Hana Urbancová (ed.): Ethnomusicologicum VI. (= Historické pramene tradičného spevu.)

sun_devlaTematický zborník Ethnomusicologicum VI prezentuje historickú etnomuzikológiu ako špecializáciu etablovanú v medzinárodnom kontexte a sprístupňuje čiastkové výsledky aktuálneho výskumu na Slovensku. Úvodná teoretickometodologická štúdia (H. Urbancová) je východiskom k prípadovým štúdiám, ktoré prinášajú príklady výskumu historických prameňov tradičného spevu z územia Slovenska a z prostredí slovenských enkláv v zahraničí. Dokladajú kľúčové vývinové etapy záznamu a dokumentácie tradičnej spevnosti od prvej polovice 19. do začiatku 21. storočia, pričom sa venujú najmä kategórii primárnych prameňov s hudobným a hudobno-slovesným, resp. hudobno-literárnym obsahom. Približujú ojedinelú notovanú zbierku s viacjazyčným repertoárom z prvej polovice 19. storočia (H. Urbancová), rekonštrukciu rukopisných piesňových zápisov Karola Plicku zo Záhoria (M. Timková), fenomén latentného repertoáru (K. Lomen) a kompozičné úpravy pre spevácke zbory ako súčasť hudobného folklorizmu (K. Gotthardtová).