PhDr. Jana Lengová, CSc.

e-mail: jana.lengova@savba.sk


JanaLengovaFarebPROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1952
Vzdelanie: Katedra hudobnej teórie, Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1976)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (Filozofická fakulta UK, 1983);  CSc. (Umenovedný ústav SAV, 1988)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2000)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudby 19. storočia na Slovensku v európskom kontexte so zameraním na pramennokritické, hudobnoštýlové, hudobnoanalytické a sociálnokultúrne aspekty; dielo hudobného skladateľa Jána  Levoslava Bellu, hudobné druhy a žánre, hudobné spolky, vojenská hudba, hudobný život miest.
Rok nástupu na pracovisko:1990


Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)

Domáce:
Hudobná kultúra na Slovensku v obrazových prameňoch (VEGA, 1992 – 1993)
Ján Levoslav Bella v kontexte hudby 19. storočia (VEGA, 1996 – 1997)
Teoretické a filozofické východiská duchovnej hudby (VEGA, 1999 – 2002)
Vybrané kapitoly k hudobným dejinám Bratislavy 19. a prvej polovice 20. storočia (VEGA, 2003 – 2005)
Zborová tvorba druhej polovice 19. storočia na Slovensku (VEGA,  2006 – 2008)
Hudba pre klávesové nástroje na Slovensku v 19. storočí (VEGA, 2009 – 2011)
Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku : osobnosti, štruktúra, funkcia (VEGA, 2012 – 2015)

Študijné pobyty v zahraničí
1997:  Technische Universität, Lehrstuhl für Historische Musikwissenschaft, Chemnitz (SRN)

Členstvo v medzinárodných organizáciách
1995 – : členka predsedníctva IGEB (Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik) so sídlom v Grazi (Rakúsko)
1999 – : členka pracovnej skupiny Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Universität Leipzig (SRN)

Pedagogická činnosť
1988 – 1989: Vysoká škola múzických umení, predtým externá pedagogická spolupráca
2000 – 2001: Vysoká škola múzických umení

Iná činnosť (výber)
1998 – 2010: členka Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore  81-23-9 teória a dejiny hudby
2001 – :  členka redakčnej rady hudobnej revue Slovenská hudba
2003 – 2008:  členka rady (Beirat) a odborná poradkyňa pre oblasť slovenskej hudby medzinárodnej encyklopédie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Bärenreiter / Metzler, Kassel etc., 2. vydanie, 1994 – 2008, 27 zv.), časť Personenteil a Supplement
2008 – : členka redakčnej rady odborného periodika Musicalia (Praha)
2009 – : školiteľka v študijnom programe muzikológia, študijný odbor  2.1.21 teória hudby
2010 – : členka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach
2010 – :  členka redakčnej rady časopisu Musicologica Slovaca

Ocenenia
1999: Cena Jozefa Kresánka za mimoriadny prínos k výskumu hudby 19. storočia na Slovensku s osobitným zreteľom na dielo Jána Levoslava Bellu
2003: Pamätná plaketa mesta Liptovský Mikuláš udelená pri príležitosti 160. výročia narodenia J. L. Bellu

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie

Kolektívne:
LENGOVÁ, Jana  – ČÍŽIK, Vladimír: Exegi momumentum. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936). Život a dielo v obrazových dokumentoch. Banská Bystrica : Nadácia J.  L. Bellu, 1992. 77 s. ISBN 80-900428-4-8.

Vlastné:
LENGOVÁ, Jana. Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. 144 s. ISBN 978-80-89135-35-6.

Editorská činnosť

Knižné vydania:
LENGOVÁ, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 1993. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 1.) Banská Bystrica : Nadácia J. L. Bellu, 1993, 217 s. ISBN 80-900436-8-2.

LENGOVÁ, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 1994. Banská Bystrica : Nadácia J. L.Bellu 1995, 192 s. ISBN 80-967415-4-3.

LENGOVÁ, Jana – BUKOVINSKÁ, Júlia (eds.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej. Košice : Nadácia Hemerkovcov, 1997, 82 s. ISBN 80-901169-7-3.

LENGOVÁ, Jana (ed.): Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava 1996. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 3.) Banská Bystrica : Nadácia J. L. Bellu, 1998, 194 s. ISBN 80-968106-7-7.

LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (eds.): Duchovná hudba v premenách času – Hudobné druhy a žánre. Zborník z konferencie, Prešov 2000. Bratislava : ÚHV SAV, SMA pri SHÚ / Prešov : KHvPF PU / Prešov : Súzvuk 2001, 179 s. ISBN 80-968600-2-X.

LENGOVÁ, Jana (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,  244 s. ISBN 978-80-224-0938-4, ISBN 80-224-0938-3.

LENGOVÁ, Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 137-164. ISBN 978-80-89135-33-2.

Notové vydania:
LENGOVÁ, Jana (ed.): Mayrberger, Karl:  Šesť piesní / Sechs Lieder. (=Romantická pieseň 19. storočia v Bratislave 1. / Das romantische Lied des 19. Jahrhunderts in Preßburg 1.)  Bratislava : Hudobný fond, 1994, 47 s. ISBN 80-88-732-54-9.

LENGOVÁ, Jana – GODÁR , Vladimír (eds.): Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo. A:VI Komorná tvorba pre sláčikové nástroje. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1997, 83 s. ISBN 80-967799-4-X.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo. A:II  Skladby pre organ. Bratislava : Hudobné centrum, 2006, 113 s. ISBN 80-88884-81-0.

