Pramenno-kritické vydania

Jana LENGOVÁ: Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. 144 s. ISBN 978-80-89135-35-6.

Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili (C. Plihal, A. H. Krčméry, P. Gerengay, J. Rizner, J. Egry, M. Hudec, J. L. Bella, Š. Fajnor, L. Dušinský, I. Boldiš, M. Lichard, F. O. Matzenauer, B. E. Laciak, M. Francisci, S. Wurmbrand-Stuppachová, O. Hemerka, E. Kovárcz, K. Hodytz, J. Breiter-Szélessy). Vo výbere sa kládol dôraz na umeleckú hodnotu diel, žánrovú pestrosť, rozsah a individuálny štýl tvorcov. Vedecká štúdia podáva stručný vývoj klavírnej hudby na Slovensku z aspektu hudobného žánru a krátke profily skladateľov so stručným rozborom publikovaných skladieb. Žiadna z  publikovaných skladieb, ktoré sa zachovali v rukopisoch a dobových tlačiach, dosiaľ nevyšla v novodobom vydaní, čo antológiu zaraďuje k reprezentatívnemu typu première édition.

Hana URBANCOVÁ: Andrej Kmeť. Nápevy vianočných piesní [II.]. Recenzenti Lengová, J., Kačic, L. Bratislava : Hudobné centrum, 2015. 101 s. Edícia Monumenta Musicae Slovacae. ISBN 978-80-88884-86-6.

Hana URBANCOVÁ: Andrej Kmeť. Prostonárodné vianočné piesne [I.]. Bratislava : Hudobné centrum, 2012. 214 s. Monumenta Musicae Slovacae. ISBN 978-80-88884-85-9.

EDÍCIE

Súborné dielo Jána Levoslava Bellu

Jana LENGOVÁ, Marek SPUSTA, Peter ZAGAR (eds.): Ján Levoslav Bella: Súborné dielo. A:II Organová tvorba. Komentár k organovému dielu napísala Jana Lengová. Revíznu správu vypracovali Jana Lengová a Marek Spusta. Bratislava : Hudobné centrum, 2006, 113 s. ISBN 80-88884-81-0.
V roku 1997 sa začalo s vydávaním historicko-kritickej pramennej edície súborného diela  významnej osobnosti slovenského hudobného romantizmu Jána Levoslava Bellu (1843– 1936). Zväzok A:II prináša kompletnú tvorbu skladateľa pre organ, zahrnujúcu sedem diel, z toho tri koncertné kompozície. Korektný výskum hudobných prameňov a ich rekonštrukcia sa riadi zásadami modernej hudobnotextovej kritiky. Notová publikácia je zároveň príspevkom k poznaniu  národného kultúrneho dedičstva.

Jana LENGOVÁ, Marek SPUSTA, Peter ZAGAR (eds.): Ján Levoslav Bella:  Súborné dielo. C:I Piesne pre spev a klavír. Komentár k vzniku piesní  napísala Jana Lengová. Popis prameňov a revíznu správu vypracovali Jana Lengová a Marek Spusta. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, 242 s.  ISMN 979-0-68503-002-7.
V zväzku sa  prezentuje vôbec po prvýkrát  kompletná  piesňová tvorba Jána Levoslava Bellu pre spev a klavír, ktorú tvorí 37 zachovaných umelých piesní na nemeckú (23), českú (2), maďarskú (2) a slovenskú (10) poéziu. Vydanie obsahuje aj ďalšie verzie piesní a skicu, a tak  celkovo obsahuje 41 piesní. Význam notovej publikácie zvýrazňuje navyše skutočnosť, že až 17 piesní dosiaľ nebolo publikovaných v novodobých tlačiach. Dôkladný pramenný výskum prispel k podstatnému rozšíreniu poznatkov o Bellových piesňach, k spresneniu tradovaných skutočností a chronológie piesní, dešifrovaniu anonymných a chybne uvádzaných autorov poézie a prehodnoteniu starších názorov.

Jana LENGOVÁ, Marek SPUSTA, Peter ZAGAR (eds.): Ján Levoslav Bella: Piesne pre nižší hlas a klavír. Bratislava : Hudobné centrum  2008, 142 s. ISMN 979-0-68503-003-4.
Väčšina piesní pre spev a klavír Jána Levoslava Bellu je určená pre vyšší a stredný hlas. Cieľom notového vydania piesní pre nižší hlas bolo sprístupniť Bellove piesne širšiemu okruhu vokálnych interpretov. Základom vydania je zväzok C:I zo súborného diela skladateľa s jeho piesňovou tvorbou (2007), pričom piesne sú transponované do nižšej hlasovej polohy. Publikácia obsahuje 39 piesní, z toho dve v dvoch verziách.

Musica Scepusii Veteris

Musica Scepusii Veteris / Stará hudba na Spiši je projekt pramenno-kritickej edície historickej hudby s väzbou na územie Spiša od obdobia raného novoveku do 19. storočia. Projekt je koncipovaný ako otvorený súbor samostatných sérií, predkladajúcich vedecké edície pôvodných, unikátnych hudobných diel a archívnych textových dokumentov z dejín hudobnej kultúry Spiša. Edícia vznikla roku 2003 v spolupráci Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk v Prešove. V súčasnosti vydávané série sú venované doteraz nepublikovanej hudobnej tvorbe jednotlivých skladateľov: Thomas Gosler (I. séria), Johann Schimrack (II. séria), Johann Lininger (III. séria), P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP (IV. séria), Paul Neumüller (V. séria), P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP (VI. séria).

