Mgr. art. Kristina Lomen, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1989
Vzdelanie: Katedra teórie hudby, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2013)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2017)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): Vedecko-výskumné úlohy v oblasti muzikológie a etnomuzikológie so zameraním na výskum piesňovej tradície etnických minorít
Rok nástupu na pracovisko: 2017

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie:

LOMEN, Kristina: Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove v Srbsku [The Traditional Song Culture of Slovakia in Stará Pazova, Serbia]. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2021. 519 s., príl. CD. ISBN 978-80-89135-52-3.

Vedecké štúdie v rozsahu monografie:

LOMEN, Kristina: Ozdobný spev Slovákov v Starej Pazove (Srbsko): dokumentácia, transkripcia, analýza, interpretácia [The Embellished Singing of Slovaks in Stará Pazova (Serbia): Documentation, Transcription, Analysis, Interpretation]. In: Musicologica Slovaca, 2021, roč. 12 [38], č. 2, s. 155-253. ISSN 1338-2594.

LOMEN, Kristina: Pentatonika v tradičnom speve Slovákov v Starej Pazove (Srbsko): teória, typy, genéza [The Pentatonic in the Traditional Singing of Slovaks in Stará Pazova (Serbia): Theory, Types, Genesis]. In: Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 2, s. 205-273. ISSN 1338-2594.

LOMEN, Kristina: Piesňová tradícia Slovákov v Starej Pazove [The Song Tradition of Slovaks in Stará Pazova]. In: Hana Urbancová (ed.): Ethnomusicologicum V. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, s. 183-276. ISBN 978-80-89135-39-4.

Vedecké štúdie:

LOMEN, Kristina: Ornamented singing in the folk songs of the Slovaks in Stará Pazova, Serbia. In: NEW Sound : International Journal of Music, 2022, vol. 60, no. 2, p. 106-133. ISSN 0354-4362.

LOMEN, Kristina. Etnomuzikologický výskum tradičných piesní vojvodinských Slovákov Kvetoslavy (Čániovej) Benkovej v polovici 70. rokov 20. storočia. In: Slovenská hudba vo Vojvodine 2021 : Život a dielo Kvetoslavy (Čániovej) Benkovej (1951 – 2014). Zborník prác 17. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Nový Sad, 11. decembra 2021. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2022, s. 66-81. ISBN 978-86-87947-65-8.

LOMEN, Kristina: Piesňový repertoár Starej Pazovy v zápisoch Juraja Feríka st.(Na príklade piesňovej zbierky Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine). In: Slovenská hudba vo Vojvodine 2018. Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, Pivnica 24. novembra 2018 : Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2019, s. 41-51. ISBN 978-86-87947-49-8.

LOMEN, Kristina: Svadba a svadobné piesne Slovákov v Starej Pazove [The Wedding and Wedding Songs of Slovaks in Stará Pazova]. In: Musicologica Slovaca. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, roč. 8 [34], č. 2, s. 216-313. ISSN 1338-2594.

LOMEN, Kristina: Prínos Martina Kmeťa k výskumu slovenskej ľudovej piesne v Starej Pazove. In: Slovenská hudba vo Vojvodine 2016. Zborník prác 12. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2016, s. 29-46. ISBN 978-86-87947-37-5.

LOMEN, Kristina: Nositelia piesňovej tradície a folklorizmus: spevácka skupina žien zo Starej Pazovy [Bearers of Song Tradition and Folklorism: the Group of Women Singers from Stará Pazova]. In: Musicologica Slovaca, 2016, roč. 7 [33], č. 2, s. 284-304. ISSN 1338-2594.

LOMEN, Kristina: Tradičný spev Slovákov v Starej Pazove. In: Slovenská hudba vo Vojvodine 2014. Zborník prác z X. muzikologickej konferencie. Ed. Milina Sklabinská. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2015, s. 33-40. ISBN 978-86-87947-29-0.

LOMEN, Kristina: Rudolph Réti a jeho metóda hudobnej analýzy [Rudolph Réti and his Method of Musical Analysis.]. In: Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 115-137. ISSN 1338-2594.