LENGOVÁ, Jana  – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo. C:I Piesne pre spev a klavír. Bratislava : Hudobné centrum, 2007, 242 s.  ISMN 979-0-68503-002-7.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Bella, Ján Levoslav: Piesne pre nižší hlas a klavír. Bratislava : Hudobné centrum  2008, 142 s. ISMN 979-0-68503-003-4.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo. G:II Jaroslav a Laura. Bratislava : Hudobné centrum 2009, 61 s. ISMN 979-0-68503-006-5.

LENGOVÁ, Jana – SPUSTA, Marek – ZAGAR, Peter (eds.): Bella, Ján Levoslav: Súborné dielo. E:I Missa in b. Bratislava : Hudobné centrum, 2015, s. 119 s. ISBN 979-0-68503-013-3.

Vedecké štúdie v rozsahu monografie
LENGOVÁ, Jana: Josef Striczl a Bratislava. In: Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Lengová, Jana (ed.). Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,  s. 11-67. ISBN 978-80-224-0938-4, ISBN 80-224-0938-3.

LENGOVÁ, Jana: Bratislava ako hudobný fenomén v poslednej tretine 19. storočia. In: Musicologica Slovaca, roč. 1/27, 2010, č. 2, s. 183-219. ISSN 1338-2594.

Kapitoly v monografiách
LENGOVÁ, Jana: Hudba v období romantizmu a národno-emancipačných snáh, 1830–1918. In: Dejiny slovenskej hudby. Elschek, Oskár (ed.). Bratislava : ÚHV SAV a ASCO, 1996, s. 195-258. ISBN 80-88820-04-9.

LENGOVÁ, Jana: Music in the Age of Romanticism and National-emancipation Efforts (1830–1918). In: A History of Slovak Music. Elschek, Oskár (ed.). Bratislava : Veda,  2003, s. 222-297. ISBN 80-224-0724-0.

LENGOVÁ, Jana: „Requiem aeternam dona eis, Domine“: k tradícii rekviem na Slovensku v období romantizmu. In: Lament v hudbe. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava : Ústav hudobnej vedy : AEPress, 2009, s. 122-145. ISBN 978-80-89135-25-7.

LENGOVÁ, Jana: Medzi profesiou a záľubou: hudobníčky na Slovensku 1860–1918.  In: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Dudeková, Gabriela a kol. (eds.). Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2011, s. 598-611.  ISBN 978-80-224-1189-9.

LENGOVÁ, Jana: Ján Levoslav Bella a súborné vydanie jeho diela. Ed. Banáry B., recenz. Felix, B., Šimčík, D. In Hudobné kontexty. – Žilina : Žilinská univerzita/EDIS, 2016, s. 13-33. ISBN 978-80-554-1185-9.

Vedecké štúdie (výber)
LENGOVÁ, Jana: Hudobný život na Slovensku v 19. storočí. K typológii foriem hudobného života. In: Hudobný život, roč. 18, 1986, č. 10, s. 8.

LENGOVÁ, Jana: O hudobnom  myslení Jána Cikkera. In: Hudobný život, roč. 18, 1986, č. 14, s. 8.

LENGOVÁ, Jana: Hosťovanie českej opery z Brna v Bratislave v rokoch 1902 a 1905. In: Hudobný život, roč. 19, 1987, č. 18, s. 8.

LENGOVÁ, Jana: Romantická pieseň v tvorbe bratislavských skladateľov. In: Európske súvislosti slovenskej hudby. Musicologica Slovaca [XV], 1990, s. 145-180.  ISBN 80-224-0178-1.

LENGOVÁ, Jana: Richard Wagner a hudobnokultúrne prostredie 2. polovice 19. storočia na Slovensku. In: Romanticism and Music. Colloquium, Brno 1987. (=Colloquia on the History and Theory of Music at the International Music Festival in Brno. Vol. 22.) Macek, Petr (ed.).  Brno : Masarykova universita, 1992, s. 153-158. ISBN 80-210-0426-6.

LENGOVÁ, Jana: Bajanovská tradícia v 19. a 20.storočí. In: P. Paulín Bajan OFM (1721–1792) a slovenská hudba, literatúra, jazyk v 18. storočí. Zborník referátov z konferencie, Skalica 23.–25. 6. 1992. Kačic, Ladislav (ed.).  Bratislava : Vydavateľstvo Serafín, 1992, s. 156-164. ISBN 80-85310-24-4.

LENGOVÁ, Jana: Vojenská hudba a hudobný život Bratislavy v 19.storočí. In: Slovenská hudba, roč. 19, 1993, č. 3-4, s. 458-480.

LENGOVÁ, Jana: Poznámky k úvahám Jána Levoslava Bellu o slovenskej a slovanskej hudbe. In: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 24.–26. jún 1993. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 1.) Lengová, Jana (ed.). Banská Bystrica : Nadácia J. L. Bellu, 1993, s. 14-20. ISBN 80-900436-8-2.

LENGOVÁ, Jana: Karl Mayrberger ako hudobný teoretik. In: Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 24.–26. jún 1993. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 1.) Lengová, Jana (ed.). Banská Bystrica : Nadácia J.  L. Bellu, 1993, s. 148-155. ISBN 80-900436-8-2.

LENGOVÁ, Jana: K Problematike hudobného života Levoče v druhej polovici 19. storočia. In: Musicologica Slovaca et Europaea XIX, 1994, s. 131-152. ISBN 80-901416-8-4.

LENGOVÁ, Jana: Militärmusik und Musikleben in Bratislava/Preßburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Kongreßbericht Feldkirch / Vorarlberg 1992. (=Alta Musica 16.) Suppan, Wolfgang  (ed.). Tutzing : Hans Schneider, 1994, s. 223-234. ISBN 3-7952-0793-2.

