prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

e-mail: hana.urbancova@savba.sk; musicology.director@savba.sk


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1956
Vzdelanie: Katedra hudobnej teórie, Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1980)
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV, 1998); PhDr. (Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2000); DrSc. (Slovenská akadémia vied, 2011); Vedecký kvalifikačný stupeň: I (2010); docent (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2018).
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – etnomuzikológia, hudobná teória; tradičná piesňová kultúra na Slovensku, stredoeurópske porovnávacie štúdiá, hudba etnických menšín, historické pramene hudobného folklóru, vzťah ľudovej a komponovanej hudby, teória a dejiny etnomuzikológie
Rok nástupu na pracovisko: 1992

Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)

Domáce:
Teória ľudových piesňových žánrov (VEGA, 1993 – 1995)
Hudobná kultúra etnických menšín (VEGA, 1996 – 1998)
Piesne pri práci ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry (VEGA, 1999 – 2000)
Zbierka vianočných piesní a pastorel Andreja Kmeťa (VEGA, 2001 – 2003)
Vianoce v hudobnej kultúre na Slovensku (VEGA, 2004 – 2006)
Lament v hudbe (VEGA, 2007 – 2009)
Piesňové žánre tradičnej kultúry na Slovensku (VEGA, 2010 – 2013)
Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ŠF EÚ Výskum a vývoj, 2010 – 2013)
hlavný partner: Ústav dejín umenia SAV
Žena v tradičnej hudobnej kultúre (VEGA, 2014 – 2017 )
Systematika piesňových žánrov v tradičnej hudobnej kultúre (VEGA, 2018 – 2021)

Medzinárodné:
Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre. Vývinové, žánrové a typologické aspekty (APVV – Medzivládna dohoda, 2010 – 2011);
partner: Etnologický ústav AV ČR, Kabinet hudební historie  (Praha – Brno)

Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí (MAD, 2010 – 2012);
partner: Instytut sztuki PAN (Varšava)

Hudba a tanec ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (MAD, 2010 – 2012);
partner: Zenetudományi Intézet  MAV (Budapešť)

Voskové válečky ve sbírkách Etnologického ústavu  AV ČR, pracoviště Brno (Program podpory medzinárodných projektov AV ČR, 2009 – 2011)
partneri:  Etnologický ústav AV ČR  (Brno), Phonogrammarchiv ÖAW (Viedeň)

Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí II (MAD, 2013 – 2015);
partner: Instytut sztuki PAN (Varšava)

Študijné pobyty v zahraničí
1993: Zenetudományi Intézet  MAV, Budapešť (MAD, Maďarsko)
1994, 2012, 2013: Instytut sztuki PAN, Varšava (MAD, Poľsko)
1995: Institut za etnologiju i folkloristiku, Záhreb (MAD, Chorvátsko)
2004: DAAD štipendium, Nemecko (Freiburg im Breisgau); Deutsches Volksliedarchiv – Institut für Volkskunde / Albert-Ludwigs-Universität

Členstvo v medzinárodných organizáciách
1997 – : International Council for Traditional Music (ICTM)
2008; 2016 – : Society for Ethnomusicology (SEM)

