Doktorandské štúdium

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., má akreditované doktorandské štúdium v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre, študijný program Umenovedné štúdiá. Doktorandské štúdium realizuje ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024: tbc

Podrobnejšie informácie o témach doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024 budú zverejnené na webovom sídle Filozofickej fakulty UK a Slovenskej akadémie vied.

Termín odovzdania prihlášky: tbc

Interní doktorandi pracoviska:

Mgr. Eduard Lazorík, PhD.
Téma: Stredoveké rukopisné latinské zlomky v historických knižniciach na Slovensku (paleografická, kodikologická a muzikologická analýza)
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 11. 9. 2020
Termín ukončenia: 31. 8. 2024

Mgr. Zuzana Badárová
Téma: Stredoveké hudobné rukopisy kartuziánov z územia Moravy a Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 21. 9. 2022
Termín ukončenia: 31. 8. 2026

Mgr. Samuel Škoviera
Téma: Liturgická hudba byzantského obradu na Slovensku
Školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD.
Nástup na štúdium: 21. 9. 2022
Termín ukončenia: 31. 8. 2026

Mgr. Martina Kamenská

Téma: Štrukturálne, akustické a historické kontexty využitia zvonov v európskej hudbe 20. storočia
Školiteľ: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
Nástup na štúdium: 21. 9. 2023
Termín ukončenia: 31. 8. 2027

Externí doktorandi pracoviska: