PhDr. Vladimír Fulka, PhD.

e-mail: martinu@post.sk


PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1955
Vzdelanie: Katedra estetiky a dejín umenia, odbor hudobná veda, Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1979)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1982), PhD. (2001)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): hudobná teória, estetika
Rok nástupu na pracovisko: 2008

Pedagogická činnosť
1985 – 2005: Katedra hudobnej výchovy / Katedra hudby, Pedagogická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

BIBLIOGRAFIA

Knižné monografie
FULKA, Vladimír: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann a jeho literárno-hudobná poetika. Bratislava : Iris, 2011.

FULKA, Vladimír: Hudba v baroku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006.

FULKA, Vladimír: Štrukturálne zdroje barokovej barokovej lineárnosti : príspevok ku harmónii 17.storočia. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006.

Vedecké štúdie (výber)
FULKA, Vladimír: Neoklasicizmus v ranej tvorbe Bohuslava Martinủ. In Muzikologické fórum. – Brno : Česká společnosť pro hudební vedu, 2016, roč. V, č. 1-2/2016, s. 101-112. ISSN 1805-3866.

FULKA, Vladimír: Status hudobnej semiotiky v súčasnom muzikologickom poznaní. Ed. Nemcová, K., Taneski, Z. In Semiotika literatúry : teoretické východiská a súčasné dilemy. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 108-120. ISBN 978-80-558-0928.

FULKA, Vladimír: Esteticko-filozofická paradigma 2. Viedenskej školy u Theodora Wiesengrunda Adorna. Ed. Kopčáková, S. Recenz. Burlas, L., Štefková, M. In Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie. – Prešov : Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 141-154. ISBN 978-80-555-1595-3.

FULKA, Vladimír: Status hudobnej semiotiky v súčasnom muzikologickom poznaní. In Semiotika literatúry : teoretické východiská a súčasné dilemy, Ed. Nemcová, K., Taneski, Z. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 108-120.

FULKA, Vladimír: Hudobná filozofia Theodora W. Adorna.  In Hudba-Integrácie-Interpretácie 18. Ed. Vereš Jozef. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 59-87. ISBN 978-80-558-0834-7. ISSN 1338-4872.

FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou. In Jozef Kresánek (1913-1986). Inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z konferencie v rámci festivalu Bratislavké hudobné slávnosti 2013, Ed. Chalupka Ľ.  Ružomberok : Verbum, vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 35-73. ISBN 978-80-561-0294-7.

FULKA, Vladimír: Hudobná spiritualizácia smrti. Sekvencia Dies Irae a jej hudobno-sémantické kontexty. In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Ballay Miroslav, Moravčíková Erika, Kudláčková Veronika. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 171-176. ISBN 978-80-558-0849-9.

FULKA, Vladimír: Hudobná estetika Bohuslava Martinů. In Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, roč. 4, 2015, č. 12, s. 98-104. ISSN 1335-7786.

FULKA, Vladimír: Ernst Kurth v kontexte európskej a slovenskej muzikológie. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Ed. Jana Sošková. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 244-261. ISBN 978-80-555-0727-9.

FULKA, Vladimír: Benjamin Britten. Štýlovo-štrukturálne kontexty v „Simple Symphony“. 1. časť, Boisterous Bourée. In Hudba – Integrácie – Interpretácie, 2013, roč. 16, s. 149-220. ISSN 1338-4872.

FULKA, Vladimír: Theodor Wiesengrund Adorno a román Thomasa Manna Doktor Faustus. In Slovenské pohľady, 2013, roč. 129, č. 7-8, s. 136-147. ISSN 1335-7786.

FULKA, Vladimír: Hermeneutické kontexty New Musicology. In Hudba 15 : integrácie interpretácie. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, s. 75-148. ISBN 978-80-5580-183-4. ISSN 1338-4872.

FULKA, Vladimír: Ernst Kurth – theory of music, psychology, phenomenology. In: Musical culture in the vision of information society. (= Musicologica Slovaca et Europaea XXVI) Ed. Juraj Lexmann. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2008, p. 57-80.

FULKA, Vladimír: Jean-Jacques Nattiez : Hudobná semiotika a hudobná hermeneutika. In: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Editor: Július Fujak. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 2010, s. 37-60.

FULKA, Vladimír: Hudobné  faustovstvo v románe Thomasa Manna „Doktor  Faustus“. In: Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Ed. Marta Keruľová, Jozef Brunclík, Silvia Lauková. Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra slovenskej literatúry, Nitra, 2011, s. 255-263

FULKA, Vladimír: Epistemologické zdroje literárno-hudobnej poetiky. In: Hudba, integrácie, interpretácie 13. Ed. Jozef Vereš. Nitra „ Univerzita Konštantína Filozofav Nitre, 2011, s. 27-52

FULKA, Vladimír: Epistemologické zdroje literárno-hudobnej poetiky. In Hudba, integrácie, interpretácie 13. Ed. Jozef Vereš. Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 27-52. ISBN 978-80-8094-959-4.

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch

Komornosť výrazu. [Heslo] In: Ľubomír Plesník a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2008, s. 302-304.

Hudobnosť výrazu. [Heslo] In: In: Ľubomír Plesník a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2008, s. 395-399.