Pedagogická činnosť
2000 – 2018: externý pedagóg Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; kurzy úvod do etnomuzikológie, slovenská a európska etnomuzikológia
2005 – 2011: externý pedagóg Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; kurz slovenskej etnomuzikológie
2009 – 2017: externý pedagóg Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave; kurz slovenskej etnomuzikológie
2014 – : externý pedagóg Katedry teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave; kurzy Základy etnomuzikológie a Tradičná európska a mimoeurópska hudba
2018 – : Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Iná činnosť (výber)
1999 – 2009: členka Vedeckej rady ÚHV SAV, 2002 – 2003 predsedníčka
1999 – 2009: členka Atestačnej komisie pri ÚHV SAV
2009 – : členka Atestačnej komisie pri ÚDFV SAV
1999 – 2010: členka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 81-23-9 teória a dejiny hudby
2005 – : členka Odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 2.1.21 teória hudby, študijný program: muzikológia; od 2016 v študijnom odbore 2.1.37 muzikológia
2010 – 2016: členka Odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.1.3 etnológia, študijný program: etnológia
2002 – 2008; 2017 – : členka Komisie VEGA pre vedy o umení, jazykovedu a estetiku; 2005–2008 podpredsedníčka komisie a členka Predsedníctva VEGA
2004 – 2012: členka Edičnej rady pri Hudobnom centre v Bratislave
2006 – 2009: členka Akreditačnej komisie III. oddelenia vied SAV
2007 – 2015: členka Komisie pre vydávanie umenovednej a spoločenskovednej literatúry  Grantového systému Ministerstva kultúry SR
2009 – 2014: členka Snemu SAV
2005 – : členka Redakčnej rady časopisu Slovenská hudba
2011 – : členka Redakčnej rady ročenky Musicologica Istropolitana
2011 – : členka Redakčnej rady časopisu Polski Rocznik Muzykologiczny
2012 – : garantka doktorandského štúdia na Ústave hudobnej vedy SAV
2014 – 2018: členka Rady pre humanitné vedy APVV
2013 – : Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV, členka
2016 – : Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), vedecká tajomníčka

Ocenenia
2006: Cena Jozefa Kresánka za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti slovenskej ľudovej piesňovej tradície s prihliadnutím na monografiu Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
2008: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za monografiu Mariánske legendy v ľudovom speve. Príspevok k typológii variačného procesu.
2013: Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied


BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie

Autorské:
URBANCOVÁ, Hana: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku : Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava : AEPress, 2005. 324 s. [Príloha: CD] ISBN 80-88880-67-X.

URBANCOVÁ, Hana: Mariánske legendy v ľudovom speve : Príspevok k typológii variačného procesu. Bratislava : AEPress, 2007. 220 s. ISBN 978-80-88880-75-2.

URBANCOVÁ, Hana: Jánske piesne na Slovensku : Štruktúra, funkcia, kontext. Bratislava : AEPress, 2010. 220 s. [Príloha: CD] ISBN 978-80-88880-90-5.

URBANCOVÁ, Hana: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-80-89135-37-0.

Kolektívne:
UHLÍKOVÁ, Lucie – TONCROVÁ, Marta – PROCHÁZKOVÁ, Jarmila – BERÁNKOVÁ, Helena – TRAXLER, Jiří – VEJVODA, Zdeněk – THOŘOVÁ, Věra – STAVĚLOVÁ, Daniela – MATUSZKOVÁ, Jitka – FIALA, Jiří – BLAHUŠEK, Jan – URBANCOVÁ, Hana – LECHLEITNER, Gerda: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (=Kultura – Společnost – Tradice IV.) Ed. Marta Toncrová, Lucie Uhlíková. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011. 286 s. ISBN 978-80-87112-57-1.

PROCHÁZKOVÁ, Jarmila – LECHLEITNER, Gerda – URBANCOVÁ, Hana – LUKÁČOVÁ, Alžbeta – UHLÍKOVÁ, Lucie – LECHLEITNER, Franz – FÜGNER, Milan – MACH, Václav – ŠKOPÍK, Michal: Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909 – 1912. I. Studie a zprávy, II. Transkripce textů, III. CD 1-3, DVD. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2012. 234, 181 s. Preložené pod názvom: As Recorded by the Phonograph : Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2012. ISBN 978-80-87112-63-2 (CZ). ISBN 978-80-87112-62-5 (EN).

Editorská činnosť
URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. (=Studia Ethnomusicologica I.) Bratislava : Ister Science; Ústav hudobnej vedy SAV, 1999. 176 s. ISBN 80-88683-22-X.

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Vianoce a hudba. (=Studia Ethnomusicologica II.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; Ister Science, 2002. 218 s. ISBN 80-89135-00-5.

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. (=Studia Ethnomusicologica III.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; AEPress, 2006. 228 s. Príloha: CD. ISBN 80-89135-11-0.

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Lament v hudbe. (=Studia Ethnomusicologica IV.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; AEPress, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89135-25-7.

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne. [I.] Edícia Monumenta Musicae Slovacae. Bratislava : Hudobné centrum, 2007. 214 s. ISBN 978-80-88884-85-9.

