Catalogus fragmentorum

Edícia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia

Edícia sprístupňuje najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska. Publikované fragmenty dopĺňajú jedinečný obraz kompletných prameňov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám (stratené, zničené a vyvezené rukopisy), bohatý a jedinečný. Spracované rukopisy poukazujú na mimoriadne kultúrne bohatstvo pôvodnej i dovezenej písomnej kultúry z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia.

Katalóg IV

CAtIV_EVVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015. 173 s. ISBN 978-80-89135-34-9. Typ: AAB

Štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje najstaršie hudobné materiály mesta Trnava, ktoré sa nachádzajú v troch inštitúciách – v Štátnom archíve Trnava, v Spolku sv. Vojtecha v Západoslovenskom múzeu v Trnave. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia. Publikácia obsahuje vedeckú monografickú štúdiu, ktorá syntetizuje poznatky získané na základe opisu, analýzy a identifikácie notovaných fragmentov. Súčasťou práce je katalóg spracovaných prameňov a obrazová príloha. Medzi jednotlivými rukopismi z trnavských inštitúcií bolo identifikovaných niekoľko mimoriadne vzácnych zlomkov zo známych kódexov z územia Slovenska i zo zahraničia (vyrezané časti Bratislavského misála I, Bratislavského antifonára IIISpišského graduálu Juraja z Kežmarku, Ostrihomského antifonára, fragment pavlínskeho graduálu (sine sign.) z konca 14. storočia).

Katalóg III

 CatIII_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2014. 265 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus III. ISBN 978-80-89135-31-8. Typ: AAB

Tretí zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum Nationale Slovacum (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 62 najstarších hudobných zlomkov zo Slovenského národného archívu. Mimoriadne cenné materiály stredovekej hudobnej kultúry z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia sú uložené v 9 fondoch: Kapitulská knižnica v Bratislave; Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula; Hodnoverné miesto Spišská Kapitula; Hodnoverné miesto Leleský konvent; Farská knižnica v Kremnici; Fond rodu Pálfi, panstvo Červený Kameň I.; Fond rodu Pálfi, panstvo Bojnice; Ústredný Pálfiovský archív; Ústredný archív rodu Erdődy, panstvo Smolenice. Stredoveké notované zlomky boli použité na väzby mladších rukopisov a kníh (Fond Kapitulskej knižnice v Bratislave, Farská knižnica v Kremnici) alebo tvorili vrchný obal úradných protokolov alebo účtov (fondy hodnoverných miest a rodových panstiev). Identifikovaných bolo viacero fragmentov z dnes známych, kompletných rukopisov stredovekého Uhorska (Antiphonale Varadiense, Spišský graduál Juraja z Kežmarku, Spišský antifonár, Paulínsky graduál,notátori Bratislavského antifonára IV a III). Mimoriadne cenné materiály obsahovali písomnosti hodnoverných miest: Leleského konventu (conventus ecclesiae sanctae Crucis de Lelez), Spišskej Kapituly (capitulum ecclesiae de Scepus beati Martini) i Bratislavskej kapituly (capitulum ecclesiae Posoniensis beati Martini).

Katalóg II

CatII_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. 152 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus II. ISBN 987-80-89135-27-1. Typ: AAB

Druhý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 75 najstarších hudobných zlomkov zo Štátneho archívu v Banskej Štiavnici. Materiály stredovekej hudobnej kultúry rôznej proveniencie pochádzajú z časového obdobia od konca 13. do začiatku 16. storočia. Stredoveké notované zlomky z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) boli použité na väzby mestských úradných kníh a protokolov.

Katalóg I

CatI_VesVESELOVSKÁ, Eva. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2008. 131 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus I. ISBN 987-80-89135-22-6. Typ: AAB

Prvý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia pod názvom Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius (PhDr. Eva Veselovská, PhD.) sprístupňuje 69 najstarších hudobných zlomkov zo Štátneho archívu v Modre. Materiály stredovekej hudobnej kultúry rôznej proveniencie pochádzajú z časového obdobia od konca 13. do začiatku 16. storočia. Stredoveké notované zlomky z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) boli použité na väzby mestských úradných kníh a protokolov. Medzi jednotlivými rukopismi bolo identifikovaných niekoľko mimoriadne vzácnych zlomkov zo známych kódexov z územia Slovenska i zo zahraničia (Antiphonale Varadiense, Sequentiarium Variadiense, rukopisy budínskeho skriptória – Graduale Strigoniense a i.).