Hana Urbancová (ed.): Ethnomusicologicum V

sun_devlaPiaty zväzok Ethnomusicologicum (ed. Hana Urbancová, 2017) vychádza s odstupom dvanástich rokov od vydania dosiaľ posledného, štvrtého zväzku z roku 2005. K jeho obnoveniu viedol najmä zámer sprístupňovať najnovšie výsledky výskumu v oblasti tradičnej piesne a hudby spolu aj s možnosťou publikovania väčších materiálových príloh k jednotlivým štúdiám. Všetky príspevky piateho zväzku spája zameranie na tradičnú piesňovú kultúru, pričom v centre pozornosti sa nachádza problematika etnických minorít: Slovákov na Dolnej zemi a Rómov na Slovensku. Túto problematiku autori približujú v pohľade na hudobnoštýlovú stratifikáciu piesňového repertoáru, nositeľov tradície a historické pramene. Z obsahu piateho zväzku: Ťahavé žalostné piesne „phurikane giľa“ z repertoáru slovenských Rómov – hudobná analýza a kategórie hudobného štýlu (H. Urbancová), Rómska speváčka Anna Michalíková a odraz jej života v piesňach (J. Belišová), Piesňový  repertoár  Slovákov na Dolnej zemi v zápisoch Karola Plicku (M. Timková), Piesňová tradícia Slovákov v Starej Pazove (K. Lomen).

Musicologica Slovaca 2017/1

Musicologica 16-2Prvé číslo ročníka 2017 ponúka prehľad tém a poznatkov súčasnej hudobnej psychológie (Zuzana Cenkerová), štúdiu Petra Ruščina o piesňach s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia a štúdiu Andreja Čepca, pojednávajúcu o učebnici hudobnej náuky Melanie Diettmanovej. Sekcia „Materiály“ prináša príspevok Jany Lengovej o Márii Potemrovej v súvislosti s hudobnou regionalistikou a bibliografiu Márie Potemrovej od Andreja Čepca. Číslo uzatvára profil Ladislava Galka k jeho nedožitému jubileu (Martina Božeková), recenzie a konferenčné správy.

Viac

Hana Urbancová: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie

sun_devlaMonografia Hany Urbancovej nadväzuje na prvé syntetizujúce spracovanie dejín slovenskej hudobnej folkloristiky a etnomuzikológie zo začiatku 60. rokov 20. storočia. Na príklade piatich problémových okruhov približuje ťažiskové tematické a metodologické dominanty vo vývine vedného odboru na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Viac

Musicologica Slovaca 2016/2

Musicologica 16-2Druhé číslo prináša z historických tém pokračovanie výskumu Evy Szórádovej o klavírnej kultúre v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 a štúdiu Evy Veselovskej o Budínskom/Bratislavskom antifonári III. Etnomuzikologické výsledky predstavujú Miriam Timková (repertoár Evy Studeničovej zo zápisov Karla Plicku) a Kristina Lomen (tradičné spevy žien zo Starej Pazovy vo Vojvodine).

Viac

Musicologica Slovaca 2016/1

Musicologica 16-1Témami prvého čísla časopisu Musicologica Slovaca v roku 2016 sú rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku (Hana Urbancová), prešporské mestské divadlo na konci 19. storočia (Jana Laslavíková), biografia Tadeáša Salvu (Michal Ščepán) či vzťah Guida Adlera a Dobroslava Orla, zdokumentovaný v ich korešpondencii (Vlasta Reittererová).

Viac

Eva Veselovská: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV

CAtIV_EVV poradí už štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorá si dáva za cieľ sprístupniť najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska, prináša najstaršie hudobné materiály mesta Trnava. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia.

Viac