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Andrej Kmeť. Nápevy vianočných piesní [II.]. Edícia Monumenta Musicae Slovacae. Bratislava : Hudobné centrum, 2015. 101 s.  ISBN 978-80-88884-86-6.

Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku. (=Slovenská hudba, roč. 23, č. 1–2.) Šéfredaktorka Alžbeta Rajterová. Spolueditorka Hana Urbancová. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1997. 171 s. ISSN 1335-2458.

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Šéfredaktorka: Hana Urbancová (2000 – 2004). Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia, 1957 –. Časopis Slovenskej hudobnej únie, 1991 – . Štvrťročník. ISSN 1335-2458.

Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová (2010 – ). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970 – 2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594.

Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds. Ivan Gerát – Adam Bžoch – Dagmar Podmaková – Hana Urbancová – Dana Hučková – Peter Žeňuch. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013. 259 s. Projekt Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035). ISBN 978-80-971407-5-5.

Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni. Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2013. s. ISBN 978-80-89135-30-1.

Ethnomusicologicum V. Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017. 280 s. ISBN 978-80-89135-39-4.

Štúdie v rozsahu monografie
URBANCOVÁ, Hana: Pijanské piesne na Slovensku. In: Slovenská hudba, roč. 21, 1995, č. 2, s. 285-317. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Hlásnické piesne – historický žáner v ústnej tradícii. In: Slovenská hudba, roč. 25, 1999, č. 2–3, s. 115–148. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Vianočné piesne v slovenskej ľudovej tradícii. In: Slovenská hudba, roč. 27, 2001, č. 4, s. 508–557. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Pieseň a obrad: predsvadobný zvyk „spievanie pri venci“ na strednom Považí. In: Slovenská hudba, roč. 31, 2005, č. 1, s. 63–100. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Die Weihnachtslieder der Deutschen in der Slowakei: zwischen mitteleuropäischer und lokaler Tradition. In: Musicologica Istropolitana V. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2006, s. 135–182. ISBN 978-800-89236-18-3.

URBANCOVÁ, Hana: Milan Lichard a jeho teória slovenskej ľudovej piesne. In: Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. (=Musicologica Slovaca et Europaea 23.) Ed. Jana Lengová. Bratislava : Veda-vydavateľstvo SAV; Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 68–116. ISBN 80-224-0938-3.

URBANCOVÁ, Hana: Andrej Kmeť a jeho zbierka vianočných piesní. / Andrej Kmeť and his collection of Christmas songs. / Andrej Kmeť und seine Weihnachtsliedersammlung.  In: Andrej Kmeť: Prostonárodné vianočné piesne [I.]. Edícia Monumenta Musicae Slovacae. Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, s. 9-85. ISBN 978-80-88884-85-9.

URBANCOVÁ, Hana: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku : Modely žánrových syntéz v etnomuzikológii. In: Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 5-37. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: Ťahavé žalostné piesne „phurikane giľa“ z repertoáru slovenských Rómov : hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu. In: Ethnomusicologicum V. Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, s. 7-72. ISBN 978-80-89135-39-4.

URBANCOVÁ, Hana: Zberateľky slovenských ľudových piesní. K účasti žien na zberateľskom hnutí 19. storočia. In: Musicologica Slovaca, roč. 9 (34), 2017, č. 2, s. 188-231. ISSN 1338-2594.

Kapitoly v monografiách
URBANCOVÁ, Hana: Die Johannislieder in der Slowakei und ihre musikstilistische Charakteristik. In: Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft : Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Ed. Franz Födermayr, Ladislav Burlas. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; ASCO Art & Science, 1998, s. 277–304. ISBN 80-88820-09-X.

URBANCOVÁ, Hana: Jánske piesne na Slovensku, ich regionálne väzby a interetnické súvislosti. In: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. (=Studia Ethnomusicologica I.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ister Science; Ústav hudobnej vedy SAV, 1999, s. 13–50. ISBN 80-88683-22-X.