LENGOVÁ, Jana: Vývoj duchovnej hudby na Slovensku v 19. storočí. In: Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 19.-22. október 1994. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 2.) Lengová, Jana (ed.). Banská Bystrica : Nadácia J. L .Bellu, 1995, s. 13-21. ISBN 80-967415-4-3.

LENGOVÁ, Jana: Omše Jána Levoslava Bellu. In: Duchovná hudba v 19. storočí.  Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica 19.–22. október 1994. (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 2.)  Lengová, Jana(ed.).  Banská Bystrica : Nadácia J. L. Bellu , 1995, s. 81-88. ISBN 80-967415-4-3.

LENGOVÁ, Jana: K opernému repertoáru bratislavských divadelných spoločností v 30. a 40. rokoch 19. storočia. In: Slovenské divadlo, roč. 44, 1996, č. 4, s. 399-438. ISSN 0037-699-X.

LENGOVÁ, Jana: Der protestantische Choral im musikalischen Werk von Ján Levoslav Bella. In: Slovenská hudba (Traditionen der europäischen Mehrstimmigkeit und die Musik Mitteleuropas im 15.–18. Jahrhundert), roč. 22,  1996, č. 3-4, s. 514-520.

LENGOVÁ, Jana: Die Musiksammlung des Militärkapellmeisters Karl Kaspar Richter (1848–1902) in Trenčín. In: Kongreßbericht Abony / Ungarn 1994. (=Alta Musica 18.) Suppan, Wolfgang (ed.). Tutzing : Hans Schneider, 1996, s. 335-353. ISBN 3-7952- 0847-5.

LENGOVÁ, Jana: Zum Repertoire der Oper des Slowakischen Nationaltheaters in Bratislava in den 20er und 30er Jahren. In: Slovenski glasbeni dnevi / Slowenische Musiktage 1995. Glasba med obema vojnama in Slavko Osterc / Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Osterc. Symposionbericht, Ljubljana 1995. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana : Festival, 1996, s. 230-239. ISBN 86-901169-4-X.

LENGOVÁ, Jana: Die deutsch-österreichische Musikkultur in der Musikgeschichte der Slowakei (1526–1918). In: Musicologica austriaca 16 (1997), s. 9-27.

LENGOVÁ, Jana: Tobias Gottfried Schröer, bratislavský pedagóg a estetik. In: Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej. Bukovinská, Júlia  – Lengová, Jana (eds.).  Košice : Nadácia Hemerkovcov, 1997, s. 26-39.  ISBN 80-901169-7-3.

LENGOVÁ, Jana: K vzniku diel. In:  Ján Levoslav Bella – Súborné dielo. A:VI Komorná tvorba pre sláčikové nástroje. Godár, Vladimír – Lengová, Jana (eds.). Bratislava : Národné hudobné centrum, 1997, s. 72-73. ISBN 80-967799-4-X.

LENGOVÁ, Jana: Die Geige im Wandel der Zeiten. In: Slovenski glasbeni dnevi / Slowenische Musiktage 1996. Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Symposionbericht, Ljubljana 1996. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana : Festival, 1997, s. 206-214. ISBN 961-90466-0-9.

LENGOVÁ, Jana: Hudobné motívy na gotických nástenných maľbách – Korunovanie Panny Márie. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 2, s. 6-11.

LENGOVÁ, Jana: Zborová tvorba Jána Levoslava Bellu. In: Cantus choralis slovaca 1996. Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Pazúrik, Milan (ed.).  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997, s. 58-69. ISBN 80-8055-107-3.

LENGOVÁ, Jana: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku v hudobnoikonografických prameňoch. In: Ikonografiká v hudobnej historiografii. Seminár o hudobnej ikonografii – pramene, metodológia, perspektívy. Martin 1997. (Referátový zborník.) Muntág,  Emanuel (ed.). Martin : Slovenská národná skupina IAML, 1998, s. 11-16. ISBN 80-967913-7-0.

LENGOVÁ, Jana: Volksmusik und Kunstmusik. Metamorphosen und der historische Kontext. In: Slovenski glasbeni dnevi / Slovenian Musical Days 1997. Pota glasbe ob koncu tisočletja: dosežki – perspektive / The Path of Music at the End of the Millennium: Achievements and Perspectives. Proceedings of the Symposium, Ljubljana 1997.  Kuret, Primož  (ed.).  Ljubljana : Festival, 1998, s. 31-37. ISBN 961-90466-1-7.

LENGOVÁ, Jana:  Die Bläsermusik in der Slowakei zwischen beiden Weltkriegen. In:. Kongreßbericht, Mainz 1996. (=Alta Musica 20.) Brixel, Eugen (ed.). Tutzing : Hans Schneider, 1998, s. 189-198. ISSN 1433 / 5360, ISBN 3-7952-0942-0.

LENGOVÁ, Jana: Marginálie k hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu z rokov 1859-1869. In: Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava 3.-5. októbra 1996. Lengová, Jana (ed.).  (=Bibliotheca Musicae Neosoliensis 3.) Banská Bystrica : Nadácia J. L. Bellu, 1998, s. 41-56. ISBN 80-968106-7-7.

LENGOVÁ, Jana: Ján Levoslav Bella in neuer Deutung. In: Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Födermayr, Franz –Burlas, Ladislav (eds.). Bratislava : Institut für Musikwissenschaft der SAW  u. ASCO, 1998, s. 349-378. ISBN 80-88820-09-X.

LENGOVÁ, Jana: Das musiktheoretische Denken in der Slowakei im 19. Jahrhundert. In: Kunst-Gespräche. Musikalische Begegnungen zwischen Ost und West. Andraschke, Peter – Spaude, Edelgard (eds.). Freiburg im Breisgau : Rombach Verlag, 1998, s. 275-293. ISBN 3-7930-9171-6.

