Eva Veselovská – Zsuzsa Czagány (eds): Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary

sun_devlaPublikácia bola pripravená ako konferenčný zborník rovnomenného vedeckého workshopu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 24. októbra v roku 2017 v rámci bilaterálneho projektu medzinárodnej spolupráce Slovenskej a Maďarskej akadémie vied. Cieľom publikácie je prezentácia časti najnovších výsledkov výskumov stredovekej hudobnej kultúry v strednej Európe so zámerom podporiť koordinovaný a systematický medzinárodný výskum. Súčasťou publikácie sú vedecké príspevky zo 4 krajín (Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Slovinsko), ktoré sa venujú najstarším fragmentárne zachovaným materiálom z Čiech (Jana Vozková), zo Slovinska (Jurij Snoj) a zo Slovenska (Janka Bednáriková), transregionálne identifikovaným fragmentom (Zsusza Czagány, Gabriella Gilányi), obsahovo špecifickým materiálom (Rastislav Adamko, Eva Veselovská, Rastislav Luz: Slovenský národný archív) a novovekým prameňom, ktoré vychádzajú zo stredovekej liturgickej tradície (Ágnes Papp).

Veronika Garajová: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini

sun_devlaPublikácia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini prináša najnovšie poznatky interdisciplinárnych výskumov najstarších prameňov hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia je šiestym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorú vydáva ÚHV SAV od roku 2008.Práca v anglickom jazyku s rozsiahlym slovenským záverom spracúva stredoveké pramene hudobnej kultúry zo Štátneho archívu v Trenčíne, ktoré sa zachovali ako vrchné obaly mestských protokolov. Publikácia prináša detailnú analýzu a vyhodnotenie vzácnych liturgických rukopisov zo 14. až začiatku 16. storočia (11 antifonárov, 8 graduálov, 1 breviár, 1 misál). Pramene sú spracované vo forme komplexných interdisciplinárnych štúdií (historické predpoklady, kodikologicko-paleografická analýza, hudobno-paleografická analýza, hudobno-liturgická analýza), ktoré dopĺňa katalóg rukopisov v latinskom jazyku. Všetky zachované materiály dokumentujú hudobné dedičstvo jednohlasného liturgického spevu, tzv. gregoriánskeho chorálu (lat. cantus planus).

Michal Ščepán: Tadeáš Salva. Život a dielo

sun_devlaMonografia sumarizuje výsledky viacročného výskumu zameraného na zhodnotenie umeleckého prínosu jednej najoriginálnejších osobností slovenskej hudby 2. polovice 20. storočia. Zohľadňuje viaceré štýlové, historické a sociálno-kultúrne kontexty európskej hudby 20. storočia, ktoré ovplyvnili kompozičnú tvorbu skladateľa a jej štýlovú orientáciu. Práca je výsledkom interdisciplinárneho prístupu k spracovaniu profilu hudobného skladateľa z pohľadu hudobnej teórie a hudobnej historiografie. V národnom kontexte predstavuje prvú vedeckú monografiu venovanú autorovi generácie slovenskej hudobnej avantgardy. Prináša nové, doteraz nepublikované poznatky aj fakty týkajúce sa osobného a profesijného života skladateľa, komplexné spracovanie hudobnej tvorby a jej hĺbkovú teoretickú, štýlovú a sémantickú analýzu. Súčasťou monografie je chronologický zoznam Salvových hudobných kompozícií a obrazová príloha. Z hľadiska metodológie monografia testuje nový model výskumu osobností komponovanej hudby.

