Konferencie a semináre

2016
Sources of Renaissance and Baroque music in Scepusia and in Europe / Quellen der Renaissance- und Barockmusik in der Zips und in Europa

Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Spoluorganizátori: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Academia Istropolitana Nova
Svätý Jur, 24. – 25. 6. 2016

2015
Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: osobnosti, štruktúra, funkcia

Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Bratislava, 17. 6. 2015

2014
RILM – Medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe a jej nové projekty, workshop

Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Bratislava, 9. 7. 2014

Pramene renesančnej a barokovej hudby na Slovensku a v Európe (k problematike kritických edícií hudobných prameňov)
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Spoluorganizátor: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Bratislava – Prešov, 28. 11. 2014

2013
Jozef Kresánek (1913-1986) a integrujúci model muzikológie

Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Bratislava, 26. 6. 2013

Ján Levoslav Bella – priesečník tradície a moderny v slovenskej hudbe  (pri príležitosti 170. výročia narodenia skladateľa)
Hlavný organizátor: Katedra hudby a Ústav hudobnej historiografie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity Žilina
Spoluorganizátor: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Žilina, 10. 10. 2013

Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek) / Conceptions of  Musical Thinking in the European Musicology of 20th century (on the Occasion of 100th Centenary of Birth of Jozef Kresánek)
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátor: Slovenská muzikologická spoločnosť, Katedra hudobnej vedy FiF UK
Bratislava, 21. 10. – 22. 10. 2013

2012
Hudobná kultúra na slovenskom-poľskom pomedzí / Kultura muzyczna na polsko-slowackim pograniczu

Medzinárodný seminár na záver riešenia bilaterálneho projektu MAD
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorgnizátor: Instytut sztuki PAN
Bratislava, 7. 10. 2012

2011
Franz Liszt a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre / Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur / Franz Liszt and His Position in the European Musical Culture (Musicologica historica II)

Medzinárodná muzikologická konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia a125. výročia úmrtia Franza Liszta
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátor: Slovenská muzikologická spoločnosť
Bratislava, 17. – 19. 5. 2011

Česko-slovenské a slovensko-české vztahy v hudební kultuře
Medzinárodný workshop na záver riešenia bilaterálneho projektu APVV
Organizátori: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR – Ústav hudobnej vedy SAV
Praha, 25. 11. – 25. 11. 2011

RILM – medzinárodná bibliografia literatúry o hudbe
Workshop
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátori: Slovenský komitét RILM, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská muzikologická spoločnosť
Bratislava, 21. 6. 2011

Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu
Regionálna muzikologická konferencia
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátor: Quirinus, nezisková organizácia
Revúca, 1. 12. 2011

Ján Cikker včera a dnes
Vedecký seminár k storočnici skladateľa
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátori: Katedra hudobnej vedy FiF UK, Nadácia Jána Cikkera, Slovenská muzikologická spoločnosť
Bratislava, 14. 12. 2011

2010
Ad honorem Richard Rybarič (Musicologica historica I)

Muzikologická interdisciplinárna konferencia venovaná nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)
Organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Bratislava, 12. 5. – 13. 5. 2010

33. etnomuzikologický seminár / Historické pramene tradičnej piesne, hudby atanca; Úloha osobností v tradičnej hudobnej a tanečnej kultúre
Česko-slovenské stretnutie etnomuzikológov a etnochoreológov
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátor: Záhorské múzeum v Skalici
Skalica, 5. 10. – 7. 10. 2010

2009
A new paradigm of Christian liturgical music / Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby

Medzinárodná konferencia vrámci grantového projektu Višegrádskeho fondu
Organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Dolná Krupá, 1. 6. – 3. 6. 2009

Musiktheater in Raum und Zeit. Zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / Hudobné divadlo v priestore a čase. K dejinám divadelnej praxe v strednej Európe v 19. a 20. storočí
Medzinárodná interdisciplinárna konferencia
Organizátori: Ústav hudobnej vedy SAV – Katedra hudobnej vedy FiF UK
Bratislava, 10. 9. – 11. 9. 2009

2008
Musica Scepusii Veteris – muzikologická konferencia venovaná 350. výročiu úmrtia organistu a hudobného skladateľa Jána Šimráka (Johann Schimrack, [?] – 1657)
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave; Katedra pohybovej, estetickej a umeleckej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove; Katedra hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove; Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad; Prešovský hudobný spolok Súzvuk
Spišská Sobota, 3. 3. – 4. 3. 2008

Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II
Medzinárodná muzikologická konferencia
Hlavný organizátor: Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Spoluorganizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Bratislava, 23. – 25. 9. 2008

2007
Štýlová a zvuková analýza tradičnej hudby
Seminár s videokonferenciou
Organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV
Bratislava, 28. 11. 2007

Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí
vedecké kolokvium
Hlavný organizátor: Ústav hudobnej vedy SAV
Spoluorganizátor: Katolícka univerzita v Ružomberku
Ružomberok, 24. 10. 2007