PhDr. Janka Petőczová, CSc.

e-mail: janka.petoczova@savba.sk


Petoczova-foto mensiePROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1962
Vzdelanie: Katedra estetiky a dejín umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1986)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (odbor teória a dejiny hudby, Katedra estetiky a dejín umenia FiF UK, 1986), CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV, 1997);
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2003)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudby a hudobnej kultúry v 16. a 17. storočí (základný heuristický výskum hudobnohistorických prameňov, dokumentácia, filologicko-kritická analýza, regionálne, etnické, konfesijné a stredoeurópske hudobné kontexty, dejiny renesančnej a barokovej hudby na území Slovenska a v Európe), hudobná historiografia, hudobná paleografia
Rok nástupu na pracovisko: 1986 (okrem 1999 – 2002, 2004)


Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)

Domáce:
Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe (VEGA, 2013 – 2016)
Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša (VEGA, 2010 – 2012)
Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši] – hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií (VEGA, 2007 – 2009)
Polychorická hudba Jána Šimbrackého v kontexte európskeho hudobného baroka (VEGA, 2004 – 2006)

Študijné pobyty v zahraničí
2010: Instytut sztuki PAN, Varšava (MAD, Poľsko)
2011: Instytut sztuki PAN, Krakov (MAD, Poľsko)

Členstvo v medzinárodných organizáciách
2009 – : International Musicological Society (IMS)
2009 – : Internationale Heinrich Schütz Geselschaft e.V. (IHSG)

Pedagogická činnosť
2002: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra hudobnej výchovy, predmet: dejiny hudobnej estetiky
2009, 2012: Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, vyžiadané prednášky z problematiky hudobnej historiografie

Iná činnosť
2008 – : členka Komisie VEGA pre vedy o umení, jazykovedu a estetiku
1997 – : členka Vedeckej rady ÚHV SAV (2002 – 2003, 2006 – predsedníčka)
2009 – : členka Atestačnej komisie pri ÚHV SAV
1998 – 1999: Rada vedcov SAV
1998 – 2010: tajomníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 81-23-9 teória a dejiny hudby
2010 – : členka Redakčnej rady časopisu Musicologica slovaca
2003 – : členka Redakčnej rady zborníka Súzvuk, Prešovského hudobného spolku Súzvuk

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
PETŐCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba I, v európskej renesancii a baroku, v dejinách hudobnej kultúry na Slovensku. Prešov : František Matúš, 1998, 140 s., ISBN 80-968106-8-5.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba II, na Spiši v 17. storočí. Prešov : František Matúš, 1999, 192 s., ISBN 80-968106-9-3.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba III, antológia. Prešov : František Matúš, 1999, 147 s., ISBN 80-968149-8-2.

Editorská činnosť

Pramenno-kritické vydania:
PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Thomas Gosler. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein / Keď Boh za nás, kto proti nám? [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, I/1.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 76 s., ISBN 80-968949-6-x.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Thomas Gosler. Du hast mir das Herz genommen / Uchvátila si mi srdce [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, I/2.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2003, 58 s., ISBN 80-968949-5-1.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Lobe den Herren, meine Seele! / Chváľ, duša moja, Hospodina! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/1.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2004, 68 s., ISBN 80-89188-10-9.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Richte mich Gott / Prisúď mi právo, Bože [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/2.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005, 64 s., ISBN 80-89188-11-7.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Singet dem Herren ein neues Lied / Spievajte Hospodinu novú pieseň [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/3.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2006, 72 s., ISBN 80-89188-12-5.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Siehe, wie fein und lieblich ist´s / Hľa, aké dobré, aké milé je to [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/4.) Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007, 76 s., ISBN 978-80-89188-20-8.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/5.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2009, 82 s., ISBN 978-80-89188-25-3.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]. (=Musica Scepusii Veteris, II/6.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2011, 72 s., ISBN 978-80-89188-31-4.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá Zem! [1642]. (=Musica Scepusii Veteris, II/7) Bratislava : Ústav hudobnej vedy ; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, s. 112. ISBN 978-80-89188-34-5.

Knižné vydania:
PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič : zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, 300 s., ISBN 978-80-89135-28-8.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris : Stará hudba na Spiši. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2008, 144 s., ISBN 978-80-89188-19-2.

Vedecké štúdie v rozsahu monografie
PETŐCZOVÁ, Janka: Žalm č. 100 v európskom barokovom hudobnokultúrnom priestore. In PETŐCZOVÁ, Janka. Johann Schimrack. Jauchzet dem Herren, alle Welt! : (1642). – Bratislava : Ústav hudobnej vedy ; Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, s. 9-76. ISBN 978-80-89188-34-5.

Kapitoly v monografiách
PETŐCZOVÁ, Janka: Prvky lamentu v hudbe Jána Šimráka (Johanna Schimracka). In: URBANCOVÁ, Hana (ed.): Lament v hudbe. Bratislava : Ústav hudobnej vedy, AEPress, 2009, ISBN 978-80-89135-25-7, s. 94-121.

Vedecké štúdie (výber)
PETŐCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba v levočskom rukopisnom zborníku sign. 74A. In: Hudební věda, roč. 25, 1988, č. 3, s. 215-229.

PETŐCZOVÁ, Janka: Pojem hudba ve slovníku Antona Bernoláka. In: Opus musicum, roč. 21, 1989, č. 5, s. 23-26.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobná terminológia v diele Antona Bernoláka v kontexte slovnej zásoby staršej slovenčiny. In: Slovenská hudba, roč. 17, 1991, s. 328-359.

PETŐCZOVÁ, Janka: Prešovskí mestskí hudobníci v 17. storočí. In: Slovenská hudba, roč. 19, 1993, č. 3-4, s. 357-375.

PETŐCZOVÁ, Janka: Slovenský prvok v hudobnom živote Levoče v 17. storočí. In Musicologica Slovaca et Europaea, roč. 19, 1994, s. 63-78.

PETŐCZOVÁ, Janka: Katalóg hudobnín farského kostola v Prešove z roku 1661. In: KALINAYOVÁ, Jana – KAČIC, Ladislav – KORBAČKOVÁ, Iveta – PETŐCZOVÁ, Janka (Kol. autorov): Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. Bratislava : SNM HM, 1994, s. 68-72.

PETŐCZOVÁ, Janka: Doslov. In: RYBARIČ, Richard: Hudobná historiografia. Red. František Matúš, Janka Petőczová-Matúšová, (posthumné vydanie, Prešov : Matúš music, 1994, s. 140-150.

PETŐCZOVÁ, Janka: Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia. (Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča). In: Slovenská hudba, roč. 21, 1995, č. 2, s. 228-262.

PETŐCZOVÁ, Janka: Pamiatky hudobnej kultúry 17. storočia na Spiši. In: ŠVORC, Peter (ed.): Spiš v kontinuite času : Zips in der Kontinuität der Zeit. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov, Bratislava, Wien : UNIVERSUM 1995, s. 240-246.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polyphonic and polychoral Musik on the Territory of Slovakia and its Reflections in the Slovakian Musicological Research. In: Slovenská hudba, roč. 22, 1996, č. 3-4, s. 455-459.

PETŐCZOVÁ, Janka: Who is the Writer of Tablature-Books of Ján Šimbracký? In: POLÁK, Pavol (ed.): Historia Musicae Europae centralis. (=Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik 2). Bratislava : Slowakische Musikunion, Academic Electronic Press, 1997, s. 217-219.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polychória – významný fenomén v hudobnej minulosti Spiša. In: Slovenská hudba, roč. 24, 1998, č. 3, s. 237-263.

PETŐCZOVÁ, Janka: Thomas Gosler – mestský notár a hudobný skladateľ v Kežmarku v 1. polovici 17. storočia. In: Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 2, s. 107-123.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polychória ako novátorský štýlotvorný prvok vo vývoji polyfonickej hudby na Slovensku. In: Red. MATÚŠ, František, MEDŇANSKÁ, Irena, ZACHAROVÁ, Eva: Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, 2002, s. 33-48.

PETŐCZOVÁ, Janka: Bardejovskí mestskí hudobníci v 16. a 17. storočí. In: Slovenská hudba, roč. 29, 2003, č. 3-4,  s. 353-380.

PETŐCZOVÁ, Janka: K problematike výskumu pôvodných prameňov k najstarším dejinám slovenskej hudby. In: MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2 : aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003-2004. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2004, s. 95-119.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobná tvorba Zachariáša Zarevúckeho v kontexte európskej barokovej polyfónie. In: MATÚŠ, František (ed.): ZACHARIÁŠ ZAREVÚCKY (ZAREVUTIUS), 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2005, s. 85-102.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobno-rétorické figúry v tvorbe Jána Šimráka a Zachariáša Zarevúckeho. In: Red. MEDŇANSKÁ, Irena, MEDŇANSKÝ, Karol, RUŠČIN, Peter, PETŐCZOVÁ, Janka, BURGROVÁ, Katarína: Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Katedra hudby FHPV PU, 2006, s. 91-110.

PETŐCZOVÁ, Janka: Testament Alexeja Thurzu a mecenášska tradícia v hudobnej kultúre Levoče 16. a 17. storočia. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku. Levoča : Spišský dejepisný spolok Levoča, 2006, s. 229-242.

PETŐCZOVÁ, Janka: Musica Scepusii Veteris – aktuálne problémy pri vydávaní spišských hudobnohistorických prameňov. In: HULKOVÁ, Marta (ed.):Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I. Bratislava : STIMUL, 2007, s. 409-435.

PETŐCZOVÁ, Janka: Osobnosti v dejinách evanjelickej hudobnej kultúry na Spiši v 17. storočí. In: CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera : zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. Bratislava : STIMUL, 2007, s.337-355.

PETŐCZOVÁ, Janka: Vedecké bádania a edičné aktivity súčasnej hudobnej historiografie. In: MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 3 : aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005-2006. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2007, s. 131-148.

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické tympany na Spiši. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku. Levoča : Spišský dejepisný spolok Levoča,  2007, s. 97-120.

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa. In: Slovenská hudba, roč. 33, 2007, č. 1, s. 25-31.

PETŐCZOVÁ, Janka: Historické tympany v spišských a šarišských múzeách. In: Slovenská hudba, roč. 33, 2007, č. 3-4, s. 380-407.

PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák – spišský polyfonik 17. storočia In: PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris : Stará hudba na Spiši. Zborník z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2008, s. 79-100.

PETŐCZOVÁ, Janka: Cithara Sanctorum a hudobné dianie na Spiši v 17. storočí. In: Cithara sanctorum 1636 – 2006 : zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 370. výročia vydania 1. kancionála. KOVAČKA, Miloš, AUGUSTÍNIOVÁ, Eva (eds.): Martin : Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2008, s. 167-175. (elektronická verzia: http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Cithara%20sanctorum/Petoczova.doc)

PETŐCZOVÁ, Janka: Unikátne historické tympany v Levoči a Markušovciach. In: NOVOTNÁ, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis 2008 (=Pohľady do minulosti 8). Levoča : SNM-Spišské múzeum v Levoči, 2008, s. 155-172.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania. In: VRÁBLOVÁ, Timotea (ed.): Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, s. 96-102. (Slovenská literatúra, roč. 55, 2008, č. 6, s. 463-467.)

PETŐCZOVÁ, Janka: Príspevok k výskumu hudobnej kultúry šľachtických rezidencií a mestských sídel v 16. a 17. storočí na území dnešného Slovenska. In: FEJTOVÁ, Olga, LEDVINKA, Václav, PEŠEK, Jiří (eds.): Život pražských palácu. Šlechtické paláce jako součast městského organismu od středověku na práh moderní doby. (=Documenta Pragensia 28) Praha : Scriptorium 2009, s. 633-646.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobniny a hudobná kultúra obdobia renesancie a baroka v šarišských mestách. In: DOMENOVÁ, Marcela (ed.): Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009, s. 21-31.

PETŐCZOVÁ, Janka: Mecenášstvo a baroková hudba v spišských a šarišských mestách. In: BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Miscellanaea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře / Kabeláč – Ištván. Praha : Česká společnost pro hudební vědu,  Etnologický ústav AV ČR, Nakladatelství Agora, 2010, s. 31-39.

PETŐCZOVÁ, Janka: Vokálna polyfónia v spišských tabulatúrnych rukopisoch (poznámky k vybraným problémom notácie, transkripcie, inštrumentácie a interpretácie). In: MEDŇANSKÁ, Irena, RUŠČIN, Peter (eds.): De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 44-56.

PETŐCZOVÁ, Janka:  Príspevok k výskumu dejín renesančnej a barokovej hudby v šarišských mestách. In: HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Bratislava : STIMUL, 2010, s. 201-210.

PETŐCZOVÁ, Janka: „Samuel Marckfelner bin ich genandt“. In: Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 108-120.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby. In: PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič : zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 9-20.

PETŐCZOVÁ, Janka: Leonard Stöckel a hudba. In: KÓNYA, Peter (ed.): Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe (=Acta Collegii Evangelici Prešoviensis 11) Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011, s. 70–84.

PETŐCZOVÁ, Janka: Polychorická hudba v hudobných tlačiach 17. storočia zachovaných v Levoči. In: DOMENOVÁ, Marcela (ed.): Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove,  2011, s. 74-84.

PETŐCZOVÁ, Janka: Dejiny barokovej hudby na Slovensku v archívnych prameňoch In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, roč. VI, 2011, č. 1, s. 104-115, http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_1_2011.pdf

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobné pramene v historickej knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči. In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov z konferencie Bratislava. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum, 2011, s. 228-235. http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-publikacie

PETŐCZOVÁ, Janka. Musical culture in Bardejov (Bártfa, Bartfeld, Bardiów) in the mid-sixteenth century. In The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Pawel GANCARCZYK, Agnieszka LESZCZYNSKA eds. – Varšava : Instytut Sztuki PAN, 2012, s. 235-242. ISBN 978-83-63877-00-2.

