Mgr. Kristína Gotthardtová, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Rok narodenia:
Vzdelanie:
Tituly a vedecké hodnosti: PhD.
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia):
Rok nástupu na pracovisko: 2021