Hana Urbancová (ed.): Žena v tradičnej hudobnej kultúre

sun_devlaZborník štúdií Žena v tradičnej hudobnej kultúre (2019) je výstupom projektu, ktorý po prvý raz otvoril problematiku rodových (gender) štúdií v slovenskej muzikológii v ucelenejšej podobe v spolupráci etnomuzikológie a hudobnej historiografie, so špeciálnym zameraním na hudobnú kultúru tradičného, predmoderného typu. Projekt sledoval účasť žien v tradičných hudobných kultúrach prostredníctvom vybraných kľúčových kategórií (osobnosti, hudobné/piesňové druhy a žánre, hudobná výchova, tradovanie a transmisia). Zborník prináša monografické rozpracovanie tém, ktoré sme vybrali z najnovšieho výskumu rodových štúdií v hudbe na Slovensku ako reprezentatívne. Obsahuje príspevky analyticko-syntetizujúceho zamerania, založené na štúdiu prameňov z vybraných období od stredoveku po súčasnosť. Zborník bol publikovaný ako piaty zväzok edície Studia ethnomusicologica.

Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni

sun_devlaCieľom publikácie je predstaviť v reprezentatívnom výbere štúdií prínos etnomuzikologičky a folkloristky Sone Burlasovej (nar. 1927) k výskumu slovenskej ľudovej piesne. Publikácia obsahuje 14 štúdií, ktoré mapujú výskumnú orientáciu tejto autorky z hľadiska výskumných tém, metodológie aj chronológie. Štúdie sú zoradené do šiestich blokov (piesňové druhy a žánre, regionálne štýly, etnické minority a ľudová pieseň, nositelia piesňovej tradície a úloha osobnosti, nová piesňová tvorba, ľudová pieseň v interetnickom kontexte). Výber zahrnuje štúdie tejto autorky z obdobia 1964 – 1990. Zámerom editorky Hany Urbancovej bolo sústrediť práce, ktoré pôvodne vyšli vo viacerých časopisoch a zborníkoch uverejnených na Slovensku aj v zahraničí, do jednej obsiahlej monografie.

Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

sun_devlaPublikácia Dariny Múdrej je prvou prácou svojho druhu na Slovensku. Prvý diel tejto vedeckej monografie obsahuje rozsiahlu štúdiu s analyticko-hodnotiacim zameraním. Druhý diel prináša pramennú časť a obsahuje údaje z viac ako 1620 vizitácií (z toho 1650 mien hudobníkov, 1670 údajov o organoch a inštrumentároch chórov) a tiež súbor inventárov hudobnín a hudobných nástrojov doby. Tretí diel tvoria registre potrebné na operatívne využívanie pramennej databázy. Výnimočná hodnota publikácie spočíva v tom, že ponúka nový obraz hudobnej siete klasicizmu na Slovensku, odkrýva jej formovateľov, konkrétne prvky hudobnej praxe a ponúka pohľad na štruktúru a premeny dobového hudobného repertoáru. K najpríťažlivejším výsledkom výskumu patrí prvé celoplošné zmapovanie organov s údajmi o ich technickej výbave. Publikácia je zavŕšením predchádzajúcich hudobnohistorických syntéz Dariny Múdrej (1993, 1996, 2003) a má ambíciu stať sa základom pre ďalšiu generáciu syntéz dejín hudobnej kultúry epochy klasicizmu na Slovensku v kontexte stredoeurópskych dejín.

Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 − 1919) : Život, dielo, korešpondencia

sun_devlaVedecká biografia o klaviristke, skladateľke a spisovateľke Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej, rodenej Vrabélyovej, vznikla ako výsledok viacročného pramenného výskumu a je prvou knižnou monografiou o málo známej osobnosti slovenských a stredoeurópskych hudobných dejín druhej polovice 19. storočia. Prináša mnohé nové poznatky biografického charakteru, dôkladnú štýlovú a sémantickú analýzu a nové hodnotenie hudobnej a literárnej tvorby umelkyne, prepis časti zachovanej korešpondencie, ako aj zoznam jej hudobného a literárneho diela s odkazom na archivovanie. Hudobno-významové súvislosti tvorby sa reflektujú objavným spôsobom v kontexte autobiografických momentov a mimohudobných podnetov. Skladateľkino tvorivé zameranie a uplatnenie sa skúma tiež z rodového aspektu a so zreteľom na dobové spoločenské konvencie a životný štýl meštianstva a šľachty. Monografia je pre svoj komplexný prístup, výklad a spracovanie problematiky významným prínosom k poznávaniu osobností hudobnej kultúry.

Eva Veselovská: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini

sun_devlaPublikácia prináša najnovšie výsledky pramenných výskumov stredovekých hudobných prameňov z najväčšej historickej školskej knižnice na Slovensku a v strednej Európe, z Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku. Je piatym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Monografia prináša analýzy, popisy a vyhodnotenie 36 stredovekých hudobných rukopisov z 12., 14. a najmä z 15. storočia, ktoré boli použité ako vrchný obal mladších kníh. Z obsahového hľadiska sa medzi stredovekými materiálmi nachádza 19 antifonárov, 6 graduálov, 3 sekvenciáre, 2 misály, 5 breviárov a jeden kancionál so zmiešaným hudobným materiálom. Paleografická a obsahová (liturgická a muzikologická) analýza rukopisov poukázala na fakt, že väčšina stredovekých notovaných pergamenových väzieb pochádza z územia Slovenska, najmä zo Spiša. Časť fragmentov pochádza zo západnej Európy (Nemecka, Poľska, Čiech, Moravy, Maďarska, Holandska – Belgicka). Monografia je v nemeckom a latinskom jazyku (katalóg) + slovenské resumé.

Peter Ruščin – Eva Veselovská – Zlatica Kendrová: Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou

sun_devlaMonografia prináša analytický pohľad troch autorov na melodický materiál vybraných slovenských a nemeckých hymnologických prameňov 17. a 18. storočia. V popredí sú okrem iného širšie väzby tohto materiálu na vývoj orálnej tradície katolíckeho a evanjelického cirkevného spevu na území Slovenska. Súčasťou knihy je katalóg incipitov 261 nápevov duchovných piesní spevníkov Eliáša Mlynárových, Jána Glosia a publikovanej zbierky duchovných piesní nemeckého kantora Antona Ernesta Koppa z Banskej Štiavnice od Zlatice Kendrovej. Do záverečnej kapitoly knihy je zahrnutý prehľad incipitov českých duchovných piesní z 20 slovenských rukopisných prameňov obdobia 1657-1809, ktoré neboli prevzaté do kancionálov Cantus Catholici a Cithara Sanctorum. Autor kapitoly Peter Ruščin dopĺňa tento prehľad o edíciu 124 nápevov týchto piesní z našich rukopisných prameňov, ktoré sa zväčša odlišujú od melódií k tým istým textom v českých prameňoch.

Janka Petőczová (ed.): Johann Schimrack d.Ä. / Ján Šimrák st.: Gott stehet in der Gemeine Gottes / Boh stojí v zhromaždení Božom [1641] (= Musica Scepusii Veteris II/8)

sun_devlaV kritickej edícii hudobných prameňov Musica Scepusii Veteris vyšiel ôsmy zväzok druhej série, ktorá je venovaná doteraz nepublikovanej unikátnej hudbe organistu Jána Šimráka st. (Spišské Podhradie, 17. storočie). Tento zväzok obsahuje duchovný koncert pre veľké vokálno-inštrumentálne obsadenie, dva vokálne 4-hlasné zbory a dve pridané 4-hlasné kapely s generálnym basom. Edícia vychádza z dvoch odpisov skladby – jeden sa nachádza v tabulatúrnej partitúre (zapísaný v Ľubici, 30. júla 1641) a druhý nedatovaný, v hlasových zošitoch zachovaných v Levočskej evanjelickej zbierke hudobnín. V skladbe bol zhudobnený unikátny výber textu z troch žalmov (Ž. 82, 68 a 118) a jedného príslovia (Pr. 8). Publikácia obsahuje slovenskú a nemeckú verziu vedeckej štúdie k prameňu, faksimile, transkripciu a kritickú revíznu správu.