Knižničný poriadok

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Poslanie a činnosť knižnice

Knižnica je podľa štruktúry Organizačného poriadku organizácie priamo riadená riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (ÚHV SAV) v Bratislave. Je špeciálnou knižnicou pre oblasť hudobnej vedy. Knižnica ÚHV SAV je súčasťou knižnično-informačnej siete Slovenskej akadémie vied, na čele ktorej je Ústredná knižnica SAV.

Poslaním knižnice je budovanie a sprístupňovanie knižničných a informačných fondov. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby riešiteľom vedeckých a výskumných úloh, rozvíja informačné a databázové systémy na pracovisku a zabezpečuje distribúciu a výmenu odborných publikácií ústavu. Knižnica slúži predovšetkým potrebám pracovníkov ÚHV SAV.

Článok 2

Podmienky prijatia za čitateľa

 1. Čitateľom knižnice sa stáva:
 2. a) vedecký a odborný pracovník ÚHV SAV;
 3. b) fyzická osoba od 18. roku veku.
 4. Vyplnením a podpísaním čitateľskej prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia Knižničného poriadku.

Článok 3

Výpožičný poriadok

V zmysle Knižničného zákona 183/2000 paragraf 13 práva a povinnosti knižnice bod 2/d vedenie ústavu odsúhlasilo nasledovný Výpožičný poriadok:

 1. Spôsoby požičiavania
 1. a) Čitateľom sa požičiavajú dokumenty z knižničných fondov iba po predložení platného občianskeho preukazu alebo pasu u cudzích štátnych príslušníkov a po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky.
 2. b) Pri výpožičkách cudzincov, ktorý nemajú trvalý pobyt na Slovensku, si knižnica vyhradzuje právo na opatrenia (kaucia, prezenčné výpožičky určitých druhov informačných prameňov) v záujme ochrany svojich fondov.
 3. c) Čitatelia mimo pracovníkov ÚHV SAV si môžu požičať knihy len prezenčne. Vo výnimočných prípadoch absenčne po zložení kaucie dvojnásobku ceny knihy.
 1. Počet požičaných knižničných jednotiek
 1. a) Knižnica pripraví na požičanie čitateľovi žiadaný dokument podľa prevádzkových podmienok.
 2. b) Knižnica má právo regulovať počet výpožičiek. Pracovník ÚHV SAV si môže požičať absenčne maximálne 25 knižničných jednotiek na dobu dvoch rokov. Ostatné fyzické osoby po zložení kaucie si môžu požičať 2 knižničné jednotky na dobu určitú. Jednotlivé oddelenia môžu mať dlhodobé výpožičky, za ktoré zodpovedá jeden pracovník v oddelení. Pri revízii je povinný predložiť knižničné jednotky na kontrolu. Pri rozviazaní pracovného pomeru je pracovník povinný prepísať výpožičné lístky na inú zodpovednú osobu v oddelelní, alebo ich vrátiť do knižnice. V prípade straty platia pre všetkých podmienky čl. 3 bod 4 a–d.
 1. Výpožičné lehoty
 1. a) Výpožičná lehota dokumentu mimo knižnicu je 30 dní. Po jej uplynutí je možné požiadať o predĺženie o dva týždne.
 2. b) Po prekročení stanovenej lehoty je pracovník povinný zaplatiť poplatok (viď čl. 5 bod 1 a 2). Výpožičná lehota pre pracovníkov ÚHV SAV je maximálne 2 roky.
 3. c) Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 1. Straty a náhrady

(Stanovené pravidlá sa pridržiavajú Knižničného zákona 183/2000, par. 15 bod 3 a 4)

V prípade straty alebo poškodenia si knižnica vyhradzuje právo nahradenia škody týmito spôsobmi:

 1. a) dodaním neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe približne rovnakej kvality;
 2. b) ak nie je možné splniť podmienky v bode a), potom môže knižnica požadovať ako náhradu rovnaký dokument iného vydania alebo finančnú náhradu;
 3. c) čitateľ je povinný hradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici vznikli v súvislosti so stratou dokumentu; ak sa knižnica nedohodne inak, rozhodne o náhrade škody a jej výške súd;
 4. d) do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých pohľadávok má knižnica právo pozastaviť čitateľom poskytovanie všetkých služieb;
 5. e) pracovníci ÚHV SAV po rozviazaní pracovného pomeru sú povinní vrátiť všetky knižničné jednotky do knižnice a ďalej platia pre nich podmienky ako u ostatných fyzických osôb podľa článku 3 bod 1c Knižničného poriadku ÚHV SAV;
 6. f) čitatelia, ktorí nevrátili staršie výpožičky pred uvedením nového Knižničného poriadku do platnosti, nemajú nárok na poskytovanie služieb v knižnici až do uhradenia všetkých pohľadávok.

Článok 4

Poplatky a úhrady

 1. Poplatok z omeškania za každý dokument a deň po uplynutí výpožičnej lehoty: 0,03.- €
 2. Poplatok za písomnú, alebo telefonickú upomienku: 0,33.- €
 3. Zisťovanie identifikačných údajov o čitateľovi (ak čitateľ nenahlásil zmeny na prihláške a pracovník knižnice musí zisťovať údaje pri upomienkach): 1,66.- €.
 4. Reprografické služby:
 5. a) jednostranná kópia A4…………………………………………………………………………. 0,07.- €
 6. b) obojstranná kópia A4…………………………………………………………………………… 0,10.- €
 7. c) jednostranná kópia A3…………………………………………………………………………. 0,13.- €
 8. d) obojstranná kópia A3…………………………………………………………………………… 0,17.- €


 1. Záverečné ustanovenia

Článok 6

Výnimky

Výnimky z Knižničného poriadku povoľuje riaditeľ ÚHV SAV alebo ním poverený pracovník ÚHV SAV.

Článok 7

Tento Knižničný poriadok schválilo vedenie Ústavu hudobnej vedy SAV. Knižničný poriadok nadobúda platnosť 2. januára 2006.

                                                                                                                                             riaditeľ ÚHV SAV
prof. Juraj Lexmann, Art. D.