarov, Židov a Rómov. Edícia Musica Scepusii Veteris je otvorená všetkým umeleckým hudobným hodnotám, bez ohľadu na ich etnické, konfesionálne a sociálne zázemie vzniku.

 Prehľad doteraz vydaných zväzkov

I. séria
Musica Scepusii Veteris I/1
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? / Keď Boh za nás, kto proti nám? [1642] (=Musica Scepusii Veteris, I/1). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 76 s., ISBN 80-968949-6-X.

Musica Scepusii Veteris I/2
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, I/2). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 58 s., ISBN 80-968949-5-1.

II. séria
Musica Scepusii Veteris II/1
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/1). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2004, 68 s., ISBN 80-89188-10-9.

Musica Scepusii Veteris II/2
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Richte mich Gott / Prisúď mi právo, Bože [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/2). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005, 64 s. ISBN 80-89188-11-7.

Musica Scepusii Veteris II/3
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Singet dem Herren ein neues Lied / Spievajte Hospodinu novú pieseň [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/3). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2006, 72 s., ISBN 80-89188-12-5.

Musica Scepusii Veteris II/4
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Siehe, wie fein und lieblich ist´s / Hľa, aké dobré, aké milé je to [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/4). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007, 76 s. ISBN 978-80-89188-20-8.

Musica Scepusii Veteris II/5
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/5). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2009, 82 s. ISBN 978-80-89188-25-3.

Musica Scepusii Veteris II/6
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]. (=Musica Scepusii Veteris, II/6). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2011, 72 s., ISBN 978-80-89188-31-4.

Musica Scepusii Veteris II/7
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt!  / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/7). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, 112 s., ISBN 978-80-89188-34-5.

Musica Scepusii Veteris II/8
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Gott stehet in der Gemeine Gottes  / Boh stojí v zhromaždení Božom [1641]. (=Musica Scepusii Veteris, II/8). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2018, 114 s., ISBN 978-80-89188-44-4.

III. séria
Musica Scepusii Veteris III/1
Burgrová, Katarína (ed.): Johann Lininger: Ubi Jesu quiescis spes. Nullum donum, nulla merces.. (=Musica Scepusii Veteris, III/1). Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 49 s., ISBN 80-968949-7-8.

IV. séria
Musica Scepusii Veteris IV/1
Kačic, Ladislav (ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP. Missa ex G Jesuli Nati 1759. (Vianočná omša G dur). (= Musica Scepusii Veteris, IV/1) Bratislava – Prešov : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2009, 108 s., ISBN 978-8-89188-24-6.

V. séria
Musica Scepusii Veteris V/1
Burgrová, Katarína (ed.): Pavol Neumüller: Graduale de SS. Angelis et Aria Due pro Corporis Xriti Festo [cci 1810]. (=Musica Scepusii Veteris, V/1). Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2009, 64 s., ISBN 978-80-89188-26-0.

VI. séria
Musica Scepusii Veteris VI/1
Kačic, Ladislav (ed.): P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4 (= Musica Scepusii Veteris, VI/1). Bratislava – Prešov: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2012, 44 s., ISBN 978-80-89188-35-2.