Peter Ruščin – Eva Veselovská – Zlatica Kendrová: Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou

sun_devlaMonografia prináša analytický pohľad troch autorov na melodický materiál vybraných slovenských a nemeckých hymnologických prameňov 17. a 18. storočia. V popredí sú okrem iného širšie väzby tohto materiálu na vývoj orálnej tradície katolíckeho a evanjelického cirkevného spevu na území Slovenska. Súčasťou knihy je katalóg incipitov 261 nápevov duchovných piesní spevníkov Eliáša Mlynárových, Jána Glosia a publikovanej zbierky duchovných piesní nemeckého kantora Antona Ernesta Koppa z Banskej Štiavnice od Zlatice Kendrovej. Do záverečnej kapitoly knihy je zahrnutý prehľad incipitov českých duchovných piesní z 20 slovenských rukopisných prameňov obdobia 1657-1809, ktoré neboli prevzaté do kancionálov Cantus Catholici a Cithara Sanctorum. Autor kapitoly Peter Ruščin dopĺňa tento prehľad o edíciu 124 nápevov týchto piesní z našich rukopisných prameňov, ktoré sa zväčša odlišujú od melódií k tým istým textom v českých prameňoch.

Janka Petőczová (ed.): Johann Schimrack d.Ä. / Ján Šimrák st.: Gott stehet in der Gemeine Gottes / Boh stojí v zhromaždení Božom [1641] (= Musica Scepusii Veteris II/8)

sun_devlaV kritickej edícii hudobných prameňov Musica Scepusii Veteris vyšiel ôsmy zväzok druhej série, ktorá je venovaná doteraz nepublikovanej unikátnej hudbe organistu Jána Šimráka st. (Spišské Podhradie, 17. storočie). Tento zväzok obsahuje duchovný koncert pre veľké vokálno-inštrumentálne obsadenie, dva vokálne 4-hlasné zbory a dve pridané 4-hlasné kapely s generálnym basom. Edícia vychádza z dvoch odpisov skladby – jeden sa nachádza v tabulatúrnej partitúre (zapísaný v Ľubici, 30. júla 1641) a druhý nedatovaný, v hlasových zošitoch zachovaných v Levočskej evanjelickej zbierke hudobnín. V skladbe bol zhudobnený unikátny výber textu z troch žalmov (Ž. 82, 68 a 118) a jedného príslovia (Pr. 8). Publikácia obsahuje slovenskú a nemeckú verziu vedeckej štúdie k prameňu, faksimile, transkripciu a kritickú revíznu správu.

Janka Petőczová (ed.): The Musical Sources of Spiš / Zips and Central Europe

sun_devlaPublikácia obsahuje štúdie k aktuálnej problematike súčasného muzikologického výskumu hudobných prameňov, zo zameraním na spišské rukopisy v kontexte stredoeurópskeho hudobnokultúrneho areálu. Jej základom sú príspevky z medzinárodnej muzikologickej konferencie „Pramene renesančnej a barokovej hudby na Spiši a v Európe / Sources of Renaissance and Baroque Music in Zips and in Europe“ (Svätý Jur, 2016), ktoré boli venované poľským, nemeckým a slovenským historickým prameňom rôzneho typu: teoretické traktáty, hymnologické pramene, pastorely, rukopisné tabulatúrne zborníky (pre lutnu, pre organ). Doplnené sú analýzami prameňov z 20. storočia, ktoré prinášajú nové poznatky k dejinám hudobného života vybraných slovenských miest (Bratislava, Prešov). Štúdie sú publikované v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Viac

Musicologica Slovaca 2017/2

Musicologica 16-2V druhom čísle ročníka 2017 prinášame štúdiu Evy Ferkovej o aplikácii automatickej detekcie harmonických postupov na úpravy ľudových piesní, štúdiu Hany Urbancovej o účasti žien na zbere ľudových piesní v 19. storočí, príspevky Andreja Čepca o učebniciach hudby Johanny Rothovej a Kristiny Lomen o svadobných hudobných tradíciách Slovákov vo Vojvodine. Miriam Timková prezentuje piesne z repertoáru súčasníkov Evy Studeničovej. Záver čísla patrí recenziám a konferenčným správam.

Viac

 

Hana Urbancová (ed.): Ethnomusicologicum V

sun_devlaPiaty zväzok Ethnomusicologicum (ed. Hana Urbancová, 2017) vychádza s odstupom dvanástich rokov od vydania dosiaľ posledného, štvrtého zväzku z roku 2005. K jeho obnoveniu viedol najmä zámer sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu v oblasti tradičnej piesne a hudby spolu aj s možnosťou publikovania väčších materiálových príloh k jednotlivým štúdiám. Všetky príspevky piateho zväzku spája zameranie na tradičnú piesňovú kultúru, pričom v centre pozornosti sa nachádza problematika etnických minorít: Slovákov na Dolnej zemi a Rómov na Slovensku. Túto problematiku autori približujú v pohľade na hudobnoštýlovú stratifikáciu piesňového repertoáru, nositeľov tradície a historické pramene. Z obsahu piateho zväzku: Ťahavé žalostné piesne „phurikane giľa“ z repertoáru slovenských Rómov – hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu (H. Urbancová), Rómska speváčka Anna Michalíková a odraz jej života v piesňach (J. Belišová), Piesňový  repertoár  Slovákov na Dolnej zemi v zápisoch Karola Plicku (M. Timková), Piesňová tradícia Slovákov v Starej Pazove (K. Lomen).

Musicologica Slovaca 2017/1

Musicologica 16-2Prvé číslo ročníka 2017 ponúka prehľad tém a poznatkov súčasnej hudobnej psychológie (Zuzana Cenkerová), štúdiu Petra Ruščina o piesňach s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia a štúdiu Andreja Čepca, pojednávajúcu o učebnici hudobnej náuky Melanie Diettmanovej. Sekcia „Materiály“ prináša príspevok Jany Lengovej o Márii Potemrovej v súvislosti s hudobnou regionalistikou a bibliografiu Márie Potemrovej od Andreja Čepca. Číslo uzatvára profil Ladislava Galka k jeho nedožitému jubileu (Martina Božeková), recenzie a konferenčné správy.

Viac

Hana Urbancová: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

sun_devlaMonografia Hany Urbancovej nadväzuje na prvé syntetizujúce spracovanie dejín slovenskej hudobnej folkloristiky a etnomuzikológie zo začiatku 60. rokov 20. storočia. Na príklade piatich problémových okruhov približuje ťažiskové tematické a metodologické dominanty vo vývine vedného odboru na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Viac

Musicologica Slovaca 2016/2

Musicologica 16-2Druhé číslo prináša z historických tém pokračovanie výskumu Evy Szórádovej o klavírnej kultúre v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 a štúdiu Evy Veselovskej o Budínskom/Bratislavskom antifonári III. Etnomuzikologické výsledky predstavujú Miriam Timková (repertoár Evy Studeničovej zo zápisov Karla Plicku) a Kristina Lomen (tradičné spevy žien zo Starej Pazovy vo Vojvodine).

Viac

Musicologica Slovaca 2016/1

Musicologica 16-1Témami prvého čísla časopisu Musicologica Slovaca v roku 2016 sú rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku (Hana Urbancová), prešporské mestské divadlo na konci 19. storočia (Jana Laslavíková), biografia Tadeáša Salvu (Michal Ščepán) či vzťah Guida Adlera a Dobroslava Orla, zdokumentovaný v ich korešpondencii (Vlasta Reittererová).

Viac