PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

e-mail: bardiova@hotmail.com


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1951
Vzdelanie: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, kombinácia slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova (1974); Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1985)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (Katedra hudobnej vedy FiF UK, 1986), PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2007)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; regionálna hudobná historiografia, hudobná muzeológia, múzejná pedagogika, hudobná ikonografia, hudobná bibliografia
Rok nástupu na pracovisko: 2011

Vedecké projekty a granty (zodpovedný riešiteľ)
Domáce:
Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva (KEGA 2009 – 2010)

Medzinárodné:
Musica migrans 2. Städtische Musikinstitutionen in Mittel- und Osteuropa am Beispiel von Konzert- und Oratorienvereinen im 19. / 20. Jahrhundert (MID – Medziinštitucionálna dohoda, 2009 – 2011);

Študijné pobyty v zahraničí
1986:   Szécsényi könyvtár / Zenetudományi Intézet MAV, Budapešť (Maďarsko)
1992:   Gesellschaft der Musikfreude, Viedeň (Rakúsko)
2004:   Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Opole (Poľsko)
2005:   Státní knihovna ČR – Klementinum / České muzeum hudby Národního Muzea, Praha (Česká republika)

Členstvo v medzinárodných organizáciách
1974 – 2008: The International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation
1998 – 2008: členka predsedníctva Slovenskej národnej skupiny IAML
1996 – 2000: Répertoire International d´ Iconographie Musicale

Pedagogická činnosť
1993 – 1996: externý pedagóg Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
1997 –1998: externý pedagóg Katedry hudobnej a estetickej výchovy Fakuly humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; kurzy z dejín slovenskej a európskej hudby
2005 – 2007: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí; kurz slovenského jazyka a prednášky z dejín slovenskej hudby
2006 – 2007: Katedra ekomuzeológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; kurzy múzejníctvo a príbuzné odbory, súčasná muzeológia, špecializovaná muzeológia
2008 – : pedagóg Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

Iná činnosť (výber)
1991 – 2001: predsedníčka správnej rady, od 1997 správkyňa Nadácie Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
1996 – 2007: členka Muzikologickej komisie Hudobného fondu, Bratislava
1998 –: členka správnej rady Nadácie Jána Cikkera
2008 – : podpredsedníčka výboru Banskobystrickej spoločnosti – Klubu priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
1992 – 1994: organizátorka podujatí k 100. výročiu narodenia Jána Móryho na Slovensku, v Maďarsku a Nemecku
1993 – 1994: organizátorka a koordinátorka medzinárodných podujatí k 150. výročiu narodenia Jána Levoslava Bellu na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku
2007 – 2009: vedecký garant odborných seminárov Skladatelia Banskej Bystrice 1 – 3
1974 – 2008: autorka scenárov troch expozícií a 25 výstav

Ocenenia
2009: Cena Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja za významný prínos do popularizácie histórie hudobnej vedy a múzejníctva

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
autorské:

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker. Personálna bibliografia- (Edícia Naši rodáci.) Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1976.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum, 25 rokov. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1994. ISBN 80-85548-09-7.

kolektívne:

BÁRDIOVÁ, Marianna – KLIMEŠ, Jan: Slovenské národné povstanie v hudbe : Katalóg hudobných diel (výstup z počítača). Banská Bystrica : Dom  techniky ČSVTS a LHM,  1985.

BÁRDIOVÁ, Marianna – BURLAS, Ladislav – KOREŇOVÁ, Katarína – NECHALOVÁ, Ľubica – STRENÁČIKOVÁ, Mária. Zdenko Mikula (1916-2012). Rád som žil a tvoril. Banská Bystrica : Akadémia umení Banská Bystrica, DALI-BB, s.r.o., 2015. 162 s. ISBN 978-80-89555-62-8.

Editorská činnosť
BÁRDIOVÁ, Marianna – Bugalová, Edit (ed.): Hudba a počítač : zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-1, konaného 18. – 19. júna 1987 v Dolnej Krupej. Banská Bystrica: Dom techniky ČSVTS, 1988.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho. CD. Banská Bystrica, 1997. MM 0008-2-031.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý. 1875 – 1937 : Zborník referátov zo seminára konaného 28. apríla 2000 v rámci XXII. Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : ŠVK-Literárne a hudobné múzeum v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu, 2002. (Edícia Naši rodáci.) ISBN 80-85169-58-4.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz: Sprievodca po expozícii.[Bárdiová, Marianna – Fudra, Igor – Troligová, Zlata – Žabková, Soňa]. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum ŠVK, 2002. ISBN 80-85169-64-9.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry. CD z piesňovej tvorby Jána Móryho zo zbierok LHM. 2007. ŠVK-Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica – Matica slovenská Martin. MM 0095-2-531.

BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján, ed. Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 1. Zborník z muzikologickej konferencie. Banská Bystrica 2009. 205 s. ISBN 978-80-89078-70-1.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik. CD. V spolupráci s Nadáciou Jána Cikkera, 2011. MM 0134-2-131.

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte  rokov 1889 – 1909 – 2009. Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2012. ISBN 978-80-969866-2-0. CD-ROM.

