Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

veselovska_2017Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Jedná sa o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska.

Viac

Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

Vybrané_kapitolyMonografia Hany Urbancovej nadväzuje na prvé syntetizujúce spracovanie dejín slovenskej hudobnej folkloristiky a etnomuzikológie zo začiatku 60. rokov 20. storočia. Na príklade piatich problémových okruhov približuje ťažiskové tematické a metodologické dominanty vo vývine vedného odboru na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Viac

Musicologica Slovaca 2016/2

Musicologica 16-2Druhé číslo prináša z historických tém pokračovanie výskumu Evy Szórádovej o klavírnej kultúre v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 a štúdiu Evy Veselovskej o Budínskom/Bratislavskom antifonári III. Etnomuzikologické výsledky predstavujú Miriam Timková (repertoár Evy Studeničovej zo zápisov Karla Plicku) a Kristina Lomen (tradičné spevy žien zo Starej Pazovy vo Vojvodine).

Viac

Musicologica Slovaca 2016/1

Musicologica 16-1Témami prvého čísla časopisu Musicologica Slovaca v roku 2016 sú rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku (Hana Urbancová), prešporské mestské divadlo na konci 19. storočia (Jana Laslavíková), biografia Tadeáša Salvu (Michal Ščepán) či vzťah Guida Adlera a Dobroslava Orla, zdokumentovaný v ich korešpondencii (Vlasta Reittererová).

Viac

Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)

AntológiaObalka(1)Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili.

Viac

 

Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

Obal knihyKolektív autorov pod vedením Marianny Bárdiovej pripravil pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu monografiu, ktorá prispeje k hlbšiemu poznaniu jeho života a tvorby v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

Viac

Catalogus fragmentorum… Tomus IV

CAtIV_EVV poradí už štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorá si dáva za cieľ sprístupniť najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska, prináša najstaršie hudobné materiály mesta Trnava. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia.

Viac

Musicologica Slovaca 2015/2

musicologica_2015_2Ústrednou témou druhého čísla roku 2015 je hudba pre klávesové nástroje v 19. a 20. storočí na Slovensku. Príspevky odzneli na muzikologickom seminári s názvom Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: Osobnosti, štruktúra, funkcia, ktorý Ústav hudobnej vedy SAV usporiadal 17. júna 2015.

Viac

Musicologica Slovaca 2015/1

musicologica_2015_1Prvé číslo časopisu Musicologica Slovaca roku 2015 prináša dve štúdie z oblasti systematickej muzikológie. Prvá z nich sa zaoberá fenoménom dynamizmu hudobnej štruktúry (E. Ferková), druhá problematikou melodických očakávaní v hudbe (Z. Cenkerová). O rukopisnej zbierke slovenských ľudových piesní z pozostalosti Karola Plicku informuje štúdia M. Timkovej. Materiálové príspevky sú zamerané na zhodnotenie osobnosti Jozefa Kresánka ako etnomuzikológa (H. Urbancová) a hudobného historika Ernesta Zavarského (J. Lengová). Číslo uzatvára profil muzikologičky Ľuby Ballovej (A. Čepec), konferenčné správy a recenzie.

Viac