Organizačná štruktúra

Riaditeľka
prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Zástupca riaditeľky
Mgr. Michal Ščepán, PhD.

Sekretariát
Marcela Krúžeková

Vedecko-výskumný úsek

Oddelenie hudobnej histórie
Vykonáva výskum hudby a hudobnej kultúry na Slovensku od stredoveku po súčasnosť v kontexte dejín európskej hudby, s akcentom na historicko-vývinové a chronologické hľadisko. Výsledky výskumu zverejňuje formou vedeckých výstupov (monografie, štúdie, katalógy, notové edície). V nadväznosti na heuristický výskum pripravuje pramenno-kritické vydania a spolupracuje pri ich zvukovom oživení. Spravuje zbierku mikrofilmov a zbierku historických hudobných prameňov, ktoré vznikli na základe archívnych a terénnych výskumov pracovníkov oddelenia.

Personálne obsadenie:
PhDr. Eva Veselovská, PhD. – vedúca oddelenia
PhDr. Jana Lengová, CSc.
PhDr. Janka Petőczová, CSc.
Mgr. Peter Ruščin, PhD.
Mgr. Veronika Garajová, PhD.
Mgr. Hana Studeničová, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Eduard Lazorík
Mgr. Zuzana Badárová
Mgr. Samuel Škoviera

Oddelenie etnomuzikológie
Vykonáva výskum tradičnej piesne, hudby a tanca na Slovensku v regionálnom, interetnickom a sociálno-kultúrnom kontexte. Výsledky výskumu zverejňuje formou vedeckých výstupov a materiálových edícií (notové, zvukové a audiovizuálne vydania). Spravuje zbierky rukopisných, zvukových, obrazových a audiovizuálnych dokumentov, ktoré vznikli na základe terénnych a archívnych výskumov pracovníkov oddelenia. Materiál zo zbierkových fondov vydáva v rámci edície Corpus Musicae Popularis Slovacae.

Personálne obsadenie:
doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. – vedúca oddelenia
Mgr. Miriam Timková, PhD.
Mgr. art. Kristína Lomen, PhD.

Interní doktorandi:

Oddelenie systematickej hudobnej vedy
Vykonáva výskum hudby a hudobnej kultúry z pohľadu vybraných disciplín systematickej hudobnej vedy, s akcentom na teoreticko-systematické hľadisko. K ťažiskovým subdisciplínam v oddelení patrí hudobná teória, hudobná estetika, hudobná psychológia a organológia.

Personálne obsadenie:
Mgr. Michal Ščepán, PhD. – vedúci oddelenia
prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
PhDr. Vladimír Fulka, PhD.
Mgr. et Mgr. Marián Štúň, PhD.

Interní doktorandi:

Mgr. Martina Kamenská

Knižnično-edičný úsek
Vykonáva knižnično-informačné a bibliografické práce  spojené s katalogizáciou a databázovým spracovaním; zabezpečuje sledovanie, systematickú akvizíciu a spracovanie odbornej literatúry a vedeckých informácií; poskytuje výpožičné služby a sprístupňuje knižničné fondy interným a externým používateľom; zabezpečuje medziknižničnú a medzinárodnú výpožičnú službu a výmenu publikácií; zabezpečuje edičnú prípravu a distribúciu periodických a neperiodických publikácií vydávaných organizáciou.

Personálne obsadenie:
Anna Hudecová

Technické laboratórium
Poskytuje technický servis pre pracovisko; vykonáva digitalizáciu zbierkových fondov pracoviska; podieľa sa na zvukovej a audiovizuálnej dokumentácii; vykonáva výskumno-vývojové práce v oblasti zvukovo-technického a audiovizuálneho záznamu.

Personálne obsadenie:
Ing. Štefan Nagy, Art.D.

Redakcia časopisu Musicologica Slovaca

Slovenský komitét RILM