Vedecké štúdie v rozsahu monografie
BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938). In: Muntág, Emanuel (ed.): Hudobný archív 10. Martin : Matica slovenská, 1987, s. 50-79.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938. In: Muntág, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 116-135. ISBN 80-7090-303-1.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest. In: Slovenská hudba, roč. 29, 2003, č.3-4,  s. 403-423. ISSN 1335-2458.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20.- storočia. In: LENGOVÁ, Jana (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Bratislava: Veda, 2006, s. 117-140. ISBN 80-224093-8-3.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne. In: Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č.2, s. 230-250. ISSN 1338-2594.

Kapitoly v monografiách
BÁRDIOVÁ,  Marianna: Hudobná kultúra Zvolena 1243 – 1993. In: Vaníková, Viera (ed.):  Zvolen : monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Martin: GRADUS pre Mesto Zvolen, 1993, s. 223 – 232. ISBN 80-901392-2-1.

Vedecké štúdie (výber)
BÁRDIOVÁ,  Marianna: Musikikonographie in der Lutherbibel. In: Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost/Musik und bildende Kunst: Der Sammelband aus dem Symposium, 2.3-26. April 1996, Ljubljana Slovenija.. Ljubljana: Slovenski glasbeni dnevi, 1996. 272 s., s. 153-162. ISBN 961-90466-0-9.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Türmer in der Mittelslowakei. In: SUPPAN, Armin (ed.): Alta Musica, Band 22. Kongressberich, 6.-11. Juli 1998 in Banská Bystrica. Tutzing : Hans Schneider, 2000, s. 63-79.  ISBN 3795210313.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska. In: Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba, roč. 25, 1999, č. 4, s. 520-530. ISSN 1335-2458.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah. In: ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou : zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácii v Rudine 2000. Bratislava : SNM-NMC,  2000, s.58-63. ISBN 80-8060-059-7.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Duchovná tvorba Jána Móryho. In: Lengová, Jana – Matúš, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre : zborník z muzikologickej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove. Prešov : Súzvuk, 2001, s. 65-71. ISBN 80-968600-2-X.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice. In: Chalupka, Ľubomír (ed.): K  pocte Jána Cikkera: zborník z muzikologickej konferencie v rámci BHS konanej v dňoch 4. – 5. októbra 2001, Bratislava. Bratislava : STIMUL, 2002, s. 37-50. ISBN 80-88982-65-0.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938. In: BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí: sborník ze stejnomenné  mezinárodní konference konané 28. – 30. dubna 2005 v Praze. Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, s.389 – 413. ISBN 978-80-87112-00-7.

BÁRDIOVÁ,  Marianna: Zur Geschichte der Militärmusik in Banská Bystrica (1918 – 1938). In: Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 2. Kongressbericht Oberwölz / Steiermark 2005. Tutzing : Hans Schneider, 2006, s.41-56. ISBN 3795212030.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie. In: KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax: zborník príspevkov z muzeologickej konferencie 20. – 21. september 2006. Banská Štiavnica : Spoločnosť pre pamiatky, 2006, s. 91-107. ISBN 80-969561-7-5.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky. In: KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov vedeckej konferencie 11. – 12.júna 2008 Banská Bystrica. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2008, s. 90-104. ISBN 978-80-8083-596-5.

BÁRDIOVÁ, Marianna. Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne. In Musicologica Slovaca, 2011, roč. 2 [28], č. 2, s. 230-250. (2011 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

BÁRDIOVÁ, Marianna. Pocta Zdenkovi Mikulovi. In Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 6-14. ISBN 978-80-557-0104-2.

BÁRDIOVÁ, Marianna. Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2012, roč. XXXVIII, č. 1, s. 106-120. ISSN 1335-2458.

BÁRDIOVÁ, Marianna. Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes. In BÁRDIOVÁ, Marianna. Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889-1909-2009. : Stredné Slovensko 12. Zborník z vedeckej konferencie. – Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2012, s. 145-150. ISBN 978-80-969866-2-0.

BÁRDIOVÁ, Marianna. Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka. In Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 [30], č. 2, s. 224-234. (2013 – RILM, CEJSH). ISSN 1338-2594.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
BÁRDIOVÁ, Marianna: Móry, Ján. [Heslo.] In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1998, s. 195-198. ISBN 80-967799-6-6.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Egry, Ján (Johann, János). [Heslo.] In: MGG. Personenteil 6. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 200, stĺpec 126-127. ISBN 3-7678-1116-0. / ISBN 3-476-41015-3.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jurovský, Šimon. [Heslo.] In: MGG. Personenteil 9. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2003, stĺpec 1318-1319.  ISBN 3-7618-1110-5. / ISBN 3-476-41009-8.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Očenáš, Andrej. [Heslo.] In: MGG. Personenteil 12. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Ed. Ludwig Finscher. Kassel, Basel, London, New York,  Prag : Bärenreiter; Stuttgart, Weimar : Metzler, 2. vyd., 2004, stĺpec 1274-1275. ISBN 3-7618-1100-4. / ISBN 3-476-41022-6.

BÁRDIOVÁ,  Marianna. Hiray, Anton Július. [Heslo.] In: Enyclopaedia Beliana. Zv. 5. Galb-Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV a Veda, 2007. 670 s., s.668-669. ISBN 978-80-224-0982-7.