Hana Urbancová – Eva Veselovská – Peter Ruščin: Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie / Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century

sun_devlaVýskum hudobného repertoáru k sviatku Troch kráľov priniesol prvý komplexný obraz tejto kultúrnej tradície na základe vyhodnotenia známych aj novoobjavených hudobných prameňov z obdobia od stredoveku po 20. storočie. Poskytuje nový pohľad na trojkráľovú hudbu z územia Slovenska v jej žánrových, štýlových a funkčných premenách. Mapuje hudobnú tradíciu z územia Slovenska, ktorá vznikala vo vzdelaneckom prostredí stredovekých kláštorov, neskôr sa presúvala do chrámového priestoru a vo svojom poslednom vývinom štádiu prenikala medzi široké vrstvy nositeľov tejto kultúry v mimochrámovom prostredí. Kolektívna monografia troch autorov v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii približuje túto hudbu ako liturgický, príležitostný a obradovoobyčajový repertoár. Publikácia predstavuje unikátne spojenie viacerých historických foriem trojkráľovej hudby do podoby monografickej syntézy, súčasťou ktorej je antológia s pramenno-kritickým vydaním hudobného materiálu (gregoriánsky chorál, kancionálové duchovné piesne, pastorely, koledy).

Kristina Lomen: Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove v Srbsku

sun_devlaTradičná hudobná kultúra slovenských enkláv na Dolnej zemi po prechodnom období zníženého záujmu patrí v súčasnosti opäť k atraktívnym výskumným oblastiam. Výsledky najnovšieho výskumu sumarizuje monografia analyticko-syntetického typu. Po prvý raz predkladá komplexný obraz tradičnej piesňovej kultúry Slovákov v Starej Pazove (Vojvodina, Srbsko), v ktorom sa prelínajú historické, etnografické, etnomuzikologické, hudobnoteoretické a kultúrnoantropologické aspekty. Ťažiskom výskumu bola hudobná analýza, štýlové vyhodnotenie a žánrovo-druhová identifikácia piesňového repertoáru, s vyústením do interpretácie špecifických znakov minoritnej piesňovej kultúry. V súvislosti s genézou a špecifickými znakmi (pentatonika, ozdobný spev) autorka v práci nastoľuje viaceré hypotézy, ktoré vyhodnocuje z hľadiska ich relevantnosti, pričom k nim pristupuje v kombinácii tzv. emického a etnického prístupu. Monografia je modelovým príkladom štúdia piesňového repertoáru enklávneho spoločenstva.

Eva Veselovská – Zsuzsa Czagány (eds): Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary

sun_devlaPublikácia bola pripravená ako konferenčný zborník rovnomenného vedeckého workshopu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 24. októbra v roku 2017 v rámci bilaterálneho projektu medzinárodnej spolupráce Slovenskej a Maďarskej akadémie vied. Cieľom publikácie je prezentácia časti najnovších výsledkov výskumov stredovekej hudobnej kultúry v strednej Európe so zámerom podporiť koordinovaný a systematický medzinárodný výskum. Súčasťou publikácie sú vedecké príspevky zo 4 krajín (Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Slovinsko), ktoré sa venujú najstarším fragmentárne zachovaným materiálom z Čiech (Jana Vozková), zo Slovinska (Jurij Snoj) a zo Slovenska (Janka Bednáriková), transregionálne identifikovaným fragmentom (Zsusza Czagány, Gabriella Gilányi), obsahovo špecifickým materiálom (Rastislav Adamko, Eva Veselovská, Rastislav Luz: Slovenský národný archív) a novovekým prameňom, ktoré vychádzajú zo stredovekej liturgickej tradície (Ágnes Papp).

Veronika Garajová: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini

sun_devlaPublikácia Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini prináša najnovšie poznatky interdisciplinárnych výskumov najstarších prameňov hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia je šiestym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorú vydáva ÚHV SAV od roku 2008.Práca v anglickom jazyku s rozsiahlym slovenským záverom spracúva stredoveké pramene hudobnej kultúry zo Štátneho archívu v Trenčíne, ktoré sa zachovali ako vrchné obaly mestských protokolov. Publikácia prináša detailnú analýzu a vyhodnotenie vzácnych liturgických rukopisov zo 14. až začiatku 16. storočia (11 antifonárov, 8 graduálov, 1 breviár, 1 misál). Pramene sú spracované vo forme komplexných interdisciplinárnych štúdií (historické predpoklady, kodikologicko-paleografická analýza, hudobno-paleografická analýza, hudobno-liturgická analýza), ktoré dopĺňa katalóg rukopisov v latinskom jazyku. Všetky zachované materiály dokumentujú hudobné dedičstvo jednohlasného liturgického spevu, tzv. gregoriánskeho chorálu (lat. cantus planus).

Michal Ščepán: Tadeáš Salva. Život a dielo

sun_devlaMonografia sumarizuje výsledky viacročného výskumu zameraného na zhodnotenie umeleckého prínosu jednej najoriginálnejších osobností slovenskej hudby 2. polovice 20. storočia. Zohľadňuje viaceré štýlové, historické a sociálno-kultúrne kontexty európskej hudby 20. storočia, ktoré ovplyvnili kompozičnú tvorbu skladateľa a jej štýlovú orientáciu. Práca je výsledkom interdisciplinárneho prístupu k spracovaniu profilu hudobného skladateľa z pohľadu hudobnej teórie a hudobnej historiografie. V národnom kontexte predstavuje prvú vedeckú monografiu venovanú autorovi generácie slovenskej hudobnej avantgardy. Prináša nové, doteraz nepublikované poznatky aj fakty týkajúce sa osobného a profesijného života skladateľa, komplexné spracovanie hudobnej tvorby a jej hĺbkovú teoretickú, štýlovú a sémantickú analýzu. Súčasťou monografie je chronologický zoznam Salvových hudobných kompozícií a obrazová príloha. Z hľadiska metodológie monografia testuje nový model výskumu osobností komponovanej hudby.

Hana Urbancová (ed.): Žena v tradičnej hudobnej kultúre

sun_devlaZborník štúdií Žena v tradičnej hudobnej kultúre (2019) je výstupom projektu, ktorý po prvý raz otvoril problematiku rodových (gender) štúdií v slovenskej muzikológii v ucelenejšej podobe v spolupráci etnomuzikológie a hudobnej historiografie, so špeciálnym zameraním na hudobnú kultúru tradičného, predmoderného typu. Projekt sledoval účasť žien v tradičných hudobných kultúrach prostredníctvom vybraných kľúčových kategórií (osobnosti, hudobné/piesňové druhy a žánre, hudobná výchova, tradovanie a transmisia). Zborník prináša monografické rozpracovanie tém, ktoré sme vybrali z najnovšieho výskumu rodových štúdií v hudbe na Slovensku ako reprezentatívne. Obsahuje príspevky analyticko-syntetizujúceho zamerania, založené na štúdiu prameňov z vybraných období od stredoveku po súčasnosť. Zborník bol publikovaný ako piaty zväzok edície Studia ethnomusicologica.

Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni

sun_devlaCieľom publikácie je predstaviť v reprezentatívnom výbere štúdií prínos etnomuzikologičky a folkloristky Sone Burlasovej (nar. 1927) k výskumu slovenskej ľudovej piesne. Publikácia obsahuje 14 štúdií, ktoré mapujú výskumnú orientáciu tejto autorky z hľadiska výskumných tém, metodológie aj chronológie. Štúdie sú zoradené do šiestich blokov (piesňové druhy a žánre, regionálne štýly, etnické minority a ľudová pieseň, nositelia piesňovej tradície a úloha osobnosti, nová piesňová tvorba, ľudová pieseň v interetnickom kontexte). Výber zahrnuje štúdie tejto autorky z obdobia 1964 – 1990. Zámerom editorky Hany Urbancovej bolo sústrediť práce, ktoré pôvodne vyšli vo viacerých časopisoch a zborníkoch uverejnených na Slovensku aj v zahraničí, do jednej obsiahlej monografie.

Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

sun_devlaPublikácia Dariny Múdrej je prvou prácou svojho druhu na Slovensku. Prvý diel tejto vedeckej monografie obsahuje rozsiahlu štúdiu s analyticko-hodnotiacim zameraním. Druhý diel prináša pramennú časť a obsahuje údaje z viac ako 1620 vizitácií (z toho 1650 mien hudobníkov, 1670 údajov o organoch a inštrumentároch chórov) a tiež súbor inventárov hudobnín a hudobných nástrojov doby. Tretí diel tvoria registre potrebné na operatívne využívanie pramennej databázy. Výnimočná hodnota publikácie spočíva v tom, že ponúka nový obraz hudobnej siete klasicizmu na Slovensku, odkrýva jej formovateľov, konkrétne prvky hudobnej praxe a ponúka pohľad na štruktúru a premeny dobového hudobného repertoáru. K najpríťažlivejším výsledkom výskumu patrí prvé celoplošné zmapovanie organov s údajmi o ich technickej výbave. Publikácia je zavŕšením predchádzajúcich hudobnohistorických syntéz Dariny Múdrej (1993, 1996, 2003) a má ambíciu stať sa základom pre ďalšiu generáciu syntéz dejín hudobnej kultúry epochy klasicizmu na Slovensku v kontexte stredoeurópskych dejín.

Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 − 1919) : Život, dielo, korešpondencia

sun_devlaVedecká biografia o klaviristke, skladateľke a spisovateľke Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej, rodenej Vrabélyovej, vznikla ako výsledok viacročného pramenného výskumu a je prvou knižnou monografiou o málo známej osobnosti slovenských a stredoeurópskych hudobných dejín druhej polovice 19. storočia. Prináša mnohé nové poznatky biografického charakteru, dôkladnú štýlovú a sémantickú analýzu a nové hodnotenie hudobnej a literárnej tvorby umelkyne, prepis časti zachovanej korešpondencie, ako aj zoznam jej hudobného a literárneho diela s odkazom na archivovanie. Hudobno-významové súvislosti tvorby sa reflektujú objavným spôsobom v kontexte autobiografických momentov a mimohudobných podnetov. Skladateľkino tvorivé zameranie a uplatnenie sa skúma tiež z rodového aspektu a so zreteľom na dobové spoločenské konvencie a životný štýl meštianstva a šľachty. Monografia je pre svoj komplexný prístup, výklad a spracovanie problematiky významným prínosom k poznávaniu osobností hudobnej kultúry.

Eva Veselovská: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini

sun_devlaPublikácia prináša najnovšie výsledky pramenných výskumov stredovekých hudobných prameňov z najväčšej historickej školskej knižnice na Slovensku a v strednej Európe, z Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku. Je piatym zväzkom edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Monografia prináša analýzy, popisy a vyhodnotenie 36 stredovekých hudobných rukopisov z 12., 14. a najmä z 15. storočia, ktoré boli použité ako vrchný obal mladších kníh. Z obsahového hľadiska sa medzi stredovekými materiálmi nachádza 19 antifonárov, 6 graduálov, 3 sekvenciáre, 2 misály, 5 breviárov a jeden kancionál so zmiešaným hudobným materiálom. Paleografická a obsahová (liturgická a muzikologická) analýza rukopisov poukázala na fakt, že väčšina stredovekých notovaných pergamenových väzieb pochádza z územia Slovenska, najmä zo Spiša. Časť fragmentov pochádza zo západnej Európy (Nemecka, Poľska, Čiech, Moravy, Maďarska, Holandska – Belgicka). Monografia je v nemeckom a latinskom jazyku (katalóg) + slovenské resumé.