Corpus Musicae Popularis Slovacae

Corpus Musicae Popularis Slovacae je národnou edíciou ľudových piesní a inštrumentálnej hudby z územia Slovenska a z prostredia Slovákov v zahraničí. Tvorí paralelu k rozsiahlym korpusovým edíciám, ktoré vychádzajú vo viacerých krajinách strednej Európy (Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko  a ď.). Predstavujú dlhodobé edičné projekty s koncepciou, ktorá vychádza z charakteru domácej tradičnej piesňovej a hudobnej kultúry a tematicky sa prispôsobuje potrebám ich prezentovania (regionálne, žánrové a hudobnoštýlové kritériá, historické retrospektívne vydania a pod.). Korpusové edície majú charakter materiálových vydaní s odborným komentárom, pričom v súčasnosti využívajú viaceré formy médií (printové, zvukové, audiovizuálne). Ich cieľom je priblíženie tradičnej piesne a hudby ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

Zámer pripraviť korpusovú edíciu sa objavil po prvýkrát na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia v Ústave hudobnej vedy SAV. V priebehu publikovania štvorzväzkovej edície Slovenské ľudové piesne I – IV (1950 – 1964, ed. Konštantín Hudec, František Poloczek) so zápismi piesní z archívu Oddelenia hudobnej folkloristiky / Oddelenia etnomuzikológie sa celá edícia dodatočne prihlásila k idei korpusového vydania: tretí diel tejto edície z roku 1956 obsahuje názov edičného radu Corpus Musicae Popularis – Cantiones Populares Slovacae. Tomus III. Edícia slovenských ľudových piesní priniesla v štyroch zväzkoch malé repertoárové monografie vybraných lokalít z viacerých regiónov Slovenska.

Oddelenie etnomuzikológie Ústavu hudobnej vedy SAV nadviazalo na myšlienku národného korpusového vydania začiatkom 21. storočia. V roku 2002 vyšiel prvý zväzok edície Corpus Musicae Popularis Slovacae, ktorý obsahuje zápisy ľudových piesní a inštrumentálnej hudby z Podpoľania. Prvý zväzok tejto edície bol pripravený na základe novej koncepcie publikovať materiál slovenských ľudových piesní a hudby podľa regiónov.

Doteraz vyšlo:
Podpoľanie. Ľudové piesne a hudba. (Corpus Musicae Popularis Slovacae I.) Ed. Oskár Elschek, Lýdia Mikušová. Zvolen : Podpolianske osvetové stredisko, 2002.