Ukončené projekty

(2007 – )

Medzinárodné:

MAD

Názov:  Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí II
Nositeľ: ÚHV SAV
Partneri: Instytut Sztuki PAN
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2013 – 2015

Názov: Hudba a tanec ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva II / Music and Dance as Part of the European Cultural Heritage II
Evidenčné číslo:  MAD SAV-MTA
Nositeľ: ÚHV SAV
Partner: Zenetudományi Intézet MTA
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2010 – 2012

Názov: Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí / Music Culture on the Slovak-Polish Borderland
Evidenčné číslo: MAD SAV-PAV-4
Nositeľ: ÚHV SAV
Partner: Instytut sztuki PAN
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2010 – 1012

Názov: Hudba a tanec ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva I / Music and Dance as Part of the European Cultural Heritage
Evidenčné číslo: MAD SAV-MTA-18
Nositeľ: ÚHV SAV
Partner: Zenetudományi Intézet MTA
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lexmann
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

APVV

Názov: Žalostné piesne slovenských Rómov v kontexte životných príbehov
Evidenčné číslo: APVV-0859-12
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Jana Belišová
Obdobie riešenia: 2013 – 2017

Názov: VZŤAHY – Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre. Vývinové, žánrové a typologické aspekty / Slovak-Czech and Czech-Slovak Relations in Music Culture. Developmental, Genre and Typological Aspects
Evidenčné číslo: SK-CZ-0183-09
Nositeľ: ÚHV SAV
Partner: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2010 – 2011

IVF (International Visegrad Found)
Názov: Ako čítať traktát / How to Read a Tract
Evidenčné číslo: IVF 10820113
Nositeľ: ÚSlL SAV
Zodpovedný riešiteľ: Timotea Vráblová
Riešiteľ za organizáciu: Janka Petőczová
Obdobie riešenia: 2008 – 2009

Názov: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby / A New Paradigm of Christian Liturgical Music
Evidenčné číslo: IVF 20820026
Nositeľ: ÚHV SAV
Partneri:
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lexmann
Obdobie riešenia: 2008 – 2009

Multilaterálne – Iné

Názov: Voskové válečky ve sbírkách Etnologického ústavu Akadémie vied Českej republiky (pracovisko Brno) / Wax Cylinders from Collections of Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Brno Office)
Evidenčné číslo: M 300580901
Nositeľ: Etnologický pstav AV ČR – pracoviště Brno
Zodpovedný riešiteľ: Jarmila Procházková
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2009 – 2011

Iné

Názov: Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (Österreichische Nationalbibliothek) / Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (Österreichische Nationalbibliothek)
Evidenčné číslo: –
Nositeľ: Kommision für Musikforschung Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zodpovedný riešiteľ: Alexander Rausch
Riešiteľ za organizáciu: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2008

Názov: Österreichisches Musiklexikon / Österreichisches Musiklexikon
Evidenčné číslo: –
Nositeľ: Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Darina Múdra
Obdobie riešenie: 2000 – 2008

Názov: Die Musik in Geschichte und Gegenwart – hudobná encyklopédia / Die Musik in Geschichte und Gegenwart – Music Encycopedia
Evidenčné číslo: –
Nositeľ: Bärenreiter-Verlag
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Oskár Elschek / Jana Lengová
Obdobie riešenie: 1998 – 2008

Národné:

Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Názov:  EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Evidenčné číslo:  26240120035
Nositeľ: ÚDU SAV
Partneri: ÚSvL SAV, ÚSlL SAV, ÚDFV SAV, SÚJS SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Gerát
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2012 – 2013
http://www.dejum.sav.sk/eduks/

VEGA

ÚHV SAV ako koordinátor:

Názov: Zvukové vlastnosti historických organov na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0097/15
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Drevárska fakulta TUZVO, ÚSTARCH SAV
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Štafura
Obdobie riešenia: 2015 – 2018

Názov: Žena v tradičnej hudobnej kultúre
Evidenčné číslo: VEGA 2/0165/14
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2014 – 2017

Názov: CANTUS PLANUS – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby
Evidenčné číslo: VEGA 2/0031/13
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2013 – 2016

Názov: Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe
Evidenčné číslo: VEGA 2/0049/13
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Zodpovedný riešiteľ: Janka Petőczová
Obdobie riešenia: 2013 – 2016

Názov: Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67
Evidenčné číslo: VEGA 1/0027/13
Nositeľ: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2013 – 2016

Názov: Duchovná pieseň v hudobnej kultúre na Slovensku. Písomné pramene a ústna tradícia
Evidenčné číslo: VEGA 2/0082/12
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ruščin
Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Názov: Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: osobnosti, štruktúra, funkcia
Evidenčné číslo: VEGA 2/0078/12
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: Jana Lengová
Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Názov: Kresťanské piesne Rómov na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0057/12
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: Jana Belišová
Obdobie riešenia: 2012 – 2014

Názov: Vplyv štylizácie folklórnych elementov na paradigmu umeleckej hudby
Evidenčné číslo: VEGA 2/0143/11
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: Markéta Štefková
Obdobie riešenia: 2011 – 2014

Názov: Premeny tradičnej ľudovej hudby na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0078/11
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Alžbeta Lukáčová
Obdobie riešenia: 2011 – 2014

Názov: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša
Evidenčné číslo: VEGA 2/ 0026/10
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Zodpovedný riešiteľ: Janka Petőczová
Obdobie riešenia: 2010 – 2012

Názov: Piesňové žánre tradičnej kultúry na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0165/10
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2010 – 2013