LENGOVÁ, Jana: Hudba v živote a diele Tobiasa Gottfrieda Schröera. In: Slovenská hudba, roč. 24,  1998, č. 3, s. 362-387.

LENGOVÁ, Jana: K problematike súborného diela a katalógu Jána Levoslava Bellu. In: Kritické edice hudebních památek II. Zborník z konference. Vičar, Jan – Felgrová, Božena (eds.). Olomouc : Univerzita Palackého, 1998, s. 214-223. ISBN 80-7067-879-8.

LENGOVÁ, Jana: Die Musik in den Ästhetik-Kompendien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Slowakei. In: Musicologica Olomucensia IV. (=Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fakultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica 17 – 1998). Olomouc : Univerzita Palackého, 1998,  s. 91-95. ISBN 80-7067-881-X.

LENGOVÁ, Jana: Preßburg im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – das Musikmilieu der Jugendjahre Franz Schmidts. In: Franz Schmidt und Preßburg. (=Studien zu Franz Schmidt 12.) Ottner, Carmen (ed.).  Wien : Verlag Doblinger, 1999, s. 8-34. ISBN 3-900965-44-X.

LENGOVÁ, Jana: Výtvarné dielo ako hudobnoikonografický prameň – demonštrované na príklade huslí. Zborník materiálov z konferencie, Bratislava 23. a 24. novembra 1999. In: Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Gerát, Ivan – Surý, T. (eds). Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 101-108. ISBN 80-968295-0-5.

LENGOVÁ, Jana: Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848-1918 – mit besonderer Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz. In: Tauberová, Alexandra –Martinková, Jarmila B.: Johann Nepomuk Batka – Auswahl aus der Korrespondenz. Bratislava : SNM-HuM, 1999, s. 9-35.ISBN 80-8060-043-0.

LENGOVÁ, Jana: Johann Sebastian Bach a Slovensko v 19. storočí. In: Slovenská hudba, roč. 26, 2000, č. 4, s. 445-458. ISSN 135-2458.

LENGOVÁ, Jana: Poznámky k prvému tvorivému obdobiu Alexandra Moyzesa. In: Slovenskí skladatelia I. Zborník z Medzinárodného kolokvia, Bratislava 1998. Hrčková, Naďa (ed). Bratislava : Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2000, s. 257-265. ISBN 80-88982-20-0.

LENGOVÁ, Jana: Die literarischen und philosophischen Grundlagen des slowakischen Opernschaffens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Slovenski glasbeni dnevi 1999. Ideja celostne umetnine ob koncu tisočletja / Slovenian Musical Days 1999.  The Idea of a Total Work of Art at the End of the Millennium. Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 1999. Kuret, Primož (ed.).  Ljubljana : Festival, 2000, s. 81-90. ISBN 961-90466-3-3.

LENGOVÁ, Jana: Ján Levoslav Bella v kultúrnohistorickom kontexte svojej doby. In: Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Zborník príspevkov z vedeckého seminára pri príležitosti Svetového stretnutia Liptákov 2000, Liptovský Hrádok 2000. Dzuriak, Karol – Žatkuliak, Jozef (eds.). Liptovský Mikuláš : Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, 2000, s. 109-118. ISBN 80-85702-51-7.

LENGOVÁ, Jana: Cirkevný hudobný spolok v Bratislave a hudobný repertoár Dómu sv. Martina v rokoch 1857-1874. In: Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy. Muzikologický seminár, Trnava 1999. Bugalová,  Edita (ed.). Trnava : Západoslovenské múzeum, 2001, s. 165-185. ISBN 80-85556-10-3.

LENGOVÁ, Jana: Moteto v duchovnej hudbe 19. storočia na Slovensku. In: Duchovná hudba v premenách času – Hudobné druhy a žánre. Zborník príspevkov z konferencie, Prešov 2000. Lengová, Jana – Matúš, František (eds.). Bratislava : ÚHV SAV, SMA pri SHÚ, Prešov : KHvPF PU, Prešov : Súzvuk, 2001, s. 39-52. ISBN 80-968600-2-X.

LENGOVÁ, Jana: Die biblischen und liturgischen Texte als Inspirationsquelle im Werk von Tadeáš Salva und Miro Bázlik. In: 15. slovenski glasbeni dnevi 2000.  Glasba, poezija – ton, beseda. / 15th Slovenian Musical Days 2000. Music, poetry – tone, word. Collection of papers the Symposium, Ljubljana 2000. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana : Festival, 2001, s. 188-194. ISBN 961-90466-4-1.

LENGOVÁ, Jana: Duchovná hudba Josefa Thiarda-Laforesta (1841-1897). In: Slovenská hudba, roč. 27, 2001, č. 4, s. 457-486.

LENGOVÁ, Jana: Sv. Cecília, patrónka hudby a hudobníkov. In: Adoramus Te, roč. 5, 2002, č. 1, s. 14-16.

LENGOVÁ, Jana: Der Preßburger Kirchenmusikverein zu St. Martin (1833–1950). In: 16. slovenski glasbeni dnevi 2001.  Ob 300. obletnici ustanovitve Academiae philharmonicorum Labacensium in  100. obletnici rojstva skladatelja Blaža Arniča / 16th Slovenian Musical Days 2001. At the 300th  anniversary of Academia Philharmonicorum Labacensium and the 100th  anniversary of the birth of composer Blaž Arnič. Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 2001. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana : Festival, 2002, s. 174-181. ISBN 961-90466-5-X.

