PhDr. Eva Veselovská, PhD.

e-mail: eva.veselovska@savba.sk


Foto_EVPROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1974
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kombinácia: história a hudobná veda (1999)
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2004), PhDr. (Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2011)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2010)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudobnej kultúry v stredoeurópskom regióne so zameraním na obdobie stredoveku
Rok nástupu na pracovisko: 2004


Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)

Domáce:
Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku (APVV, 2006 – 2009)
Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku (VEGA, 2010 – 2012)
Cantus Planus – gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby (VEGA, 2013-2016)
Hudba v Bratislave (APVV, 2015-2019)

Študijné pobyty v zahraničí
2000: Zenetudományi Intézet  MAV, Budapešť (MAD, Maďarsko)
2009: Rakúska akadémia vied, Viedeň (Rakúsko)

Členstvo v medzinárodných organizáciách
2007 – : Člen International Musicological Society (IMS) – Cantus Planus Study Group

Pedagogická činnosť
2010 – : externý pedagóg Katedry hudobnej vedy Filozofickej  fakulty UK v Bratislave, seminár dejín slovenskej hudby – stredovek

Iná činnosť
2004 – : členka Vedeckej rady ÚHV SAV

Ocenenia
Cena SAV za 3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (2006)
Cena SAV za 2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (2008)

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
VESELOVSKÁ, Eva / ADAMKO, Rastislav, ŠEDIVÝ, Juraj. Spišský antifonár. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008. – 200 s. – ISBN 978-80-8084-360-1

VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2008. – 131 s. : faksimile, obr. príl. CD (Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia ; Tomus I). – ISBN 987-80-89135-22-6

VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. – 152 s. : faksimile, obr. príl. CD – (Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia ; Tomus II). – ISBN 987-80-89135-27-1.

VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche Liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2002. – 134 s. – (Musaeum Musicum). – ISBN 80-8060-093-7

VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava II. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. – 118 s. – ISBN 80-89135-10-2

VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8.

VESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. 173 s. ISBN 978-80-89135-34-9.

Kapitoly v monografiách
Bratislavský antifonár III [elektronický zdroj] = Antiphonary of Bratislava III / autori textov Dušan Buran, Ľubomír Jankovič, Július Sopko, Eva Veselovská. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2005. – 1 CD-ROM. – (Pamäť sveta).

Bratislavský antifonár IV [elektronický zdroj] = Antiphonary of Bratislava IV / autori textov  Dušan Buran, Július Sopko, Ľubomír Jankovič, Eva Veselovská. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. – 1 CD-ROM. – (Pamäť sveta).

Bratislavský antifonár I [elektronický zdroj] = Antiphonary of Bratislava I / autori textov Július Sopko, Dušan Buran, Eva Veselovská, Ľubomír Jankovič. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2004. – 1 CD-ROM. – (Pamäť sveta).

Bratislavský antifonár V [elektronický zdroj] = Antiphonary of Bratislava IV / autori textov  Dušan Buran, Július Sopko, Ľubomír Jankovič, Eva Veselovská. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. – 1 CD-ROM. – (Pamäť sveta).

VESELOVSKÁ, Eva. Lamentatio Jeremiae v stredovekých prameňoch so vzťahom k územiu Slovenska. In Lament v hudbe. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy : AEPress, 2009, s. 146-180. ISBN 978-80-89135-25-7.

VESELOVSKÁ, Eva. Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii. O immarcescibilis rosa. In: Svätý Vojtech  – svätec, doba a kult. Ed. Jaroslav Nemeš – Rastislav Kožiak et al. Bratislava : Chronos, 2011, s. 110-130. ISBN 978-80-89027-35-4.

Vedecké štúdie (výber)
VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké mariánske ofíciá bratislavských antifonárov. In O. Maria, laude digna : zborník príspevkov z konferencie Ružomberok, 3.- 4. 5. 2011,  Ružomberok : Verbum, 2011, s. 67-89. ISBN 978-80-8084-762-3.

VESELOVSKÁ, Eva. Der böhmische Einfluß auf mitteleuropäische Musikhandschriften des 14. und 15. Jahrhunderts unter Berücksichtigung illuminierter Codices. In Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts, s. 95-115. ISSN 0379-3621.

VESELOVSKÁ, Eva. Choralnotationen der Mittelalterlichen Liturgischen Kodizes des 14. und 15. Jahrhunderts in Slowakischen Archivbeständen.
In: De musica disserenda. – ISSN 1854-3405. – Let. V, št. 1 (2009), s. 85-106

VESELOVSKÁ, Eva. Mittelalterliche Notationssysteme der neuentdeckten Fragmente aus der Slowakei (Zu den neuesten Entdeckungen mittelalterlicher Fragmente mit Notation aus der Universitatasbibliothek in Bratislava). In Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620. Eds. Jan Bata, Lenka Hlavkova-Mrackova, Jiri K. Kroupa. Praha : Koniasch Latin Press, 2011, s. 9-33. ISBN 978-80-86791-7.

VESELOVSKÁ, Eva. Štruktúra stredovekých notačných systémov z územia Slovenska. : pomer domácich a zahraničných prvkov. In: Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru. – Bratislava : Sväz slovenských skladateľov, 1957-. – ISSN 1335-2458. – Roč.XXXIII, č. 3-4 (2007), s. 339-360.

VESELOVSKÁ, Eva. Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov v Archíve literatúry a umenia SNK. In: Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2010-. – ISSN 1335-7026, ISSN 1336-0965 (online vydanie). – Roč. 11, č. 2-3 (2010), s. 28-39.

VESELOVSKÁ, Eva. Notatio Strigoniensis – ostrihomská notácia na Slovensku.  In Musicologica Slovaca, 2010, roč. 1 [27], č .1, s. 46-79. (2010 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2596.

VESELOVSKÁ, Eva. Česká notácia na Slovensku v období stredoveku. In Musicologica Slovaca, 2011, roč. 2 [28], č. 2, s. 173-206. (2011 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

VESELOVSKÁ, Eva. Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages. In Hudební věda, 2012, roč. XLIX, č. 4, s. 337-376. (2012 – Current Contents). ISSN 0018-7003.

VESELOVSKÁ, Eva. Music, religion and identity Interpretation of mutual conjunction of typological structures of the medieval notation systems from the territory of Slovakia. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5 [22], p. 85-99. (2013 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities). ISSN 1337-9690.

VESELOVSKÁ, Eva. Spišský antifonár a Graduál Juraja z Kežmarku – stredoveké notačné systémy rukopisov Spišskej Kapituly v stredoeurópskom kontexte. In Kniha 2013 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša. – Martin : Slovenská národná knižnica Martin, 2013, s. 99-113. ISBN 978-80-8149-018-7. ISSN 336-5436.

VESELOVSKÁ, Eva – ĎURČO, Marek. Diecézy archív v Nitre a neznáme liturgické rukopisy z 15. a 16. storočia. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 1, s. 77-103. ISSN 1338-2594.

VESELOVSKÁ, Eva. Liturgische notierte Handschriften des 16. Jahrhunderts aus Nitra. In Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Katedra hudobnej vedy. Musicologica Istropolitana. X-XI. Katedra hudobnej vedy FiFUK ; marta Hulková. 1. vyd. – Bratislava : STIMUL, 2013, s. 17-44. ISBN 978-80-8127-084-0.

VESELOVSKÁ, Eva. Reflexie o výskume stredovekej hudby na Slovensku, zmysel a perspektívy. In Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach, zborník z konferencie. – Banská Bystrica : Katedra teoretických predmetov Fakulta múzických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013, s. 228-246. ISBN 978-80-89555-28-4.

VESELOVSKÁ, Eva. Notation und Identität : Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei. In De musica disserenda, 2013, roč. IX, č. 1-2, s. 61-82. ISSN 1854-3405.

VESELOVSKÁ, Eva. Misál z Východoslovenského múzea v Košiciach z roku 1379. In Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. – Prešov : Štátna vedecká knižnica Prešov, 2013, s. 6-24. ISBN 978-80-89614-03-5.

VESELOVSKÁ, Eva. Cantus Planus in Slovacia – aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. In Muzikologické fórum Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2014, Roč. III, č. 1-2, s. 161-177. ISSN 1805-3866.

VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 5-34. (2014 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

VESELOVSKÁ, Eva. Pramene stredovekej hudobnej kultúry z Nitry. In KOHÚTOVÁ, Mária – FRIMMOVÁ, Eva. Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. – Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014, s. 153-163. ISBN 978-80-89396-29-0.

VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké hudobné pramene Gemera a Malohontu. Recenzenti Bugalová, E., Ferková, E. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 25-53. ISBN 978-80-89135-33-2.

VESELOVSKÁ, Eva. Digitalizácia a sprístupnenie stredovekých pamiatok hudobnej kultúry z územia Slovenska – databáza Cantus Planus in Slovacia. Redak. Božeková, M., Kucianová, A., lektorovali Urbancová, H., Žilková, A. In Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. – Martin : Slovenská národná knižnica a Slovenská národná skupina IAML, 2014, s. 128-133. ISBN 978-80-8149-038-5.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Gloria in excelsis Deo, Goliardská pieseň, Graduál, Graduále, Gregoriánsky chorál, Guidova ruka, Guido z Arezza / Eva Veselovská. In: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 5. zväzok, Galb – Hir / red. Anna Procíková. Autori textov: Juraj Benko, Edita Ivaničková, Ľubica Kázmerová, Eva Kowalská, Jarmila Roguľová …. [et al.]. – Bratislava : Veda : Encyklopedický ústav SAV, 2007. – ISBN 978-80-224-0982-7. – S.

Hymnus / Eva Veselovská. In: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 5. zväzok, Galb – Hir / red. Anna Procíková. – Bratislava : Veda : Encyklopedický ústav SAV, 2007. – ISBN 978-80-224-0982-7. – S.

Cheironómia / Eva Veselovská. In: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 5. zväzok, Galb – Hir / red. Anna Procíková. – Bratislava : Veda : Encyklopedický ústav SAV, 2007. – ISBN 978-80-224-0982-7. – S.

Stredovek : hudba / Eva Veselovská. In: Ottov historický atlas Slovensko / zost. Pavol Kršák ; kartogr. Daniel Gurňák. – Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. – ISBN 978-807360-834-7. – S. 168-169