VESELOVSKÁ, Eva (Ed.). The Image of Piety in Medieval Manuscripts in Slovakia and in Europe

sun_devlaRecenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie The Image of Piety in Medieval Manuscripts in Slovakia and in Europe v anglickom a nemeckom jazyku publikoval 7 interdisciplinárnych štúdií. V centre pozornosti jednotlivých príspevkov stoja stredoveké materiály, konkrétne rukopisy a epigrafické pamiatky, ich obsah, tvorcovia a osudy. Tri štúdie z oblasti epigrafiky, kodikológie – paleografie a diplomatiky sa venujú špecifickým témam obrazu zbožnosti na príklade konkrétnych pamiatok z územia Slovenska (J. Šedivý, R. Luz) a z Rumunska (A. Papahagi). Muzikologické príspevky sa orientovali na tému zbožnosti z pohľadu analýzy vybranej časti hudobného repertoáru škandinávskeho Misála Rkp. 387 z Ústrednej knižnice SAV (R. Adamko – J. Bednáriková – Z. Zahradníková). Problematike komparatívneho spracovania a vyhodnotenia notovaných fragmentov sa venovali tri štúdie (Z. Czagány, G. Gilányi, E. Veselovská – J. Bednáriková). Hodnotenie procesov vzniku a používania stredovekých materiálov poukázalo na jednej strane na špecifickú silu šírenia transregionálnych prvkov a na strane druhej na schopnosť zachovať lokálne prvky zbožnosti v sledovaných lokalitách.