LENGOVÁ, Jana: Die Kirchenkantaten im Musikschaffen von Ján Levoslav Bella. In: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 1999. (=Edition IME, Reihe I: Schriften; Bd. 7.)  Loos, Helmut – Koch, Klaus-Peter (eds.). Bonn : Studio Verlag 2002, s. 321-332. ISBN 3-89564-072-7.

LENGOVÁ, Jana: Chvály a obrany  slovenského (alebo aj iného skladateľa. In: Slovenská hudba, roč. 28, 2002, č. 1, s. 77-83.

LENGOVÁ, Jana: K vianočnej duchovnej piesni v tradícii slovenských evanjelikov 19. storočia. In: Studia Ethnomusicologica 2. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava: ÚHV SAV a Ister Science, 2002, s. 102-119.  ISBN 80-89135-00-5.

LENGOVÁ, Jana: Die Medienopern von Tadeáš Salva. In: 17. slovenski glasbeni dnevi 2002.  Glasbeno gledališče – včeraj, danes, jutri. 100-letnica rojstva skladatelja Danila Švare / 17th Slovenian Musical Days 2002. Musical Theatre – Yesterday, Today, Tomorrow. The 100th  Anniversary of the Birth of Composer Danilo Švara. Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 2002. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana: Festival, 2003, s. 141-146. ISBN 961-90466-7-6.

LENGOVÁ, Jana: Ešte raz pravda o Bellovi. In: Slovenská hudba, roč. 30, 2004,  č. 3, s. 380-408. ISSN 1335-2458.

LENGOVÁ, Jana: Die slowakische Chorbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: 18. slovenski glasbeni dnevi 2003. Zborovska glasba in pevska društva ter njihov pomen v razvoju nacionalnih glasbenih kultur. / 18th Slovenian Musical Days 2003. / Choral music and choral societes, and their role in the development of the national musical cultures. Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 2003. Ed. Kuret, Primož. Ljubljana : Festival, 2004, s. 233-239.  ISBN 961-90466-8-4.

LENGOVÁ, Jana: Die slowakische Musik des 20. Jahrhunderts und die Idee der Nationalmusik. In: Nationale Musik im 20. Jahrhundert. Konferenzbericht, Leipzig 2002. Loos, Helmut – Keym, Stefan (eds.). Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2004, s. 84-96. ISBN 3-926196-44-0.

LENGOVÁ, Jana: K exegéze opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. In: Ján Levoslav Bella, národovec a Európan. (1843–1936). Zborník materiálov z podujatí usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, Liptovský Mikuláš 23. septembra 2003. Muntág, Emanuel (ed.). Liptovský Mikuláš  :  Mesto Liptovský Mikuláš ,  Nadácia Jána Levoslava Bellu; Martin : Hudobný odbor Matice slovenskej,  2004, s. 17-30. ISBN 80-967332-8-1.

LENGOVÁ, Jana: Postrehy k tanečnej hudbe na Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Slovenská hudba, roč. 31, 2005, č. 3-4, s. 367-391. ISSN 1335-2458.

LENGOVÁ, Jana: Briefe Hans Richters in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2005, s. 109-119. ISBN 3-926196-45-9.

LENGOVÁ, Jana: Organová tvorba Jána Levoslava Bellu. In: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo. A:II Organová tvorba. Lengová, Jana –Spusta, Marek –Zagar, Peter (eds.). Bratislava : Hudobné centrum, 2006, s. 78-82. ISBN 80-88884-81-0.

LENGOVÁ, Jana: Dychová harmónia. Obnovovanie pamäti: vojenské hudby – misionári kultúry. In: OS, Fórum občianskej spoločnosti, roč. 10, 2006, č. 1-2, s. 76-85. ISSN 1335-2296.

LENGOVÁ, Jana: K fenoménu slávností, zábavy a hudby  v urbánnej spoločnosti na Slovensku v rokoch 1848-1918. In: Slovenská hudba, roč. 32, 2006, č. 3-4, s. 317-345. ISSN 1335-2458.

LENGOVÁ, Jana: Wagner – Richter – Batka:  K identifikácii jedného listu. In: Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Ed. Lengová, Jana. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,  s. 164-192. ISBN 978-80-224-0938-4, ISBN 80-224-0938-3.

LENGOVÁ, Jana: Die multiethnische und multikulturelle Stadt Preßburg und ihre religiösen Traditionen um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 11. Leipzig : Gundrun Schröder Verlag, 2006, s. 66-78. ISBN 10: 3-926196-47-5. ISBN 13: 978-3-926196-47-7.

LENGOVÁ, Jana: Der Militärkapellmeister Josef Striczl und sein Wirken in Preßburg/Bratislava. In: Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2004. (=Alta Musica 25). Habla, Bernhard (ed.). Tutzing : Hans Schneider, 2006, s. 219-242. ISBN 3-7952-1203-0.

LENGOVÁ, Jana: Gartenfeste: ein Genuß für das Ohr und andere Sinne. In: 21. slovenski glasbeni dnevi 2006. „Glasba za družabne priložnosti“ – glasba za razvedrilo, glasba za vsak dan. / 21st Slovenian Music Days 2006. „Music for social occasions“ – music for fun, music for every day.  Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 2006.  Kuret, Primož (ed.).  Ljubljana : Festival Ljubljana 2007, s. 156-166.  ISBN 978-961-91596-2-0.

LENGOVÁ, Jana:  I. Ján Levoslav Bella a jeho piesne. In: Ján Levoslav Bella: Súborné dielo C:I Piesne pre spev a klavír. Lengová, Jana –Spusta, Marek –Zagar, Peter (eds.). Bratislava : Hudobné centrum, 2007, s. 144-153. ISMN 979-0-68503-002-7.