URBANCOVÁ, Hana: Vianočné piesne medzi písomnou a ústnou tradíciou : Vzťah folklórneho repertoáru k historickým prameňom 17.–19. storočia. In: Vianoce a hudba. (=Studia Ethnomusicologica II.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; Ister Science, 2002, s. 120–156. ISBN 80-89135-00-5.

URBANCOVÁ, Hana: „Ein Kind geboren zu Bethlehem…“ Piesňový repertoár Nemcov na Slovensku vo vianočnom období. In: Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. (=Studia Ethnomusicologica III.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; AEPress, 2006, s. 29–88. Príloha: CD. ISBN 80-89135-11-0.

URBANCOVÁ, Hana: Vokálny štýl a intonačné modely pohrebných plačov. In: Lament v hudbe. (=Studia Ethnomusicologica IV.) Ed. Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV –AEP, 2009, s. 33–62. ISBN 978-80-89135-25-7.

URBANCOVÁ, Hana: Pohrebné plače a duchovné piesne-odobierky: dva piesňové žánre v jednom obradovom kontexte. In: Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.–18. storočia. Ed. Gizela Gáfriková. Bratislava : Veda-vydavateľstvo SAV, 2010, s. 172–209. ISBN 978-80-224-1124-0.

URBANCOVÁ, Hana: Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí. In: Omnibus fiebat omnia : Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). (= Antiqua Cuthna, roč. 4, 2008). Ed. Marie Škarpová, Pavel Kosek, Tomáš Slavický, Petra Bělohlávková. Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Koniasch Latin Press, 2010, s. 239–262. ISBN  978-80-86772-51-6 / ISSN 1803-1374.

URBANCOVÁ, Hana: Cirkevné piesne ako súčasť tradičného spevu Slovákov v Maďarsku. In: Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája. (= Otázky vývoja kultúry / A kultúrafejlődés kérdései II. ) Ed. Anna Divičanová – Anna Kováčová. Békešská Čaba / Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku / Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2011, s. 126-152. ISBN 978-963-88583-4-4.

URBANCOVÁ, Hana: The „Hungarian Style“ in the Context of Musical Poetics: Liszt – Brahms – Schmidt. In: ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Bratislava : DIVIS-Slovakia; Ústav hudobnej vedy SAV, 2012, s. 145–172. ISBN 978-80-89454-08-2.

URBANCOVÁ, Hana:The Concept of Musical Thinking in Ethnomusicology and Kresánek’s Model. In: Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek). Ed. Markéta Štefková. Bratislava : Ústav hudobnej vedy; Divis-Slovakia, 2014, s. 161-187. ISBN 978-80-89454-11-2.

Vedecké štúdie (výber)
URBANCOVÁ, Hana: Stav a perspektívy výskumu piesňových žánrov. In: Ethnomusicologicum 1/1. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; ASCO Art & Science, 1993, s. 27–40.

URBANCOVÁ, Hana: Jánske piesne z Liptova. K charakteristike žánru na základe regionálne vymedzeného materiálu. In: Musicologica Slovaca et Europaea 18. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; ASCO Art & Science, 1993, s. 29–64. ISBN 80-901416-2-5.

URBANCOVÁ, Hana: Ján Levoslav Bella a slovenská ľudová pieseň. In: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 1.) Ed. Jana Lengová. Banská Bystrica : Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1993, s. 44–52. ISBN 80-900436-8-2.

URBANCOVÁ, Hana: Piesňový repertoár Nemcov v Chmeľnici. In: Musicologica Slovaca et Europaea 19. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; ASCO Art & Science, 1994, s. 181–199. ISBN 80-901416-8-4.

URBANCOVÁ, Hana: Liederkultur der Karpatendeutschen in der Slowakei. In: Echo der Vielfalt. / Echoes of Diversity. Ed. Ursula Hemetek, Emil Lubej. Wien : Böhlau Verlag, 1996, s. 179–187. Príloha: CD. ISBN 3-205-98594-X.

URBANCOVÁ, Hana: Wandervogelbewegung und ihr Einfluss auf das Liedrepertoire der Deutschen in der Slowakei. / „Wandervogelbewegung“ a jeho vplyv na piesňový repertoár Nemcov na Slovensku. In: Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. / Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Ed. Jana Pospíšilová. Brno : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996, s. 73–82. ISBN 80-85010-86-0. (nemecká a slovenská verzia)

URBANCOVÁ, Hana: Piesňová tradícia Nemcov v Medzeve. In: Slovenský národopis, roč. 45, 1997, č. 1, s. 45–61. ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Lúčne piesne a tradičný vokálny viachlas na Slovensku. In: Slovenská hudba, roč. 23, 1997, č. 1–2, s. 27–46. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Liedtradition in zwei zipserdeutschen Siedlungen in der Slowakei. In: One Thousand Years of Coexistence in the Carpathian Basin : The Reflection of the Coexistence od the Nations in the Danube Basin in their National Traditions : Lectures of VIth International Conference on Ethnographic Nationality Research. / Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken : Die Widerspiegelung des Zusammenlebens der Völker des Donaubeckens in der völkischen Überlieferung : VI. internationale ethnographische Konferenz für Nationalitätenforschung. Ed. Ernő Eperjessy, Igor Grin, András Krupa. Békéscsaba; Debrecen : Kiadja Magyar Néprajzi Társaság, 1998, s. 509-513. ISBN 963-03-4932-9.

URBANCOVÁ, Hana: „Uhorské“ prvky v hudobnej tvorbe Franza Schmidta. In: Slovenská hudba, roč. 24, 1998, č. 3, s. 388–409. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Zu den Volksmusikelementen im musikalischen Schaffen Franz Schmidts. In: Franz Schmidt und Preßburg. (=Studien zu Franz Schmidt 12.) Ed. Carmen Ottner. Wien : Doblinger, 1999, s. 75–100. ISBN 3-900695-44-X.

URBANCOVÁ, Hana: Hlásnické piesne ako súčasť tradičnej hudobnej kultúry. In: Slovenský národopis, roč. 48, 2000, č. 1, s. 5–23. ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Tradičná piesňová kultúra Nemcov na Spiši. In: Slovenská hudba, roč. 26, 2000, č. 3, s. 313–340. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Song and Identity in German Minority Culture in Slovakia. In: Music and Minorities. / Glasba in Manjšine. Ed. Svanibor Pettan, Adelaida Reyes, Maša Komavec. Ljubljana : Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, 2001, s. 145–154. Príloha: CD. ISBN 961-6358-47-2.

URBANCOVÁ, Hana: Ranná duchovná pieseň v speve hlásnikov na Slovensku. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra. (=Studia Culturologica Slovaca 2.) Ed. Jana Skladaná. Bratislava : Veda-vydavateľstvo SAV, Bratislava 2001, s. 178–201. ISBN 80-224-0676-7.

URBANCOVÁ, Hana: Prínos Jozefa Kresánka k slovenskej etnomuzikológii a európsky kontext. In: Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy : Zborník k 80. výročiu založenia Katedry hudobnej vedy FFUK. Ed. Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK; Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, 2001, s. 131–143. ISBN 80-88982-52-9.

URBANCOVÁ, Hana: A Vocal Genre of Peasant Culture: Hay-Making Songs in Slovakia. In: Musicologica Istropolitana I. Ed. Marta Hulková, Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2002, s. 169–181. ISBN 80-88982-68-5.

URBANCOVÁ, Hana: K stredoeurópskym súvislostiam vianočných piesní. In: Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. (=Musicologica actualis 5.) Ed. Oskár Elschek. Bratislava : ASCO Art & Science, 2002, s. 19–39. ISBN 80-88820-24-3.

URBANCOVÁ, Hana: Voľný rytmus v lúčnych piesňach-trávniciach. In: Slovenská hudba, roč. 28, 2002, č. 3–4, s. 336–380. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK. In: K pocte Jána Cikkera : Zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS 2001. Ed. Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK; Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, 2002, s. 75–88. ISBN 80-88982-65-0.

URBANCOVÁ, Hana: Die Liedkultur der Deutschen in der Slowakei und ihr Platz in den regionalen Traditionen. Zur Beteiligung der ethnischen Minoritäten an den Differenzierungs- und Integrationsprozessen in den Region. In: Kultur ohne Grenzen. (=Jahrbuch Volkskultur Niederösterreich 2003.) Ed. Dorothea Draxler, Dietmar Jäger, Edgar Niemeczek. Atzenbrugg : Volkskultur Niederösterreich; Weinviertel-Festival, 2003, s. 47–58. ISSN 1680-3442. / ISBN 3-901820-17-5.

URBANCOVÁ, Hana: Banícke piesne z Kremnice ako súčasť multietnickej tradície. In: Slovenská hudba, roč. 29, 2003, č. 3–4, s. 471–500. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Der neuungarische Stil und seine Kontexte in der Musik von Franz Schmidt. In: Musicologica Istropolitana II. Ed. Marta Hulková, Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2003, s. 177–187. ISBN 80-88982-80-4.

URBANCOVÁ, Hana: Interetnické vzťahy a ich reflexia v slovenskej hudobnej folkloristike prvej polovice 20. storočia. In: Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Ed. Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK; Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, Bratislava 2003, s. 93–116. ISBN 80-88982-78-2.

URBANCOVÁ, Hana: Interethnische Beziehungen und ihre soziale Dimension. Zur Musik der Deutschen in der Slowakei. In: Vereintes Europa – vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. / United Europe – United Music? Diversity and Social Dimensions in Central and Southeastern Europe. Ed. Bruno B. Reuer. Berlin : Weidler Buchverlag, 2004, s. 183–199. ISBN 3-8966693-245-4.

URBANCOVÁ, Hana: K súčasnému stavu vo výskume tradičnej vokálnej kultúry na Slovensku. In: Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. Ed. Oskár Elschek. Bratislava : ASCO Art & Science, 2004, s. 17–31. ISBN 80-88820-28-6.

URBANCOVÁ, Hana: Význam Sušilovej piesňovej zbierky pre štúdium moravsko-slovenských vzťahov. In: František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Ed. Věra Frolcová. Rousínov : Město Rousínov; Brno – Etnologický ústav AV ČR, 2004, s. 17–27. ISBN 80-85010-65-8.

URBANCOVÁ, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne. In: Slovenská hudba, roč. 30, 2004, č. 1–2, s. 53–63. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Historické nahrávky hudobného folklóru a prednesový štýl. In: Slovenská hudba, roč. 30, 2004, č. 3, s. 273–295. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: K terénnym výskumom piesňových žánrov. In: Ethnomusicologicum IV. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. (Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike.) Ed. Oskár Elschek. Bratislava : ASCO Art & Science, 2005, s. 13–23. ISBN 80-88820-40-5.

URBANCOVÁ, Hana: Deutsch-slowakische Beziehungen im Liedrepertoire der Weihnachtszeit. In: Musicologica Istropolitana IV. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2005, s. 145–180. ISBN 80-89236-12-X.

URBANCOVÁ, Hana: K obsahovej rekonštrukcii prvých fonografických nahrávok slovenskej ľudovej hudby. In: Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia – jej kultúra, umenie, hudba a neprekonané problémy.  Ed. Oskár Elschek. Bratislava : Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV; ASCO Art & Science, 2005, s. 206–225. ISBN 80-888-20-41-3.

URBANCOVÁ, Hana: Novouhorský štýl v slovenskej hudobnej kultúre a procesy sebaidentifikácie. In: Hľadanie novej podoby strednej Európy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). (=Historické korene integrácie strednej Európy II.) Ed. Kamil Sládek, Dušan Škvarna. Bratislava : Centrum pre európsku politiku, 2005, s. 221–231. ISBN 80-7165-555-4.

URBANCOVÁ, Hana: Zbierka Andreja Kmeťa a jej vzťah k ľudovej hudobnej kultúre. In: Folklór v kontextoch. Zborník príspevkov k jubileu Ľ. Droppovej. (=Etnologické štúdie 12.) Ed. Hana Hlôšková. Bratislava : Ústav etnológie SAV; Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK; Národopisná spoločnosť Slovenska, 2005, s. 25–38. ISBN 80-88997-20-8.

URBANCOVÁ, Hana: „Ponocenské písně“ na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru. In: Národopisná revue, roč. 16, 2006, č. 2, s. 80–91. ISSN 0862-8351.

