Doktorandské štúdium

Ústav hudobnej vedy SAV má akreditované doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.37 Muzikológia, študijný program Muzikológia. Doktorandské štúdium realizuje ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Interní doktorandi pracoviska:

Mgr. Štefánia Demská
Téma: Žena v stredovekom hudobnom repertoári prameňov z územia Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Veronika Garajová
Téma: České prvky v stredovekej hudobnej kultúre Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Kristína Gotthardtová
Téma: Hudobnofolklórne inšpirácie v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia
Školiteľ: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Externí doktorandi pracoviska:

Mgr. art. Shara El Gadi
Téma: Súčasný stav tradičnej piesňovej kultúry na Slovenku
Školiteľ: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Nástup na štúdium: 14. 9. 2018
Termín ukončenia: 31. 8. 2022