Mgr. Kristína Gotthardtová, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Mgr. Kristína Gotthardtová, PhD.
Rok narodenia: 1993
Vzdelanie:  Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Filozofická fakulta UK
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2021)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): vedecko-výskumné úlohy v oblasti etnomuzikológie a hudobnej teórie so zameraním na výskum hudobnej kultúry na Slovensku v 20. storočí
Rok nástupu na pracovisko: 2021