LENGOVÁ, Jana: Kľúčová rola zbormajstrov v rozvoji slovenského zborového spevu (1860–1918). In: K pocte Alexandra Moyzesa (1906-1984) a Ľudovíta Rajtera (1906-2000). Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. Zborník  z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci festivalu BHS, Bratislava 4.-6. október 2006. Chalupka, Ľubomír (ed.).  Bratislava : SMA pri SHÚ a KHv pri FiFUK, 2007, s. 381-392. ISBN 978-80-89236-20-6.

LENGOVÁ, Jana: K otázke identity Franza Liszta : hypotézy, argumenty a pseudoargumenty. In: Franz Liszt a jeho domovina : I. konferencia o Franzovi Lisztovi zo strany Slovenska. Molitoris, Július – Tomo, Igor – Demko, Miroslav (eds.). Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2007, s. 37-50. ISBN 978-80-969225-6-7.

LENGOVÁ, Jana: K zborovej tvorbe Milana Licharda. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. I. Hulková, Marta (ed.). Bratislava :  FiFUK / STIMUL, 2007, s. 221-237. ISBN 978-.80-89236-35-0.

LENGOVÁ, Jana: Vojenskí kapelníci z Čiech a Moravy ako dôležitý faktor hudobnokultúrneho života na Slovensku v rokoch 1860-1918.In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Bajgarová, Jitka (ed.). Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2007, s. 83-109. ISBN 978-80-87112-00-7.

LENGOVÁ, Jana: Die Rezeption von Dvořáks Musik in der Slowakei bis zum Jahr 1918. In: The Work of Antonín Dvořák (1841-1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception / Dílo Antonína Dvořáka (1841-1904). Kompoziční aspekty – Ediční problematika – Recepce. Proceedings  of the International Musicological Conference, Prague, September 8 – 11, 2004. Gabrielová, Jarmila – Kachlík, Jan (eds.). Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2007, s. 372-380. ISBN 978-80-87112-05-2.

LENGOVÁ, Jana: Der Militärkapellmeister Alois Neidhart,  J. F. Wagners Zeitgenösse aus Niederösterreich. In:  Der Marschkönig Josef  Franz Wagner. Internationales wissenschaftliches  Symposium. Symposiumsbericht. Anzenberger-Ramminger, Elisabeth – Anzenberger, Friedrich (eds.). Zeillern : Niederösterreichischer Blasmusikverband (2007), s. 211-238. (Bez ISBN.)

LENGOVÁ, Jana: Das deutsche Chorgesangwesen in Preßburg am Beispiel der Preßburger Liedertafel  – Nationale und regionale Identität. In: Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse. (=Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa“. Band 3.) Fischer,  Erik (ed.). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2007, s. 27-39. ISBN  978-3-515-09011-7.

LENGOVÁ, Jana: Cithara sanctorum a jej hudobné kontexty v 19. storočí. In: Cithara sanctorum 1636-2006. Zborník z vedeckej konferencie konanej 22.–23.11. 2006 v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne.  Kovačka, Miloš (ed.). Martin : Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav, 2007, s. 106-116. ISBN 978-80-89301-08-9, EAN 9788089301089. (Dokument je umiestnený na www stránke SNK http: //www.snk.sk.)

LENGOVÁ, Jana: Bemerkungen zur Identität und Nationalität in der Musik  in Vergangenheit und Gegenwart. In: 22. slovenski glasbeni dnevi 2007. „Osebnost, nacionalna identiteta v glasbi v obdobju globalizacije.” / 22nd Slovenian Music Days 2007. „Personality, National Identity in Music in Era of Globalisation.” / Collection of papers of the Symposium, Ljubljana 2007. Kuret, Primož (ed.). Ljubljana : Festival Ljubljana, 2008, s. 65-71. ISBN 978-961-91596-3-7.

LENGOVÁ, Jana: Medzi sacrum a profanum. Poznámky k duchovnej tvorbe Tadeáša Salvu. In: Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia.  Zborník z medzinárodného  sympózia v rámci 9. ročníka festivalu Melos-Étos. Bratislava 7.-9. november 2007. Hrčková, Naďa (ed.).  Bratislava : Hudobné centrum, 2008, s. 143-151. ISBN 978-80-88884-92-7.

LENGOVÁ, Jana: K problematike hudobných prameňov na Slovensku v rokoch 1830–1918  z aspektu hudobnej ikonografie. In: Hudobná ikonografia na Slovensku.  Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov. Drličková, Dana (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008, s. 20-44. ISBN 978-80-89303-11-3.

LENGOVÁ, Jana: Bellove klavírne piesne ako predmet pramenného bádania a muzikologickej interpretácie. In: Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zborník z muzikologickej konferencie konanej 20. októbra 2009 v Banskej Bystrici. Bárdiová, Marianna –Zemko, Ján (eds.). Banská Bystrica : Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, 2009, s. 47-71. ISBN 978-80-89078-61-5.

LENGOVÁ, Jana: Poznámky k národnému fenoménu v hudbe 20. storočia – identita, konštrukcia, mýtus. In: Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník. Chalupka, Ľubomír (ed.).  Bratislava : Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : STIMUL, 2009, s. 143-152. ISBN 978-80-89236-59-6.

LENGOVÁ, Jana: Zur Interkulturalität im Repertoire der Musik- und Gesangvereine in der Slowakei zwischen 1860 und 1918. In: Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn.  (Musica Pannonica 5.) Aringer, Klaus – Aringer-Grau, Ulrike – Habla, Bernhard (eds.).  Wien : Kliment, 2009, s. 127-139. ISBN 978-3-85139-032-2.