Názov: Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/0125/10
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2010 – 2012

Názov: Hudba pre klávesové nástroje na Slovensku v 19. storočí
Evidenčné číslo: VEGA 2/0203/09
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Jana Lengová
Obdobie riešenia: 2009 – 2011

Názov: Tradícia a inovácia v hudobnej kultúre postindustriálnej spoločnosti. O zmenách sociálneho statusu hudby pod vplyvom globalizačných procesov
Evidenčné číslo: VEGA 2/0198/09
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: 3
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lexmann
Obdobie riešenia: 2009 – 2011

Názov: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí
Evidenčné číslo: VEGA 2/0113/28
Nositeľ: ÚHV SAV / Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: Rastislav Podpera
Obdobie riešenia: 2008 – 2010

Názov: Reflexia tvorby Antona Zimmermanna
Evidenčné číslo: VEGA 2/7024/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Darina Múdra
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

Názov: Musica Scepusii Veteris /Stasrá hudba na Spiši/ hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií
Evidenčné číslo: VEGA 2/7023/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: 2
Zodpovedný riešiteľ: Janka Petőczová
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

Názov: Lament v hudbe
Evidenčné číslo: VEGA 2/7146/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

Názov: Zborová tvorba druhej polovice 19. storočia na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 2/6034/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Zodpovedný riešiteľ: Jana Lengová
Obdobie riešenia: 2006 – 2008

Názov: Hudba ako intermediálny jav informačnej spoločnosti
Evidenčné číslo: VEGA 2/6140/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: 4
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lexmann
Obdobie riešenia: 2006 – 2008

Názov: Štýlová a zvuková analýza tradičnej hudby
Evidenčné číslo: VEGA 2/5126/27
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie: 3
Zodpovedný riešiteľ: Oskár Elschek / Margita Matúšková
Obdobie riešenia: 2005 – 2007

ÚHV SAV ako spoluriešiteľská inštitúcia:

Názov: Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou
Evidenčné číslo: 28/2011
Program: –
Nositeľ: ÚEt SAV
Zodpovedný riešiteľ: Eva Krekovičová
Riešiteľ za organizáciu: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2011 – 2013

Názov: Osobnosť a inštitúcia – symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry na Slovenska
Evidenčné číslo: VEGA 1/0140/10
Nositeľ: Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Eva Szórádová
Riešiteľ za organizáciu: Jana Lengová
Obdobie riešenia: 2010 – 2011

Názov: Výrazové prostriedky hudby 17. – 18. storočia a ich vplyv na ďalší vývoj hudby
Evidenčné číslo: VEGA 1/0092/10
Nositeľ: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Zodpovedný riešiteľ: Karol Medňanský
Riešiteľ za organizáciu: Janka Petőczová
Obdobie riešenia: 2010 – 2011

Názov: Zvuk ako problém hudobnej estetiky. Pokus o etablovanie ekoestetických princípov v hudobnoestetickom myslení na Slovensku
Evidenčné číslo: VEGA 1/0096/09
Nositeľ: Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline
Zodpovedný riešiteľ: Renáta Beličová
Riešiteľ za organizáciu: Juraj Lexmann
Obdobie riešenia:2009 – 2011

Názov: Folklórne žánre a sociálna komunikácia
Evidenčné číslo: VEGA
Nositeľ: ÚEt SAV
Zodpovedný riešiteľ: Eva Krekovičová
Riešiteľ za organizáciu: Hana Urbancová
Obdobie riešenia: 2008 – 2010

Názov: Mestské divadlo v Bratislave v rokoch 1886-1920 a SND vrokoch 1920-1945 – pramene a kontexty (so zvláštnym zreteľom na hudobné divadlo)
Evidenčné číslo: VEGA
Nositeľ: Filozofická fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Zvara
Riešiteľ za organizáciu: Jana Lengová
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

Názov: Hudobná kultúra miest a regiónov na Slovensku počas starších dejín – od stredoveku do konca 19. storočia
Evidenčné číslo: VEGA 1/3723/07
Nositeľ: Filozofická fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ: Marta Hulková
Zodpovedný riešiteľ za organizáciu: Darina Múdra
Obdobie riešenia: 2006 – 2008

Názov: Bratislava – mesto hudby. Zdroje,predpoklady, podmienky.a štruktúra vývojových premien hudobnej kultúry v hlavnom meste Slovenska v 20. storočí
Evidenčné číslo: VEGA 1/3722/06
Nositeľ: Filozofická fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Chalupka
Riešiteľ za organizáciu: Norbert Adamov
Obdobie riešenia: 2006 – 2008

Názov: Spišský antifonár sign. Ms. No.2 ako prameň hudobnej kultúry na Spiši na prelome 15. a 16. storočia
Evidenčné číslo: VEGA 1/3727/27
Nositeľ: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: Rastislav Adamko
Riešiteľ za organizáciu: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2006 – 2008

APVV

Názov: Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku
Evidenčné číslo: APVV-51-043605
Nositeľ: ÚHV SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Zodpovedný riešiteľ: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2006 – 2009

Názov: Prieskum, konzervovanie a kultúrnohistorické zhodnotenie pergamenových dokumentov v Slovenskej národnej knižnici
Evidenčné číslo: APVV-0165-06
Nositeľ: Slovenská národná knižnica v Martine
Zodpovedný riešiteľ:
Riešiteľ za organizáciu: Eva Veselovská
Obdobie riešenia: 2007 – 2010