URBANCOVÁ, Hana: Z histórie prvých fonografických nahrávok na Slovensku. Korešpondencia Karola Medveckého a Andreja Kmeťa z roku 1901. In: Slovenský národopis, roč. 54, 2006, č. 1, s. 5–28. ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Ján Krasko – neznáma postava z dejín slovenskej etnomuzikológie. In: Slovenská hudba, roč. 32, 2006, č. 3–4, s. 346–363. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Nemecko-slovenské vzťahy v repertoári vianočných piesní: melodický typ a jeho kontexty. In: Od folklórneho textu ku kontextu. (=Etnologické štúdie 15.) Ed. Eva Krekovičová, Jana Pospíšilová. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006, s. 143–164. ISBN 80-969427-4-3.

URBANCOVÁ, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa. In: Slovenská hudba, roč. 33, 2007, č. 1, s. 32–41. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Vianočné koledy detí ako súčasť vekovej stratifikácie repertoáru. In: Slovenská hudba, roč. 33, 2007, č. 3–4, s. 497–518. ISSN 1335-2458.

URBANCOVÁ, Hana: Research on Folk Song Tradition in Slovakia: Contexts and Results. In: Musicologica Istropolitana VI. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2007, s. 147–166. ISBN 978-80-89236-43-5.

URBANCOVÁ, Hana: Tvorivá osobnosť v tradičnej hudobnej kultúre – pohľad etnomuzikológa. In: Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. K pocte Alexandra Moyzesa (1906 – 1984) a Ľudovíta Rajtera (1906 – 2000). Ed. Ľubomír Chalupka. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK; Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, 2007, s. 65–76. ISBN 978-80-89236-20-6.

URBANCOVÁ, Hana: Mariánske motívy v tradičných žánroch: legendické piesne a maľba na skle. In: Slovenský národopis, roč. 56, 2008, č. 4, s. 399–417. ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Iconography of Funeral Rituals: Lament, Gesture and Ritual Role. In: Musicologica Istropolitana VII. Ed. Marta Hulková. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2008, s. 51–76. ISBN 978-80-89236-60-2.

URBANCOVÁ, Hana: K typológii slovensko-nemeckých vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári na Slovensku. In: Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 152–183. ISBN 978-80-969992-1-7.

URBANCOVÁ, Hana: Na hraniciach žánrov. Komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre. In: Slovenský národopis, roč. 57, 2009, č. 2, s. 175–194. ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Vianočné piesne zo zbierky Andreja Kmeťa a ústna tradícia 20. storočia. In: Hudobný archív 16. Ed. Viera Sedláková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 254-305. ISBN 978-80-89301-36-2.

URBANCOVÁ, Hana: Written Records and Source Criticism: A Collection of Slovak Folk Songs Collected by Karol Plicka. In: Historical Sources and Source Criticism : ICTM Study Group on Historical Sources: Proceedings from the 17th International Conference in Stockholm, Sweeden, May 21–25, 2008. (=Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 29.) Eds. Susanne Ziegler, Urban Bareis. Stockholm : Svenskt visarkiv, 2010, s. 215-226. ISSN 0081-9840. / ISBN 978-91-977013-7-2.

URBANCOVÁ, Hana: Letákové tlače ako prameň mariánskych legiend : K dvom piesňovým typom z ústnej tradície. In: Musicologica Slovaca, roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 122–145. ISSN 1338-2586.

URBANCOVÁ, Hana: Musical Thinking and two Models of its Study in the History of Ethnomusicology. In: Musicologica Istropolitana VIII – IX.  Ed. Marta Hulková. Bratislava : Katedra hudobnej vedy FFUK, 2009 – 2010, s. 121-129. ISBN 978-80-89236-95-4.

URBANCOVÁ, Hana: Ľudová hudobná kultúra v historickej koncepcii Richarda Rybariča. In: Ad honorem Richard Rybarič : zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989). Ed. Janka Petőczová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 30-39. ISBN 978-80-89135-28-8.

