Mgr. Peter Ruščin, PhD.

e-mail: peter.ruscin@savba.sk


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1964
Vzdelanie: Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra hudobnej vedy, Katedra etnológie (1994)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2000)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda, hymnológia; dejiny duchovnej piesne na Slovensku v stredoeurópskom kontexte, vzťah medzi duchovnou piesňou a komponovanou cirkevnou hudbou, hymnologické pramene
Rok nástupu na pracovisko: 1994 (1994 – 1996), 2010

Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)

Domáce:
Malé formy vokálnej hudby baroka na Slovensku v stredoeurópskom kontexte (VEGA, 2009-2010)
Duchovná pieseň v hudobnej kultúre na Slovensku. Písomné pramene a ústna tradícia (VEGA, 2012-2015)
Slovenské duchovné piesne a ich nápevy v hudobných prameňoch 16.-18. storočia (VEGA, 2016-2019)

Študijné pobyty v zahraničí
1995 – 1996: DAAD štipendium (Johannes Guttenberg-Universität, Mainz)
2000: Institut muzykologii, Universitet Jagiellonski Kraków

Členstvo v medzinárodných organizáciách
2001 – : Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie

Pedagogická činnosť
1996 – 1998: interný pedagóg hudobnoteoretických predmetov, Konzervatórium Košice
1998 – 2010: interný pedagóg Katedry hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, prednášky a semináre Dejiny európskej hudby, Hudba na území Slovenska, Hra na nástroji (husle)

Iná činnosť
1995 – 1998: šéfredaktor, člen redakčnej rady časopisu Adoremus /Adoramus Te
2000 – 2002: člen redakčnej rady mesačníka Hudobný život
2001 – : člen Prešovského hudobného spolku Súzvuk

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
RUŠČIN, Peter: Dejiny európskej hudby od antiky po nástup hudobnej moderny. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001.

RUŠČIN, Peter. Cantus Catholici a tradícia duchovného spevu na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2012. 327s. ISBN 978-80-89135-29-5.

Editorská činnosť
RUŠČIN, Peter – MEDŇANSKÁ, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov, 2010. ISBN 978-80-555-0214-4.

RUŠČIN, Peter (ed.): Te Deum laudamus / Te Boha chwalime z Ľubického spevníka (17. stor.) (=Musicalia Istropolitana 4.) Katedra hudobnej vedy FiF UK : Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8127-044-4.

Vedecké štúdie v rozsahu monografie
RUŠČIN, Peter: Rukopisná podoba Cantus Catholici. In: Slovenská hudba, roč. 25, 1999, č.2–3, s. 201-250.

RUŠČIN, Peter: K otázke vzájomných vplyvov reformačnej a katolíckej duchovnej piesne na Slovensku v 17.storočí. In: Musicologica Slovaca et Europaea XX-XXI. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2000, s.11-65.

Kapitoly v monografiách
RUŠČIN, Peter: Ľudové duchovné piesne a otázka ich žánrového rozvrstvenia. In: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. (=Studia ethnomusicologica I.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ister Science; Ústav hudobnej vedy SAV, 1999, 1999, s.79-97. ISBN 80-88683-22-X.

RUŠČIN, Peter: Problém využitia duchovných piesní 17.storočia v novom liturgickom spevníku. In: Liturgický spevník pre tretie tisícročie. Ed. Juraj Lexmann. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2000, s.130-135.

RUŠČIN, Peter: Úpravy starších duchovných piesní v Jednotnom katolíckom spevníku. In: Jednotný katolícky spevník a obnovená liturgia. Ružomberok 2002, s.153-163.

RUŠČIN, Peter: Piesne vianočného obdobia v slovenských notovaných tlačených kancionáloch 17.storočia. In: Vianoce a hudba (=Studia ethnomusicologica II.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; Ister Science, 2002, s. 37-53. ISBN 80-89135-00-5.

RUŠČIN, Peter: Duchovná pieseň v zborníkoch Paulína Bajana. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21.storočia I. Editor: Marta Hulková. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy : Stimul, s.117-132. ISBN 978-80-89236-35-0.

RUŠČIN, Peter: Pôstne, pohrebné a kajúcne piesne vo vydaniach kancionálov Cithara Sanctorum a Cantus Catholici zo 17.storočia. In: Lament v hudbe (=Studia ethnomusicologica IV.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2009, s. 235-265.  ISBN 978-80-89135-25-7.

RUŠČIN, Peter: Viachlasné slovenské duchovné piesne 16. a 17.storočia. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21.storočia II. Editor: Marta Hulková. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy : Stimul, 2010, s. 223-234. ISBN 978-80-89236-55-8.