Cieľom edície je sprístupnenie pramenného hudobného materiálu a sekundárnych archívnych prameňov k dejinám hudobného života na Spiši. Vydávané sú nielen samotné hudobné diela v zmysle opus perfectum, ale aj textové pramene, obsahujúce poznatky z oblasti hudobnoteoretického vzdelávania, hudobnoestetických a filozofických reflexií, dejín hudobných inštitúcií a genealogického výskumu hudobníkov a skladateľov žijúcich a pôsobiacich na Spiši. Všetky publikované zväzky edície obsahujú úvodnú štúdiu s analýzou problematiky a popis prameňa, faksimile prameňa, kritickú edíciu hudobného textu a revíznu správu. Za Ústav hudobnej vedy SAV participuje autorsky a editorsky na vydávaní prvej a druhej série edície PhDr. Janka Petőczová, CSc.

Koncepcia edície rešpektuje multikonfesionálnosť a plurietnickosť hudobnokultúrneho priestoru v dejinách spišského regiónu. V jednotlivých sériách je prezentovaná rovnako hudba, ktorá vznikla v evanjelickom a. v. (luteránskom) hudobnokultúrnom prostredí Spiša s vrcholom rozkvetu v 16. a 17. storočí ako aj hudba pestovaná katolíckymi rádmi, predovšetkým od druhej polovice 17. storočia a v 18. storočí. Vydávané sú rovnako diela hudobnej kultúry nemeckej, ktorá bola v spišských dejinách dlho dominantná, i hudobnej kultúry slovenskej, ktorá sa rozvíjala paralelne. Obidve tieto kultúry sa v multietnickom priestore Spiša vždy komplementárne dopĺňali. Proces vývinu hudobnej kultúry na Spiši nikdy nebol etnicky a konfesionálne priamočiary a umelecké dejiny Spiša vždy tvorili okrem Nemcov a Slovákov i menšie spoločenstvá Rusínov, Poliakov, Maďarov, Židov a Rómov. EdíciaMusica Scepusii Veteris je otvorená všetkým umeleckým hudobným hodnotám, bez ohľadu na ich etnické, konfesionálne a sociálne zázemie vzniku.

Prehľad doteraz vydaných zväzkov

I. séria
Musica Scepusii Veteris I/1
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? / Keď Boh za nás, kto proti nám? [1642] (=Musica Scepusii Veteris, I/1). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 76 s., ISBN 80-968949-6-X.

Musica Scepusii Veteris I/2
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Thomas Gosler: Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, I/2). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 58 s., ISBN 80-968949-5-1.

II. séria
Musica Scepusii Veteris II/1
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/1). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolokSúzvuk, 2004, 68 s., ISBN 80-89188-10-9.

Musica Scepusii Veteris II/2
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Richte mich Gott / Prisúď mi právo, Bože [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/2). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005, 64 s. ISBN 80-89188-11-7.

Musica Scepusii Veteris II/3
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Singet dem Herren ein neues Lied / Spievajte Hospodinu novú pieseň [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/3). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2006, 72 s., ISBN 80-89188-12-5.

Musica Scepusii Veteris II/4
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Siehe, wie fein und lieblich ist´s / Hľa, aké dobré, aké milé je to [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/4). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007, 76 s. ISBN 978-80-89188-20-8.

Musica Scepusii Veteris II/5
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/5). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2009, 82 s. ISBN 978-80-89188-25-3.

Musica Scepusii Veteris II/6
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]. (=Musica Scepusii Veteris, II/6). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2011, 72 s., ISBN 978-80-89188-31-4.

Musica Scepusii Veteris II/7
Petőczová – Matúšová, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt!  / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/7). Bratislava – Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešovský hudobný spolokSúzvuk, 2012, 112 s., ISBN 978-80-89188-34-5.

Musica Scepusii Veteris II/8
Janka PETŐCZOVÁ: Johann Schimrack d.Ä. / Ján Šimrák st.: Gott stehet in der Gemeine Gottes / Boh stojí v zhromaždení Božom [1641] (= Musica Scepusii Veteris II/8). Prešov, Prešovský hudobný spolok Súzvuk; Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2018, 114. ISBN 978-80-89188-44-4.

III. séria
Musica Scepusii Veteris III/1
Burgrová, Katarína (ed.): Johann Lininger: Ubi Jesu quiescis spes. Nullum donum, nulla merces.. (=Musica Scepusii Veteris, III/1). Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 49 s., ISBN 80-968949-7-8.

IV. séria
Musica Scepusii Veteris IV/1
Kačic, Ladislav (ed.): P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP. Missa ex G Jesuli Nati 1759. (Vianočná omša G dur). (= Musica Scepusii Veteris, IV/1) Bratislava – Prešov : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolokSúzvuk, 2009, 108 s., ISBN 978-8-89188-24-6.

V. séria
Musica Scepusii Veteris V/1
Burgrová, Katarína (ed.): Pavol Neumüller: Graduale de SS. Angelis et Aria Due pro Corporis Xriti Festo [cci 1810]. (=Musica Scepusii Veteris, V/1). Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2009, 64 s., ISBN 978-80-89188-26-0.

VI. séria
Musica Scepusii Veteris VI/1
Kačic, Ladislav (ed.): P. Ferdinandus Pankiewicz a S. Caecilia SchP: Concerto a 4 (= Musica Scepusii Veteris, VI/1). Bratislava, Prešov: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, 44 s., ISBN 978-80-89188-35-2.

IX. séria
Musica Scepusii Veteris IX/1
Petőczová Janka (ed.): Georg Wirsinger / Juraj Wirsinger. Missa a 6. Tulerunt Dominum meum. 1640. Bratislava, Prešov: Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2015, 112 s., ISBN 978-80-89188-41-3.