LENGOVÁ, Jana: Das Volkslied im Schaffen der slowakischen Komponisten zwischen 1830–1918. In: De musica disserenda, roč. 5, 2009, č. 2, s. 69-84. ISSN 1854-3405.

LENGOVÁ, Jana: K fenoménu ikonizácie v piesňovej tvorbe 19. storočia – demonštrované na piesňach Jána Levoslava Bellu. In: Prezentácie-konfrontácie 2009 : zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009. Štefková, Markéta –Pokojná, Katarína (eds.).  Bratislava : DIVIS, 2009, s. 45 – 54. ISBN 978-80-89454-01-3.

LENGOVÁ, Jana: Hosťovanie Clary Wieckovej (Schumannovej) roku 1838 v Bratislave. In: Musicologica Slovaca, roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 283-295. ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Bratislava 1860–1918 : Postrehy k osobnostiam klavírneho umenia. In: Bratislava.  Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 22. Kurincová, Elena (ed.). Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2010, s. 173-197. ISBN 978-80-969864-4-6. ISSN 0524-2428.

LENGOVÁ, Jana: Nové poznatky k činnosti Bratislavského speváckeho spolku. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Hulková,  Marta (ed.). Bratislava : STIMUL, 2010, s. 361-372. ISBN: 978-80-89236-55-8.

LENGOVÁ, Jana: Fikcia: Franz Liszt ako Slovák. In: Hudobný život, roč.42, 2010, č. 9, s. 9-12.  ISSN 1335-4140.

LENGOVÁ, Jana: Franz Liszt – čo rozprávajú pramene. In: Hudobný život, roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 23-27. ISSN 1335-4140.

LENGOVÁ, Jana: Die katholische Kirchenmusik in der Struktur des städtischen Musiklebens in der Slowakei zwischen  1860–1914 : Tendenzen, Repertoire,  führende Persönlichkeiten. In: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bd. 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte.  Bericht über den XIV. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, Leipzig vom 29. September bis 3. Oktober 2008. Herausgegeben von Helmut Loos. Leipzig : Gundrun Schröder Verlag, 2011, s. 298-309. ISBN 978-3-926196-58-3.

LENGOVÁ, Jana: Život a dielo klaviristky, skladateľky a spisovateľky Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej vo svetle prameňov. In: Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989).  Petőczová, Janka (ed.).  Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 159-174. ISBN 978-80-89135-28-8.

LENGOVÁ, Jana: Franz Liszt und seine Beziehungen zur Slowakei. In ŠTEFKOVÁ, Markéta. Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. – Bratislava : DIVIS-Slovakia : Ústav hudobnej vedy SAV, 2012, s. 247 –268. ISBN 978-80-89454-08-2.

LENGOVÁ, Jana: České literárne inšpirácie v hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu. In Musicologica Slovaca, 2012, roč. 3 [29], č. 1, s. 45-84. (2012 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Príspevok k životu a dielu Františka Zagibu. In Musicologica Slovaca, 2012, roč. 3 [29], č. 2, s. 265–272. (2012 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Cikker a jeho Coriolanus. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. 38, č. 1, s. 51-66. ISSN 1335-2458.

LENGOVÁ, Jana: Zum Musikleben in Preßburg im Biedermeier. In Wien – Budapest – Preßburg: Facetten biedermeierlicher Musikkultur : Wissenschaftliche Tagung 8. bis 9. Oktober 2010, Ruprechtshofen, N. Ö. – Tutzing : Hans Schneider, 2012, s. 147-162. ISBN 978 3 86296 042 2.

LENGOVÁ, Jana: I. Bellov operný fragment „Jaroslav a Laura“. In Ján Levoslav Bella : Súborné dielo/Complete Works/Sämtliche Werke G:II, Jaroslav a Laura. Jana Lengová, Marek Spusta, Peter Zagar, eds. – Bratislava : Hudobné centrum, 2009, s. 43-46. ISBN 979-0-68503-006-5.

LENGOVÁ, Jana: Princíp baladickosti v dielach Jána Levoslava Bellu a Tadeáša Salvu. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 1, s. 58-76. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Od hudobnej histórie k hudobnej teórii. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 197-208. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Cyrilometodská tradícia v slovenskej hudobnej kultúre 19. a 20. storočia. In Studia Academica Slovaca : Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 42. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 101-111. ISBN 978-80-223-3448-8.

LENGOVÁ, Jana: Der „Slowakische Frühling“ 1848/49 und die Musik. In Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49. – Wien : HOLLITZER Wissenschaftsverlag, 2013, s. 251-262. ISBN 978-3-99012-127-6.

LENGOVÁ, Jana: Wagner und die Slowakei. In Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung : Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung. Sonderband. – Markkleeberg : Sax-Verlag Beucha, 2013, s. 441-447. ISBN 978-3-86729-113-2.

LENGOVÁ, Jana: Bratislavský Cirkevný hudobný spolok a jeho činnosť v dobe biedermeieru. In Hudobné inštitúcie na Slovensku : vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava 24. 10. 2012. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2012, s. 33-45. ISBN 978-80-8060-302-1. Názov zo stránky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.snm.sk/swift_data/source/hudobne_muzeum/pdf_dokumenty/Hudobne_institucie_2012_Komplet.pdf>.

LENGOVÁ, Jana: Gustáv Koričánsky a František Zagiba v slovenských hudobných dejinách. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2014, roč. 40, č. 3, s. 209-221. ISSN 1335-2458.

