Mgr. Michal Ščepán, PhD.

e-mail: michal.scepan@savba.sk


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1986
Vzdelanie: Katedra muzikológie FiF UK (2013)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2018)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): Vedecko-výskumné úlohy v oblasti systematickej a historickej hudobnej vedy so zameraním na výskum hudby 2. polovice 20. storočia
Rok nástupu na pracovisko: 2017


BIBLIOGRAFIA

ŠČEPÁN, Michal. Tadeáš Salva a jeho Mša glagoskaja [Tadeáš Salva: Glagolitic Mass]. In Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. – Česká společnosť pro hudební vědu, o.s., 2014, roč. III, č. 1-2, s. 238-250. ISSN 1805-3866.

ŠČEPÁN, Michal. Witold Lutosławski a Tadeáš Salva [Witold Lutosławski and Tadeáš Salva.]. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 138-160. (2014 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

ŠČEPÁN, Michal. Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby Tadeáša Salvu [String quartets in the work of Tadeáš Salva]. In 13. Dni Tadeáša Salvu : zborník z konferencie, Kúpele Lúčky 17. – 19. október 2013. – Ružomberok : VERBUM, 2013, s. 61-71. ISBN 978-80-561-0114-8.

ŠČEPÁN, Michal. Básne zo zbierky Nox et solitudo Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov [Poems from Ivan Krasko’s Collection Nox et solitudo in the Song Lyrics of Three Slovak Composers.]. In Musicologica Slovaca, 2015, roč. 6 [32], č. 2, s. 307-320. (2015 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

ŠČEPÁN, Michal. Bachovské podnety v hudobnej tvorbe Tadeáša Salvu [Inspirations from Bach in the musical work of Tadeáš Salva]. Recenzenti Dőrr, P., Šidlík, P. In Prezentácie-konfrontácie 2014. Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára. – Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2014, s. 39-48. ISBN 978-80-89439-66-9.

ŠČEPÁN, Michal. Baladickosť v Salvovej Árii pre bas, klavír a sláčikový orchester [The ballad quality in Salva’s Aria for bass, piano and string orchestra]. Recenzenti Strenáčiková, M., Janek, M. In 14. Dni Tadeáša Salvu. – Ružomberok : Verbum-Katolícka univerzita v Ružomberku, 2015, s. 42-52. ISBN 978-80-561-0232-9.

ŠČEPÁN, Michal. Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu. In Musicologica Slovaca, 2016, roč. 7 [33], č. 1, s. 52-93. (2016 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

ŠČEPÁN, Michal. New Media and the Work of Slovak Composer Tadeáš Salva. In Musicologica Brunensia. – Brno : Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Musicology, 2017, vol. 52, no. 1, p. 101-116. ISSN 1212-0391.