Mgr. Miriam Timková, PhD.

e-mail: miriam.timkova@savba.sk


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1976
Vzdelanie: Katedra Hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2007)
Tituly a vedecké hodnosti:  PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2012)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – etnomuzikológia; historické pramene tradičnej piesne a hudby, heuristický výskum a pramenná kritika, rukopisná zbierka slovenských ľudových piesní Karola Plicku
Rok nástupu na pracovisko: 2007

BIBLIOGRAFIA

Vedecké štúdie (výber)
TIMKOVÁ, Miriam. Pozostalosť Karola Plicku a problémy jej spracovania. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č.1, s. 62-78. ISSN 1338-2594.

TIMKOVÁ, Miriam. Piesne z Lazov pod Makytou v zápisoch Karola Plicku. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 1, s. 104-136. ISSN 1338-2594.

TIMKOVÁ, Miriam. Zbierka Karola Plicku ako jeden z prameňov Kresánkovej práce o slovenskej ľudovej piesni. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 235-245. ISSN 1338-2594.

TIMKOVÁ, Miriam: Piesňový repertoár obce Dohňany. Zo zápisov Karola Plicku. In: Musicologica Slovaca, 2011, roč. 2 [28], č. 2, s. 251-273. ISSN 1338-2594.

TIMKOVÁ, Miriam: Piesňový repertoár obce Mariková z rukopisnej zbierky Karola Plicku. In: Hudobný archív 16. Ed. Viera Sedláková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 246-290. ISBN 978-80-89301-36-2.