Jana Lengová (ed.): Výber zo slovenskej zborovej tvorby (1860 – 1918) : I. Miešané zbory

sun_devlaPublikácia približuje v pramennokritickom vydaní rozmanitosť slovenskej zborovej tvorby pre obsadenie miešaného zboru z obdobia rokov 1860 – 1918. Notová časť zahrnuje 35 zborových skladieb (J. L. Bella, K. Ruppeldt, Š. Fajnor, M. Lichard a i.). Základom muzikologickej časti je hudobnohistorická štúdia v rozsahu monografie. Okrem reflexie základných otázok vývoja slovenskej zborovej tvorby v druhej polovici 19. storočia ako dôležitého dobového fenoménu prináša hudobné profily jednotlivých tvorcov, vrátane hudobnohistorickej a sémantickej analýzy editovaných diel. Skúmanie pramennej bázy poukázalo na väzbu medzi multifunkcionalitou speváckych spolkov a charakterom zborovej tvorby, ktorá pozostávala z adaptácií pôvodných predlôh, úprav ľudových piesní a pôvodnej tvorby. Novou koncepciou, berúc do úvahy funkcionálnu aj umeleckú stránku skladieb, publikácia aktuálne prispieva k adekvátnejšiemu hodnoteniu slovenskej zborovej hudby 19. storočia a poskytuje notový materiál umelecko-interpretačnej praxi.