Slovenský komitét RILM

Slovenský komitét RILM je súčasťou globálnej siete národných komitétov pôsobiacich pri medzinárodnej organizácii Répertoire International de Littérature Musicale (RILM). RILM je zameraný na evidenciu vedeckej a odbornej literatúry o hudbe z celého sveta a ako hudobná bibliografia slúži širokej obci odborníkov a záujemcov o výskum hudby. V súčasnosti zahŕňa viac než 850 000 bibliografických záznamov v 143 jazykoch zo 175 krajín sveta. V širšom význame predstavuje medzinárodnú hudobno-bibliografickú inštitúciu s celosvetovou pôsobnosťou; jadrom jej organizačnej štruktúry je Medzinárodné centrum RILM (International Center) so sídlom na The City University of New York (CUNY), Graduate Center. Medzinárodné centrum RILM získava, spracúva a kompletizuje údaje od národných komitétov.

Národné komitéty pôsobia v 60 krajinách sveta a tvoria súčasť širšej organizačnej bázy RILM. Ich úlohou je zabezpečovanie bibliografických údajov a abstraktov k všetkým dôležitým prácam o hudbe, ktoré sa publikujú v danom regióne či krajine. Komitéty pozostávajú z muzikológov a knihovníkov pôsobiacich na univerzitách, v národných knižniciach a vo vedeckých inštitúciách.

Organizačná štruktúra
Sídlom Slovenského komitétu RILM je Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. Okrem pracovníkov ústavu sa aktívne podieľajú na činnosti komitétu zástupcovia Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Svojou činnosťou sa komitét zodpovedá hlavnému editorovi (Editor-in-Chief) Medzinárodného centra RILM. Patrí do agendy vedúceho redaktorka (Senior editor) Medzinárodného centra, zodpovedného za bibliografické údaje zo širšieho regiónu strednej Európy. Komitét každoročne v strede kalendárneho roka zasiela výročnú správu o svojej činnosti do Medzinárodného centra.

Činnosť
Predmetom činnosti Slovenského komitétu je evidovanie publikácií z oblasti výskumu hudby, vychádzajúcich na Slovensku. Komitét zabezpečuje zhromažďovanie bibliografických údajov o publikáciách a tvorbu abstraktov, ktoré zadáva do databázy a odosiela do Medzinárodného centra. Abstrakty k publikáciám pripravujú členovia komitétu a autori. Ročne Slovenský komitét spracuje a odošle priemerne 120 bibliografických záznamov, 66 abstraktov a 10 recenzií, ktoré rediguje, resp. prekladá pracovníčka Medzinárodného centra a dopĺňa o ďalšie záznamy.

Vrámci svojej činnosti Slovenský komitét spracúva údaje o všetkých typoch publikačných výstupov (monografie, zborníky, periodiká, materiálové vydania v podobe notových edícií, zbierok piesní apod.), využívajúcich viaceré druhy médií (printové, zvukové, obrazové, audiovizuálne). Databáza RILM eviduje za Slovensko sedem printových periodík: v kategórii „core journals“ päť periodík (Musicologica Slovaca, Musicologica Istropolitana, Slovenská hudba, Ethnomusicologicum, Hudobný archív), v kategórii „secondary journals“ dva časopisy (Hudobný život, Hudba).

Bibliografická evidencia za naše územie zahŕňa publikácie so širokým záberom na všetky vedné odbory a špecializácie, v ktorých sa uskutočňuje výskum hudby na Slovensku: za historickú hudobnú vedu, systematickú hudobnú vedu, etnomuzikológiu a oblasť populárnej hudby a jazzu. V súlade s najnovším trendom RILM bude komitét venovať väčšiu pozornosť aj mapovaniu publikácií v širšom spektre vedných disciplín so vzťahom k hudbe, ktoré tvoria interdisciplinárny kontext pre hudobnovedné štúdie na Slovensku (napr. tanec, divadlo, literatúra, dejiny výtvarného umenia, etnológia, antropológia apod.).

Okrem bibliografickej činnosti, ktorá tvorí ťažisko jeho aktivít, sa komitét venuje organizovaniu odborných podujatí. Ich cieľom je propagácia činnosti RILM a získanie spolupracovníkov z radov širšej odbornej verejnosti.

Kontakty
Slovenský národný komitét RILM / RILM National Committee of Slovakia

Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
tel./fax: 421 2 5477 3589
e-mail: musicology.library@savba.sk

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., predsedníčka
e-mail: hana.urbancova@savba.sk

Mgr. Magdaléna Kapala
e-mail: kniznica.uhv@savba.sk

Bc. Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD.
e-mail: zuzana.cenkerova@savba.sk

Katedra muzikológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
818 01 Bratislava
tel.: 421 2 5933 9359, 421 2 5933 9348

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
e-mail: zvara@fphil.uniba.sk

Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1
036 01 Martin
tel.: 421 43 245 14 63
fax: 421 43 245 15 05

PhDr. Anna Kucianová, PhD.
e-mail: anna.kucianova@snk.sk