Musicologica Slovaca

musicologica_coverMusicologica Slovaca je recenzovaným vedeckým časopisom Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i. Vychádza od roku 1969, v rokoch 1970 – 2008 ako neperiodický zborník, v rokoch 1992 – 2008 pod rozšíreným názvom Musicologica Slovaca et Europaea. V roku 2010 bol časopis obnovený s pôvodným názvom a s periodicitou dvakrát do roka. Číslovanie ročníkov sa datuje od roku obnovenia časopisu (2010), kontinuitu s predchádzajúcimi ročníkmi a zväzkami zachováva údaj uvedený v zátvorke za číslom ročníka.

Časopis zverejňuje výsledky základného a aplikovaného výskumu z oblasti historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy. Poskytuje publikačný priestor domácim autorom aj autorom zo zahraničia. Príspevky publikuje v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. Štruktúra čísla zahŕňa vedecké štúdie, materiály, diskusie, profily, recenzie a správy.

Archív kompletných čísel od roku 2010

Adresa
Redakcia časopisu Musicologica Slovaca
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
tel./fax: 02/ 5477 3589
e-mail: musicologica.slovaca@savba.sk

Hlavná redaktorka
Hana Urbancová

Redakcia
Katarína Godárová

Redakčná rada

Zsuzsa Czagány (Maďarsko), Ladislav Kačic, Jana Lengová, Vladimír Maňas (Česká republika), Jarmila Procházková (Česká republika), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Poľsko), Peter Ruščin, Jurij Snoj (Slovinsko),  Eva Szórádová, Markéta Štefková, Jadranka Važanová (USA), Eva Veselovská, Hana Vlhová-Wörner (Švajčiarsko), Vladimír Zvara

Adresa pre objednávateľov
AEPress, s.r.o.
Bajzova 7
821 08 Bratislava
Slovak Republic
fax: +4212-43637986
e-mail: koresp@aepress.sk

Elektronická verzia
www.sav.sk (od roku 1969)
www.elis.sk (od roku 2011)

Musicologica Slovaca je evidovaná v databázach:
CEJSH
RILM

Pokyny pre prispievateľov v slovenskom jazyku

Pokyny pre prispievateľov v anglickom jazyku