História

História Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i .

Ústav hudobnej vedy vznikol v roku 1943 (pod názvom Hudobnovedný ústav) medzi prvými vedecko-výskumnými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a umení (1942 – 1953). V roku 1951 zmenil názov na Ústav hudobnej vedy a v roku 1953 sa stal súčasťou Slovenskej akadémie vied ako jedno z jej zakladajúcich pracovísk. V rokoch 1973 – 1990 bol prechodne začlenený do Umenovedného ústavu SAV ako Sekcia hudobnej vedy. V roku 1990 sa osamostatnil a obnovil sa pod pôvodným názvom Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied.

Pracovisko viedli ako riaditelia Zdenko Nováček (1951 – 1956), Jozef Kresánek (1956 – 1964), Ladislav Burlas (1964 – 1988), Richard Rybarič (1988 – 1989), Pavol Polák (1989 – 1990), Oskár Elschek (1990 – 1997), Juraj Lexmann (1997 – 2009). V súčasnosti je riaditeľkou Hana Urbancová (2009 – ).

V Ústave hudobnej vedy SAV vychádzala vedecká ročenka Hudobnovedný sborník (1953 – 1954, dva zväzky), na ktorú nadviazali Hudobnovedné štúdie (1955 – 1966, sedem zväzkov). Od roku 1969 pracovisko vydáva vedecký časopis Musicologica Slovaca, v rokoch 1992 – 2008 pod rozšíreným názvom Musicologica Slovaca et Europaea, v roku 2010 ako obnovený časopis s pôvodným názvom. Od roku 1993 vychádza nepravidelne časopis Ethnomusicologicum, revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. V rokoch 1993 – 2003 pracovisko vydávalo v spolupráci s Hudobnovedným ústavom Univerzity v Hamburgu medzinárodný časopis Systematische Musikwissenschaft / Systematic Musicology / Musicologie Systématique.