Mgr. art. Kristina Lomen, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia: 1989
Vzdelanie: VŠMÚ
Tituly a vedecké hodnosti: PhD.
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): etnomuzikológia
Rok nástupu na pracovisko: 2017