Vedecké štúdie (výber)
RUŠČIN, Peter: Vplyv nemeckej duchovnej piesne na repertoár slovenských katolíckych kancionálov v 19.storočí. In: Duchovná hudba v 19.storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie Banská Bystrica 19. – 22. 10. 1994. Banská Bystrica, 1995, s.116-121.

RUŠČIN, Peter: Cantus Catholici und die Handschrift Mms A XXXVIII/51 – was wissen wir über die Rolle der Jesuiten und Franziskaner bei der entwicklung des slowakischen Kirchenliedes im 17. Jahrhundert? In: Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Konferenzbericht Trnava, 16. – 19.10.1996. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 1997, s.103-109.

RUŠČIN, Peter: Najstarší rukopisný slovenský katolícky spevník. In: Slavica Slovaca, roč. 34, 1999, č.2, s.106-123.

RUŠČIN, Peter: Výskum duchovných piesní a ich prameňov z hudobnohistorického hľadiska. In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis – Studia art et sport / hudobná výchova I. Prešov, 2001, s.69-101.

RUŠČIN, Peter: Repertoár Kruczayho spevníka v stredoeurópskom kontexte. In: Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18.storočia. Prešov 2002, s.63-79.

RUŠČIN, Peter: Polnische Einflüsse im slowakischen Kirchenlied des 17.Jahrhunderts. In: Musicologica Istropolitana III. Bratislava 2004, s.127-145.

RUŠČIN, Peter: Niekoľko poznámok k hudobno-textovej interpretácii piesne Nastal nám den veselý z Ľubického spevníka. In: Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Prešov 2006, s.177-190.

RUŠČIN, Peter: Sic canet servus Christi. Der Beitrag der Jesuitenzum slowakischen Kirchenlied des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16. – 18. Jahrhundert. Acta conventus Bratislaviae 26. –  29. Septembris 2007. Bratislava 2008, s.281-289.

RUŠČIN, Peter: Takzvaný Odpis Cantus Catholici z roku 1770. Príspevok k prameňom katolíckej duchovnej piesne z 18.storočia. In: 70.výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konfrencie. Trnava – Bratislava 2008, s.15-35.

RUŠČIN, Peter: Duchovné piesne vo Vietorisovej tabulatúre. In: De Musica : Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Ed. Peter Ruščin, Irena Medňanská. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 57-96. ISBN 978-80-555-0214-4.

RUŠČIN, Peter: Viachlasné slovenské duchovné piesne v rukopisnom evanjelickom kancionáli SK-Mms, B III/107 zo 17.storočia. In: Musicologica Slovana, roč. 28, 2011, č.1, s. 38-72. ISSN 1338-2594.

RUŠČIN, Peter. Duchovné piesne rukopisného kancionálu Himmlischer Engel-Schall z Veľkej (1685). In Ad honorem Richard Rybarič : zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989). Janka Petőczová ed. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 102-123. ISBN 978-80-89135-28-8.

RUŠČIN, Peter. Hudobná historiografia Jozefa Kresánka. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 216-223. ISSN 1338-2594.

RUŠČIN, Peter. Slovenská duchovná pieseň v tereziánskej a jozefínskej ére. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Caholica Ružomberok, 2013, roč. 12, č. 4, s. 76 – 97. ISSN 1336-2232.

RUŠČIN, Peter. Te Deum laudamus / Te Boha chwalime – anonymná polyfonická skladba zo 17. storočia v Ľubickom spevníku. In Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Katedra hudobnej vedy. Musicologica Istropolitana. X-XI. Katedra hudobnej vedy FiFUK ; Marta Hulková. 1. vyd. – Bratislava : STIMUL, 2013, s. 397 – 412. ISBN 978-80-8127-084-0.

RUŠČIN, Peter. Nábožné katolické pesňički Jura Hollého – prvý notovaný kancionál slovenských katolíkov po Cantus Catholici. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 2, s. 255-310. ISSN 1338-2594.

RUŠČIN, Peter. Duchovné piesne v Manuale musico-liturgicum (Editio latino-slavica 1853) Františka Žaškovského. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č. 2, s. 250-265. ISSN 1338-2594.

RUŠČIN, Peter. „Veľká Fialka“ – ľudový kancionál 19. storočia. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 109-136. ISBN 978-80-89135-33-2.

RUŠČIN, Peter. Hymnologische Quellen der Barockzeit im Literarischen Archiv Slowakischer Nationalbibliothek in Martin. Ed. Kačic Ladislav. In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava, 2015, s. 111-128. ISBN 978-80-89489-25-1.