PETŐCZOVÁ, Janka. The Polychoral Music of the 17th Century: New Findings, Musical Analysis and Problems of Historical Performance. In Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16.-18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. – Bratislava : Music Forum, 2013, s. 75-87. ISBN 978-80-88737-40-7.

PETŐCZOVÁ, Janka. Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi v druhej polovici 17. storočia. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Ivan Chalupecký ed. – Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2013, s. 71-87. ISBN 978-80-971553-0-8.

PETŐCZOVÁ, Janka. Súčasné výskumy umeleckej hudobnej kultúry na Spiši v ranom novoveku. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2013, vol. 5 [22], p. 100-115. ISSN 1337-9690.

PETŐCZOVÁ, Janka. Kritické edície hudobných prameňov : reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 209-215. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

PETŐCZOVÁ, Janka. Dejiny hudby na Spiši ako modelový prípad hudobnohistoriografického výskumu. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. GERÁT, I.; BŽOCH, A.; PODMAKOVÁ, D.; URBANCOVÁ, H.; HUČKOVÁ, D.; ŽEŇUCH, P. (eds.). – Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 206-220. ISBN 978-80-971407-5-5.

PETŐCZOVÁ, Janka. The Role of Silesia in the development of Musical Culture in the Towns of Spiš/Zips and Šariš/Scharosch. In The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives (= Eastern European Studies in Musicology 1, Ed. M. Gołąb). – Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2013, s. 161-178. ISBN 978-3-631-63414-1.

PETŐCZOVÁ, Janka. Pramene knižnej kultúry z obdobia raného novoveku a hudobná kultúra mesta Spišská Nová Ves. In Ed. Domenová, M. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. – Prešov : Štátna vedecká knižnice v Prešove, 2014, s. 44-67. ISBN 978-80-89614-13–4.

PETŐCZOVÁ, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014. 384 s. ISBN 978-80-89188-40-6.

PETŐCZOVÁ, Janka. Richard Rybarič’s theory of musical historiography in the context of Central European musicology. In Nationality Universality : International Musicological Conference. Nationality / Universality. Musical historiography in Central and Eastern Europe, 15.-17. September 2014 Radziejowice. – Radzejowice : The Fryderyk Chopin Institute, 2014, s. 38-39.

PETŐCZOVÁ, Janka. Georg Wirsinger/ Juraj Wirsinger. Missa a 6. Tulerunt Dominum meum 4 vocum/ Vzali mi Pána : (1640). Vedecký redaktor Matúš, F. – Prešov, Bratislava : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. slo s. 7-24, ger s. 25-44. ISBN 978-80-89188-41-3.

PETŐCZOVÁ, Janka. Fraternitas Litteratorum in Spišská Nová Ves. New findings in the music history of the Zips/Spiš region. Ed. Kačic Ladislav. In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava, 2015, s. 189-194. ISBN 978-80-89489-25-1.

PETŐCZOVÁ, Janka. Musica scepusii veteris: Renaissance and early baroque music in Scepusium/Zips/Spiš. Sources from Slovakia. In Annual International Medieval and Renaissance Music Conference, Brussels, 6-9 July, 2015. – Brussels : [Université libre de Bruxelles], 2015, s.140-141.

PETŐCZOVÁ, Janka. Evanjelické a. v. kantoráty na Spiši a ich význam pre rozvoj renesančnej a barokovej hudby. In Rozpomienka na slávnosti 400. výročia spišskopodhradskej synody. Ed. Miloš Klátik. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2015, s. 114-119. ISBN 978-80-7140-482-8.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
PETŐCZOVÁ, Janka: Schimrack, Johann. [Heslo] In: FINSCHER, Ludwig (ed.): MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart) Personenteil 15. Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel, Basel, London, New York, Prag, Metzler, Stuttgart, Weimar : Bärenreiter, 2006, stĺ. 834-835.

PETŐCZOVÁ, Janka: Zarevutius, Zacharias. [Heslo] In: FINSCHER, Ludwig (ed.): MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart), Personenteil 17, Zweite, neubearbeitete Ausgabe. Kassel, Basel, London, New York, Prag, Metzler, Stuttgart, Weimar : Bärenreiter, 2007, stĺ. 1346-1347.

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobná historiografia. [Heslo] In: PROCÍKOVÁ, Anna a kol. (eds.): Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 6. zväzok. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010. s. 280-281.

PETŐCZOVÁ, Janka. Intavolácia : heslo. In Encyclopaedia Beliana. – Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013, s. 115. ISBN 978-80-970350-1-3.

PETŐCZOVÁ, Janka. Kačic, Ladislav : heslo. In Encyclopaedia Beliana. – Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013, s. 641. ISBN 978-80-970350-1-3.