Catalogus fragmentorum

Edícia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia

Edícia sprístupňuje najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska. Publikované fragmenty dopĺňajú jedinečný obraz kompletných prameňov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám (stratené, zničené a vyvezené rukopisy), bohatý a jedinečný. Spracované rukopisy poukazujú na mimoriadne kultúrne bohatstvo pôvodnej i dovezenej písomnej kultúry z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia.

Katalóg VI

CatalogusFragmentorum-scaled• GARAJOVÁ, Veronika: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus VI. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2020. 135 s. ISBN 978-80-89135-44-8. Typ: AAB

Publikácia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini prináša najnovšie poznatky interdisciplinárnych výskumov najstarších prameňov hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia je šiestym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorú vydáva ÚHV SAV od roku 2008. Práca v anglickom jazyku s rozsiahlym slovenským záverom spracúva stredoveké pramene hudobnej kultúry zo Štátneho archívu v Trenčíne, ktoré sa zachovali ako vrchné obaly mestských protokolov. Publikácia prináša detailnú analýzu a vyhodnotenie vzácnych liturgických rukopisov zo 14. až začiatku 16. storočia (11 antifonárov, 8 graduálov, 1 breviár, 1 misál). Pramene sú spracované vo forme komplexných interdisciplinárnych štúdií (historické predpoklady, kodikologicko-paleografická analýza, hudobno-paleografická analýza, hudobno-liturgická analýza), ktoré dopĺňa katalóg rukopisov v latinskom jazyku. Všetky zachované materiály dokumentujú hudobné dedičstvo jednohlasného liturgického spevu, tzv. gregoriánskeho chorálu (lat. cantus planus).

Katalóg V

20191003_Tomus_V_obalkaVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus V. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. 132 s. ISBN 978-80-89135-43-1. Typ: AAB

Publikácia prináša najnovšie výsledky pramenných výskumov stredovekých hudobných prameňov z najväčšej historickej školskej knižnice na Slovensku a v strednej Európe, z Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku. Je piatym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Monografia prináša analýzy, popisy a vyhodnotenie 36 stredovekých hudobných rukopisov z 12., 14. a najmä z 15. storočia, ktoré boli použité ako vrchný obal mladších kníh. Z obsahového hľadiska sa medzi stredovekými materiálmi nachádza 19 antifonárov, 6 graduálov, 3 sekvenciáre, 2 misály, 5 breviárov a jeden kancionál so zmiešaným hudobným materiálom. Paleografická a obsahová (liturgická a muzikologická) analýza rukopisov poukázala na fakt, že väčšina stredovekých notovaných pergamenových väzieb pochádza z územia Slovenska, najmä zo Spiša. Časť fragmentov pochádza zo západnej Európy (Nemecka, Poľska, Čiech, Moravy, Maďarska, Holandska – Belgicka). Monografia je v nemeckom a latinskom jazyku (katalóg) + slovenské resumé.

Katalóg IV

CAtIV_EVVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. 173 s. ISBN 978-80-89135-34-9. Typ: AAB

Štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje najstaršie hudobné materiály mesta Trnava, ktoré sa nachádzajú v troch inštitúciách – v Štátnom archíve Trnava, v Spolku sv. Vojtecha v Západoslovenskom múzeu v Trnave. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia. Publikácia obsahuje vedeckú monografickú štúdiu, ktorá syntetizuje poznatky získané na základe opisu, analýzy a identifikácie notovaných fragmentov. Súčasťou práce je katalóg spracovaných prameňov a obrazová príloha. Medzi jednotlivými rukopismi z trnavských inštitúcií bolo identifikovaných niekoľko mimoriadne vzácnych zlomkov zo známych kódexov z územia Slovenska i zo zahraničia (vyrezané časti Bratislavského misála I, Bratislavského antifonára IIISpišského graduálu Juraja z Kežmarku, Ostrihomského antifonára, fragment pavlínskeho graduálu (sine sign.) z konca 14. storočia).

Katalóg III

 CatIII_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8. Typ: AAB

Tretí zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum Nationale Slovacum (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 62 najstarších hudobných zlomkov zo Slovenského národného archívu. Mimoriadne cenné materiály stredovekej hudobnej kultúry z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia sú uložené v 9 fondoch: Kapitulská knižnica v Bratislave; Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula; Hodnoverné miesto Spišská Kapitula; Hodnoverné miesto Leleský konvent; Farská knižnica v Kremnici; Fond rodu Pálfi, panstvo Červený Kameň I.; Fond rodu Pálfi, panstvo Bojnice; Ústredný Pálfiovský archív; Ústredný archív rodu Erdődy, panstvo Smolenice. Stredoveké notované zlomky boli použité na väzby mladších rukopisov a kníh (Fond Kapitulskej knižnice v Bratislave, Farská knižnica v Kremnici) alebo tvorili vrchný obal úradných protokolov alebo účtov (fondy hodnoverných miest a rodových panstiev). Identifikovaných bolo viacero fragmentov z dnes známych, kompletných rukopisov stredovekého Uhorska (Antiphonale Varadiense, Spišský graduál Juraja z Kežmarku, Spišský antifonár, Paulínsky graduál,notátori Bratislavského antifonára IV a III). Mimoriadne cenné materiály obsahovali písomnosti hodnoverných miest: Leleského konventu (conventus ecclesiae sanctae Crucis de Lelez), Spišskej Kapituly (capitulum ecclesiae de Scepus beati Martini) i Bratislavskej kapituly (capitulum ecclesiae Posoniensis beati Martini).

Katalóg II

CatII_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. 152 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus II. ISBN 987-80-89135-27-1. Typ: AAB

Druhý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 75 najstarších hudobných zlomkov zo Štátneho archívu v Banskej Štiavnici. Materiály stredovekej hudobnej kultúry rôznej proveniencie pochádzajú z časového obdobia od konca 13. do začiatku 16. storočia. Stredoveké notované zlomky z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) boli použité na väzby mestských úradných kníh a protokolov.

Katalóg I

CatI_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2008. 131 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus I. ISBN 987-80-89135-22-6. Typ: AAB

Prvý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 69 najstarších hudobných zlomkov zo Štátneho archívu v Modre. Materiály stredovekej hudobnej kultúry rôznej proveniencie pochádzajú z časového obdobia od konca 13. do začiatku 16. storočia. Stredoveké notované zlomky z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) boli použité na väzby mestských úradných kníh a protokolov. Medzi jednotlivými rukopismi bolo identifikovaných niekoľko mimoriadne vzácnych zlomkov zo známych kódexov z územia Slovenska i zo zahraničia (Antiphonale Varadiense, Sequentiarium Variadiense, rukopisy budínskeho skriptória – Graduale Strigoniense a i.).