Kristina Lomen: Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove v Srbsku

sun_devlaTradičná hudobná kultúra slovenských enkláv na Dolnej zemi po prechodnom období zníženého záujmu patrí v súčasnosti opäť k atraktívnym výskumným oblastiam. Výsledky najnovšieho výskumu sumarizuje monografia analyticko-syntetického typu. Po prvý raz predkladá komplexný obraz tradičnej piesňovej kultúry Slovákov v Starej Pazove (Vojvodina, Srbsko), v ktorom sa prelínajú historické, etnografické, etnomuzikologické, hudobnoteoretické a kultúrnoantropologické aspekty. Ťažiskom výskumu bola hudobná analýza, štýlové vyhodnotenie a žánrovo-druhová identifikácia piesňového repertoáru, s vyústením do interpretácie špecifických znakov minoritnej piesňovej kultúry. V súvislosti s genézou a špecifickými znakmi (pentatonika, ozdobný spev) autorka v práci nastoľuje viaceré hypotézy, ktoré vyhodnocuje z hľadiska ich relevantnosti, pričom k nim pristupuje v kombinácii tzv. emického a etnického prístupu. Monografia je modelovým príkladom štúdia piesňového repertoáru enklávneho spoločenstva.