O nás

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. sa venuje základnému výskumu hudby a hudobnej kultúry na Slovensku v regionálnych, národných, stredoeurópskych a európskych kontextoch. Vedecko-výskumná koncepcia vychádza z integrovaného modelu muzikológie, ktorý je založený na rozvíjaní a spolupráci troch vedných disciplín/oblastí: historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy.

Vedecko-výskumná činnosť sa uskutočňuje v troch oddeleniach Vedecko-výskumného úseku. Oddelenie hudobnej histórie sa zameriava na rekonštrukciu dejín hudby a hudobnej kultúry na Slovensku v európskom kontexte. Oddelenie etnomuzikológie skúma tradičnú pieseň, hudobné nástroje, nástrojovú hudbu a tanec na Slovensku v regionálnom, interetnickom a sociálno-kultúrnom kontexte. Oddelenie systematickej hudobnej vedy sa venuje výskumu hudby a hudobnej kultúry s akcentom na teoreticko-systematické hľadisko. Z výskumnej činnosti dvoch oddelení (Oddelenie etnomuzikológie, Oddelenie hudobnej histórie) sa vybudovali zbierkové fondy, ktoré obsahujú rukopisné, zvukové, obrazové a audiovizuálne dokumenty. Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a technické laboratórium.

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pracovisko orientuje do kontextu medzinárodného vedeckého poznania a v aplikovaných formách na využitie v hudobnom živote, umeleckej a kultúrnej praxi a v pedagogickom procese. Spolupracuje s ďalšími vedeckými a odborným pracoviskami a vysokými školami doma a v zahraničí; poskytuje expertízne a poradenské služby.

Ako externá vzdelávacia organizácia uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ústav hudobnej vedy SAV vydáva vedecký časopis Musicologica Slovaca. Je sídlom Slovenského komitétu RILM-u (Répertoire International de Littérature Musicale) a Slovenskej muzikologickej spoločnosti. Je kolektívnym členom medzinárodných organizácií International Musicological Society (IMS),  International Council for Traditional Music (ICTM) a International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).

Základné dokumenty organizácie TU.