LENGOVÁ, Jana: K otázke rodových štúdií: Ženy v opernej a operetnej prevádzke bratislavského Mestského divadla 1886 – 1920. In Musicologica Slovaca, 2014, roč. 5 [31], č. 1, s. 66-87. (2014 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: K hudobným dejinám Gemera a Malohontu v rokoch 1780 – 1918. In Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu : Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. Jana Lengová ed. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Quirinus o. z, 2014, s. 9-32. ISBN 978-80-89135-32-5.

LENGOVÁ, Jana: Vrstovník Jozefa Kresánka – historik Ernest Zavarský. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č. 1, s. 96-104. ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Tanečný žáner a klavírna hudba na Slovensku v druhej polovici 19. storočia. In Musicologica Slovaca, roč. 6 [32], 2015, č. 2, s. 176-192. ISSN 1338-2594.

LENGOVÁ, Jana: Das musikalische Portrait der Komponistin Stephanie Wurmbrand-Stuppach : Festschrift für Helmut Loos zum 65. Geburtstag. Ed. Stefan Keym, Stephan Wünsche. In Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra“ bis zur Kunstreligion, s. 679-688. – Leipzig : Leipziger Universität, 2015. ISBN 978-3-86583-958-9.

LENGOVÁ, Jana: Ján Levoslav Bella a jeho Missa in b. Ed. Lengová, J., Spusta, M., Zagar, P. In Bella, Ján Levoslav: Missa in b. Súborné dielo E:I, 4. – Bratislava : Hudobné centrum, 2015, s. 81-87. ISSN 979-0-68503-013-3.

LENGOVÁ, Jana: Jozef Bahéry a jeho kancionál adventných a vianočných piesní. In Hudba – výskum – kontexty : Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová Jana. – Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., Bratislava, 2015, s. 137-164. ISBN 978-80-89135-33-2.

LENGOVÁ, Jana: Katolícka hudba Jána Levoslava Bellu z aspektu pramenného bádania.  In Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. – Martin : Slovenská národná knižnica, Slovenská národná skupina IAML, 2015, s. 21-32, prvé vydanie. ISBN 978-80-8149-038-5.

LENGOVÁ, Jana: Ku klavírnej tvorbe Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej. Zostavovateľ Bugalová, E. In Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 12.–13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2015, s. 70-81. ISBN 978-80-8060-366-3.

LENGOVÁ, Jana: Ivan Zajc and his Reception in Slovak Music Culture. Ed. Tuksar, S., recenz. Tuksar, S. In Ivan Zajc (1832–1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u strednjoj Europi i šire u ´dugom´ 19. stoljeću / Musical Migrations and Cultural Transfers in the ´Long´ 19th Century in Central Europe and Beyond. – Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo/Croatian Musicological Society, 2016, s. 279-288. ISBN 978-953-6090-56-3.

LENGOVÁ, Jana: Hudobné pramene ako médium kultúrnej pamäti a spoločenského vedomia. Zostavovateľ Brincková, M., recenzent Kákošová, Z., Domenová, M. In Literárny archív 40. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 146-158. ISBN 978-80-8149-052-1.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Encyclopaedia Beliana. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, zv. 3, 2003, ISBN 80-224-0761-5;  zv. 5, 2007,  ISBN 80-224-0982-7; zv. 6, 2010,  ISBN 978-80-970350-0-6. (Spolu 16 hesiel).

LENGOVÁ, Jana: Bella, Familie, 1. Ján Levoslav, 2. Rudolf. [Heslo]. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil. Bd. 2. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 1999, s. 988-994. ISBN 3-7618-1112-8 (Bärenreiter), ISBN 3-476-41011-0 (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Mayrberger, Karl. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil.  Bd. 11. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2004, s. 1409-1410.  ISBN 3-7618-1121-7 (Bärenreiter), ISBN 3-476-41020-X (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Rybarič, Richard. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil. Bd. 14. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2005, s. 721. ISBN-13: 978-3-7618-1134-4 (Bärenreiter), ISBN-10:  3-7618-1134-9 (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Schneider-Trnavský, Mikuláš. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil. Bd. 14. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2005, s. 1523-1524. ISBN-13: 978-3-7618-1134-4 (Bärenreiter), ISBN-10: 3-7618-1134-9 (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Thiard-Laforest, Josef. [Heslo.] In: Oesterreichisches Musiklexikon. Bd. 5. Ed. Flotzinger, Rudolf . Wien : Verlag der ÖAW, 2006, s. 2402.  ISBN-13: 978-3-7001-3067-3 / ISBN-10: 3-7001-3067-8.

LENGOVÁ, Jana: Zavarský, Ernest. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil. Bd. 17. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2007, s. 1360-1361. ISBN  978-3-7618-1137-5 (Bärenreiter), ISBN 978-3-476-41032-0 (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Žaškovský. Familie. 1. František, 2. Andrej. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Personenteil. Bd. 17. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2007, s. 1357-1359. ISBN  978-3-7618-1137-5 (Bärenreiter), ISBN 978-3-476-41032-0 (Metzler).

LENGOVÁ, Jana: Batka, Johann, János, Ján. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Supplement. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2008, s. 37-38. ISBN (Bärenreiter) 978-3-7618-1139-9,  ISBN (Metzler) 978-3-476-41033-7.

LENGOVÁ, Jana: Hatrík, Juraj. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Supplement. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2008, s. 301-303. ISBN (Bärenreiter) 978-3-7618-1139-9,  ISBN (Metzler) 978-3-476-41033-7.

LENGOVÁ, Jana: Warchal, Bohdan. [Heslo.] In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart.  Supplement. Finscher, Ludwig (ed.). Kassel, Basel, London, New York, Prag : Bärenreiter / Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2008, s. 1064-1065. ISBN (Bärenreiter) 978-3-7618-1139-9,  ISBN (Metzler) 978-3-476-41033-7.