Projekty a granty

Ukončené projekty…


Aktuálne riešené projekty

Medzinárodné:

Medziakademická dohoda (MAD)

Názov:  Notované pramene stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz
Evidenčné číslo:
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Magyar Tudományos Akadémia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Obdobie riešenia: 2016 – 2017

Národné:

APVV

ÚHV SAV ako spoluriešiteľ:

Názov: Hudba v Bratislave
Evidenčné číslo: APVV-14-0681
Nositeľ: Katedra muzikológie FiFUK
Zodpovedný riešiteľ: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2015-2019

Názov:  3KRALI – Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Evidenčné číslo: APVV-15-0526
Nositeľ: Ústav dejín umenia SAV
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Obdobie riešenia: 2016 – 2020

VEGA

ÚHV SAV ako koordinátor:

Názov: Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0106/19
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Drevárska fakulta TUZVO, ÚMMS SAV, MaÚ SAV, FiF UK
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Štafura
Obdobie riešenia: 2019 – 2022

Názov:  Hudobná topografia Slovenska v premenách storočí
Evidenčné číslo: VEGA 2/0050/17
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta  UKF v Nitre, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Janka Petőczová, CSc.
Obdobie riešenia: 2017 – 2020

Názov:  Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0034/17
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Obdobie riešenia: 2017 – 2020

Názov: Slovenské duchovné piesne a ich nápevy v hudobných prameňoch 16.-18. storočia
Evidenčné číslo: VEGA 2/0127/16
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ruščin
Obdobie riešenia: 2016 – 2019

ÚHV SAV ako spoluriešiteľ:

Názov:  Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia
Evidenčné číslo: VEGA 1/105/17
Nositeľ: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Obdobie riešenia: 2017 – 2020

Názov: Slovenská opera ako umelecký a spoločenský fenomén
Evidenčné číslo: VEGA 1/0914/15
Nositeľ: Filozofická fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Jana Laslavíková
Obdobie riešenia: 2016 – 2018

Názov: Formálne orientované teórie hudby a ich analytické overovanie
Evidenčné číslo: VEGA 1/0637/15
Nositeľ: Filozofická fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Zuzana Cenkerová
Obdobie riešenia: 2016 – 2018

Centrá excelentnosti SAV

Názov: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov
Evidenčné číslo: III/1/2013
Nositeľ: Historický ústav SAV
Partneri: ÚSLL SAV, GÚ SAV, ÚSA SAV, ÚKE SAV, FiFUK, FHV UMB, FiF UPJŠ, FiFPU
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2013 – 2017