Musicologica Slovaca 2017/2

Musicologica 16-2V druhom čísle ročníka 2017 prinášame štúdiu Evy Ferkovej o aplikácii automatickej detekcie harmonických postupov na úpravy ľudových piesní, štúdiu Hany Urbancovej o účasti žien na zbere ľudových piesní v 19. storočí, príspevky Andreja Čepca o učebniciach hudby Johanny Rothovej a Kristiny Lomen o svadobných hudobných tradíciách Slovákov vo Vojvodine. Miriam Timková prezentuje piesne z repertoáru súčasníkov Evy Studeničovej. Záver čísla patrí recenziám a konferenčným správam.

Viac

 

Ethnomusicologicum V

Piaty zväzok Ethnomusicologicum (ed. Hana Urbancová, 2017) vychádza s odstupom dvanástich rokov od vydania dosiaľ posledného, štvrtého zväzku z roku 2005. K jeho obnoveniu viedol najmä zámer sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu v oblasti tradičnej piesne a hudby spolu aj s možnosťou publikovania väčších materiálových príloh k jednotlivým štúdiám. Všetky príspevky piateho zväzku spája zameranie na tradičnú piesňovú kultúru, pričom v centre pozornosti sa nachádza problematika etnických minorít: Slovákov na Dolnej zemi a Rómov na Slovensku. Túto problematiku autori približujú v pohľade na hudobnoštýlovú stratifikáciu piesňového repertoáru, nositeľov tradície a historické pramene. Z obsahu piateho zväzku: Ťahavé žalostné piesne „phurikane giľa“ z repertoáru slovenských Rómov – hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu (H. Urbancová), Rómska speváčka Anna Michalíková a odraz jej života v piesňach (J. Belišová), Piesňový  repertoár  Slovákov na Dolnej zemi v zápisoch Karola Plicku (M. Timková), Piesňová tradícia Slovákov v Starej Pazove (K. Lomen).

Musicologica Slovaca 2017/1

Musicologica 16-2Prvé číslo ročníka 2017 ponúka prehľad tém a poznatkov  súčasnej hudobnej psychológie (Zuzana Cenkerová), štúdiu Petra Ruščina o piesňach s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia a štúdiu Andreja Čepca, pojednávajúcu o učebnici hudobnej náuky Melanie Diettmanovej. Sekcia „Materiály“ prináša príspevok Jany Lengovej o Márii Potemrovej v súvislosti s hudobnou regionalistikou a bibliografiu Márie Potemrovej od Andreja Čepca. Číslo uzatvára profil Ladislava Galka k jeho nedožitému jubileu (Martina Božeková), recenzie a konferenčné správy.

Viac

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

veselovska_2017Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Jedná sa o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska.

Viac

Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

Vybrané_kapitolyMonografia Hany Urbancovej nadväzuje na prvé syntetizujúce spracovanie dejín slovenskej hudobnej folkloristiky a etnomuzikológie zo začiatku 60. rokov 20. storočia. Na príklade piatich problémových okruhov približuje ťažiskové tematické a metodologické dominanty vo vývine vedného odboru na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Viac

Musicologica Slovaca 2016/2

Musicologica 16-2Druhé číslo prináša z historických tém pokračovanie výskumu Evy Szórádovej o klavírnej kultúre v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 a štúdiu Evy Veselovskej o Budínskom/Bratislavskom antifonári III. Etnomuzikologické výsledky predstavujú Miriam Timková (repertoár Evy Studeničovej zo zápisov Karla Plicku) a Kristina Lomen (tradičné spevy žien zo Starej Pazovy vo Vojvodine).

Viac

Musicologica Slovaca 2016/1

Musicologica 16-1Témami prvého čísla časopisu Musicologica Slovaca v roku 2016 sú rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku (Hana Urbancová), prešporské mestské divadlo na konci 19. storočia (Jana Laslavíková), biografia Tadeáša Salvu (Michal Ščepán) či vzťah Guida Adlera a Dobroslava Orla, zdokumentovaný v ich korešpondencii (Vlasta Reittererová).

Viac

Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)

AntológiaObalka(1)Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili.

Viac

 

Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

Obal knihyKolektív autorov pod vedením Marianny Bárdiovej pripravil pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu monografiu, ktorá prispeje k hlbšiemu poznaniu jeho života a tvorby v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

Viac