URBANCOVÁ, Hana: Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie. In: ŽEŇUCH, Peter (ed.): Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2011, s. 251-260. ISBN 978-80-89489-05-3.

URBANCOVÁ, Hana: Pečatnyje istočniki duchovnych pesen i ich otraženije v tradicionnom penii. In: Sacrum et Profanum : jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazi christijanskoj kuľtury. Moskva : Rosijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2012, s. 317-333. ISBN 978-7576-0263-9.

URBANCOVÁ, Hana: K variabilite balady v ľudovom speve. In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 5-32. ISSN 1338-2586.

URBANCOVÁ, Hana: Piesne letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície. In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 137-150. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: Interdisciplinárne kontexty Kresánkovej teórie o slovenskej ľudovej piesni. In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 187-196. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: Ľudová hudobná kultúra a jej miesto v syntetických dejinách hudby – koncepcie a metodologické kontexty. In: Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Eds. Ivan Gerát – Adam Bžoch – Dagmar Podmaková – Hana Urbancová – Dana Hučková – Peter Žeňuch. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 25-45. ISBN 978-80-971407-5-5.

URBANCOVÁ, Hana: Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových kontextoch a Gavlovičova Valaská škola. In: Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. -13. novembra 2012 v Bratislave). Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s. . ISBN 978-80-88746-21-8.

URBANCOVÁ, Hana: Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji. In: Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 11, 2013, s. 13-36. ISSN 1733-9871.

URBANCOVÁ, Hana: Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology. In Polski Rocznik Muzykologiczny, tom 12, 2014, s. 15-21. ISSN 1733-9871.

URBANCOVÁ, Hana: Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji. In Polski Rocznik Muzykologiczny. Tom 11. – 2013, s. 13-36. ISSN 1733-9871.

URBANCOVÁ, Hana: The Image of the Turk in Slovak Traditional Ballads. In 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung. Pécs, June 23–27, 2014. – Pécs : The English Intitute of the University of Pécs, 2014.

URBANCOVÁ, Hana: Rómske piesne zo zbierky Jozefa Kolarčíka. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 2, s. 311-334. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: Laments and Farewell Hymns as Two Traditional Genres of Funeral Singing. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 209-220.  ISSN 1335-1303.

URBANCOVÁ, Hana: Obraz valasko-pastierskej kultúry v žánrových kontextoch a Gavlovičova Valaská škola. In Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. -13. novembra 2012 v Bratislave. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s. 184-202. ISBN 978-80-88746-21-8.

URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č.1, s. 86-95. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: Výskum piesňovej tradície Slovákov vo Vojvodine – dokumentácia a reflexia. In Slovenská hudba vo Vojvodine. Zborník prác z X. muzikologickej konferencie. Ed. Milina Slabinská. – Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2014, s. 9-32. ISBN 978-86-87947-29-0.

URBANCOVÁ, Hana: Príspevok Františka Zagibu k výskumu slovenskej ľudovej piesne. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Jana Lengová. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 9-24. ISBN 978-80-89135-33-2.

URBANCOVÁ, Hana: Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, roč. 7 (33), 2016, č. 1, s. 5-18. ISSN 1338-2594.

URBANCOVÁ, Hana: K spolupráci etnomuzikológie a literárnej histórie. In: Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. Ed. Erika Brtáňová. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 156-180. ISBN 978-80-88746-24-9.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Slovenský biografický slovník : Od roku 833 do roku 1990. Zväzok I–VI. / A–Ž. Ed. Augustín Maťovčík [et al.]. Martin : Matica Slovenská, 1986–1994. (autorstvo 87 hesiel)

HU [=Hana Urbancová]: Stračina, Svetozár. [Heslo.] In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 256–262. ISBN 80-967799-6-6.

URBANCOVÁ, Hana: Kardoš, Dezider. [Heslo.] In: MGG. Personenteil 9. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2003, s. 1490. ISBN 3-7618-1110-5. / ISBN 3-476-41009-8.

URBANCOVÁ, Hana: Kresánek, Jozef. [Heslo.] In: MGG. Personenteil 10. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2003, s. 683–686. ISBN 3-7618-1120-9. / ISBN 3-476-41019-6.