Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť – Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04  Bratislava

IČO: 0058697

telefón: 02/5477 3589, e-mail: musicology@savba.sk

Zodpovedná osoba: naša organizácia vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ďalej len ÚHV SAV, ktoré získavame priamo od vás. Pri spracúvaní osobných údajov ústavom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, ich neposkytnutie by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností ústavu.

Zásady ochrany osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajov Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou ústavu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ústavom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami ústavu. Po uplynutí retenčnej doby, resp. po prijatí žiadosti o vymazanie, je možné osobné údaje skartovať alebo vymazať v súlade s Registratúrnym poriadkom ÚHV SAV. Ústav je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené nižšie v Informácii o účeloch spracúvania osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym poriadkom ÚHV SAV. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené nižšie v Informácii o účeloch spracúvania osobných údajov.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v ústave. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Vzory žiadostí môžete nájsť na stránke:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

 Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracovateľskej činnosti (nepovinné)
1. Spracovanie personálnej a mzdovej agendyplnenie základných zákonných povinností prevádzkovateľa/ÚHV SAV čl. č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 42 – 45 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľaoprávnený záujem čl. č. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; § 47 a 82 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny
3. Spracovanie účtovnej a daňovej agendyplnenie základných zákonných povinností prevádzkovateľa/ÚHV SAV čl. č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
4. Vedecký výskum: terénny a archívny výskumzákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied § 4 ods. 1
5. Vedecký výskum: budovanie a používanie vedeckých zbierok a databázzákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied § 4 ods. 1
6. Archívne účelyzákon č. 395/2002 Z. Z. § 7 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov)
7. Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov pracovníkov na webovej stránke ÚHV SAVsúhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; § 13 a 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
8. Ochrana majetku, poriadku a bezpečnostioprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií; zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu: ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
9. Právna agenda – preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokovoprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; § 16 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
10. Zabezpečenie IT bezpečnostiplnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/ÚHV SAV čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); konsolidované znenie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK