Doktorandské štúdium

Ústav hudobnej vedy SAV má akreditované doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.37 Muzikológia, študijný program Muzikológia. Doktorandské štúdium realizuje ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Interní doktorandi pracoviska:

Mgr. Veronika Garajová
Téma: České prvky v stredovekej hudobnej kultúre Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Kristína Gotthardtová
Téma: Hudobnofolklórne inšpirácie v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia
Školiteľ: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Marián Štúň
Téma: Theoretical Approaches to European Music Harmony of the 20th Century
Školiteľ: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2019
Termín ukončenia: 31. 8. 2023

Mgr. Štefánia Demská
Téma: Žena v stredovekom hudobnom repertoári prameňov z územia Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Prerušenie stúdia: 17. 2. 2020 – 16. 2. 2021

Externí doktorandi pracoviska: